Ktl-icon-tai-lieu

file tính thép sàn

Được đăng lên bởi 2008xhau
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 467 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍNH TOÁN KIỂM TRA SÀN
- KiÓm tÝnh víi « sµn cã kÝch thíc l2 x l1:
4.65 m x 4.30 m
* Tµi liÖu tham kh¶o:
- Tiªu chuÈn ViÖt Nam: TCVN: 5574-1991 vµ mét sè gi¸o tr×nh BTCT cña trêng §HXD - HN
* S¬ ®å tÝnh to¸n cña b¶n:
-S¬ ®å tÝnh b¶n sµn :
S¬ ®å 9

* Sè liÖu tÝnh to¸n b¶n:
-T¶i träng ph©n bè :
q = 0.709 T/m2
-Tû sè chiÒu dµi hai c¹nh : l2 / l1 =
1.08
m1 = 0.0191
-Tra b¶ng :
k1 = 0.0445
cêng ®é tÝnh to¸n:
-Bª t«ng m¸c:
200
cêng ®é tÝnh to¸n:
-Cèt thÐp nhãm:
AII
-BÒ dµy b¶n:
h= 12 cm
-Líp bª t«ng b¶o vÖ thÐp sµn : ao =
1.5 cm

m2 = 0.0165
k2 = 0.038
Rn =85.0 KG/cm2
Ra =2800 KG/cm2

* B¶ng tÝnh to¸n m« men vµ cèt thÐp:
- DiÖn tÝch cèt thÐp ®îc tÝnh trong ph¹m vi d¶i b¶n bÒ réng b1 = 1 m

VÞ trÝ tÝnh to¸n

ë gi÷a nhÞp b¶n
theo ph¬ng c¹nh
ng¾n (M1)
ë gi÷a nhÞp b¶n
theo ph¬ng c¹nh
dµi (M2)
ë gèi tùa, theo
ph¬ng c¹nh ng¾n
(MI)
ë gèi tùa, theo
ph¬ng c¹nh dµi
(MII)
KÕt luËn:

Gi¸ trÞ
m«men HÖ sè A

DiÖn tÝch cèt
thÐp vµ hµm l
îng yªu cÇu

(KG.cm)

Fayc
(cm2)

m yc
(%)

§êng Kho¶ng Kho¶ng DiÖn tÝch cèt
kÝnh c¸ch yªu c¸ch
thÐp vµ hµm l
chän
cÇu
thiÕt kÕ îng thiÕt kÕ

f

ayc (mm)

atk
(mm)

(mm)

Fatk m tk
(cm2)
(%)

27077

0.0319

0.983

0.0983

10

798.9318

150

5.236

0.524

23391

0.0305

0.893

0.094

10

879.4513

150

5.236

0.551

63085

0.0742

2.344

0.2344

10

335.0469

150

5.236

0.524

53871

0.0634

1.989

0.1989

10

394.8467

150

5.236

0.524

###

###
###

###

###

m1
0.0365
0.0384
0.0399
0.0414
0.0428
0.0440
0.0452
0.0461
0.0469
0.0475
0.0480
0.0484
0.0485
0.0486
0.0488
0.0486
0.0485
0.0484
0.0480
0.0476
0.0473

S¬ ®å 1
m2
0.0365
0.0341
0.0330
0.0314
0.0298
0.0282
0.0268
0.0253
0.0240
0.0225
0.0214
0.0201
0.0189
0.0179
0.0169
0.0158
0.0148
0.0140
0.0133
0.0125
0.0118

L2/L1
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50
1.55
1.60
1.65
1.70
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00

m1
0.0267
0.0267
0.0266
0.0264
0.0261
0.0257
0.0254
0.0250
0.0245
0.0240
0.0235
0.0230
0.0226
0.0221
0.0217
0.0212
0.0208
0.0204
0.0199
0.0196
0.0193

S¬ ®å 4
m2
0.0180
0.0161
0.0146
0.0131
0.0118
0.0106
0.0097
0.0088
0.0080
0.0072
0.0066
0.0060
0.0056
0.0051
0.0047
0.0043
0.0040
0.0037
0.0034
0.0032
0.0030

k1
0.0694
0.0680
0.0667
0.0650
0.0633
0.0616
0.0599
0.0582
0.0565
0.0550
0.0533
0.0519
0.0506
0.0493
0.0476
0.0466
0.0454
0.0443
0.0432
0.0422
0.0412

k2
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

L2/L1
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50
1.55
1...
TÍNH TOÁN KIỂM TRA SÀN
4.65 m x 4.30 m
* Tµi liÖu tham kh¶o:
* S¬ ®å tÝnh to¸n cña b¶n:
-S¬ ®å tÝnh b¶n sµn : S¬ ®å 9
* Sè liÖu tÝnh to¸n b¶n:
-T¶i träng ph©n bè : q = 0.709 T/m2
1.08
-Tra b¶ng : 0.0191 0.0165
0.0445 0.038
-Bª t«ng m¸c: 200 Rn =85.0 KG/cm2
-Cèt thÐp nhãm:
AII
Ra =2800 KG/cm2
-BÒ dµy b¶n: h= 12 cm
1.5 cm
* B¶ng tÝnh to¸n m« men vµ cèt thÐp:
VÞ trÝ tÝnh to¸n HÖ sè A
(KG.cm)
27077 0.0319 0.983 0.0983 10 798.9318 150 5.236 0.524
23391 0.0305 0.893 0.094 10 879.4513 150 5.236 0.551
63085 0.0742 2.344 0.2344 10 335.0469 150 5.236 0.524
53871 0.0634 1.989 0.1989 10 394.8467 150 5.236 0.524
KÕt luËn: ###
- KiÓm tÝnh víi « sµn cã kÝch th íc l2 x l1:
- Tiªu chuÈn ViÖt Nam: TCVN: 5574-1991 vµ mét sè gi¸o tr×nh BTCT cña tr êng §HXD - HN
-Tû sè chiÒu dµi hai c¹nh : l2 / l1 =
m1 = m2 =
k1 = k2 =
c êng ®é tÝnh to¸n:
c êng ®é tÝnh to¸n:
-Líp bª t«ng b¶o vÖ thÐp sµn : ao =
- DiÖn tÝch cèt thÐp ® îc tÝnh trong ph¹m vi d¶i b¶n bÒ réng b1 = 1 m
Gi¸ trÞ
m«men
DiÖn tÝch cèt
thÐp vµ hµm l
îng yªu cÇu
§ êng
kÝnh
chän
Kho¶ng
c¸ch yªu
cÇu
Kho¶ng
c¸ch
thiÕt kÕ
DiÖn tÝch cèt
thÐp vµ hµm l
îng thiÕt kÕ
Fayc
(cm2)
myc
(%)
f
(mm)
ayc (mm)
atk
(mm)
Fatk
(cm2)
mtk
(%)
ë gi÷a nhÞp b¶n
theo ph ¬ng c¹nh
ng¾n (M1)
ë gi÷a nhÞp b¶n
theo ph ¬ng c¹nh
dµi (M2)
ë gèi tùa, theo
ph ¬ng c¹nh ng¾n
(MI)
ë gèi tùa, theo
ph ¬ng c¹nh dµi
(MII)
file tính thép sàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
file tính thép sàn - Người đăng: 2008xhau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
file tính thép sàn 9 10 474