Ktl-icon-tai-lieu

Filter

Được đăng lên bởi Trần Thanh Kha
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1038 lần   |   Lượt tải: 0 lần
EE303 Electronics II
Topic 6
Dr Mohamad Rahal
Filter Transmission, Types, Transfer function, 1st
Order filter functions , 2nd order Filter functions,
Biquadratic active filters

Microelectronic Circuits - Fifth Edition

Sedra/Smith

Copyright  2004 by Oxford University Press, Inc.

1

Outline of Topic 6
•
•
•
•
•

Filter Transmission Types
Transfer function
1st Order filter functions
2nd order Filter functions
Biquadratic active filters

Microelectronic Circuits - Fifth Edition

Sedra/Smith

Copyright  2004 by Oxford University Press, Inc.

2

Filters

Microelectronic Circuits - Fifth Edition

Sedra/Smith

Copyright  2004 by Oxford University Press, Inc.

3

Filter Types

Microelectronic Circuits - Fifth Edition

Sedra/Smith

Copyright  2004 by Oxford University Press, Inc.

4

Filter Specification
Low Pass

To approximate
Brick wall response
High-order filters
are required
Microelectronic Circuits - Fifth Edition

Sedra/Smith

Copyright  2004 by Oxford University Press, Inc.

5

Filter Specification
Band Pass

Microelectronic Circuits - Fifth Edition

Sedra/Smith

Copyright  2004 by Oxford University Press, Inc.

6

Examples

Microelectronic Circuits - Fifth Edition

Sedra/Smith

Copyright  2004 by Oxford University Press, Inc.

7

Filter Transfer Function

Poles (natural modes) and Zeros
real or complex conjugate pairs
For Stability, All poles must lie in
the left hand side of the s plane
Example: Pole–zero pattern for the low-pass filter . This is a fifth-order filter (N = 5).
Microelectronic Circuits - Fifth Edition

Sedra/Smith

Copyright  2004 by Oxford University Press, Inc.

8

Filter Transfer Function
N=6 Band Pass

Microelectronic Circuits - Fifth Edition

Sedra/Smith

Copyright  2004 by Oxford University Press, Inc.

9

All Pole Filter

Microelectronic Circuits - Fifth Edition

Sedra/Smith

Copyright  2004 by Oxford University Press, Inc.

10

First And Second Order Filters

Microelectronic Circuits - Fifth Edition

Sedra/Smith

Copyright  2004 by Oxford University Press, Inc.

11

Microelectronic Circuits - Fifth Edition

Sedra/Smith

Copyright  2004 by Oxford University Press, Inc.

12

Continued

Microelectronic Circuits - Fifth Edition

Sedra/Smith

Copyright  2004 by Oxford University Press, Inc.

13

Second-Order Filter Functions

Q 1
Q 1
Microelectronic Circuits - Fifth Edition

Sedra/Smith

2
2

Peak in the response
Butterworth, maximally
flat

Copyright  2004 by Oxford University Press, Inc.

14

Microelect...
Microelectronic Circuits - Fifth Edition Sedra/Smith 1Copyright 2004 by Oxford University Press, Inc. 1
Filter Transmission, Types, Transfer function, 1
st
Order filter functions , 2
nd
order Filter functions,
Biquadratic active filters
EE303 Electronics II
Topic 6
Dr Mohamad Rahal
Filter - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Filter - Người đăng: Trần Thanh Kha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Filter 9 10 405