Ktl-icon-tai-lieu

generato

Được đăng lên bởi quochungktb
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 414 lần   |   Lượt tải: 0 lần
27

EXPERIMENT 4

SYNCHRONOUS GENERATOR
A .TESTS

0

0
300

100

A

V

100

0

300V

2A

on

0

15V

5A

N

contactor

RT3

BI

P

L2

L3

A

B

C

10

0

25

A

220V

V/S

A

100

50A

F

KP RKP UÂ KÂ RKÂ RM
C

B

CTÂ

F

3Φ 220/127
AC

A

100

0

5A

n

L1

HZ

A

G1 G2 G3

on

55

500
V 100

100

B

C

100 V-DC

- +

N

RKD / RM / RKP

DC

RT1

2
1

3
RKD

RM

2

3

4

ON

5

6

7

8

9

10

11

12

OFF

RKP
3
2

1

OFF

RUN

1

ON

ON
OFF

28
1.NO – LOAD TEST
OBJECTIVES
y To measure Ep , Ip to plot the no – load characteristics Ep = f(Ip )
A
KÂ

RKP

ip

RKÂ

F

F

IÂ

UÂ

RM

A

Ep , Up

120V-DC

N

P

V
A

Ip

B
Hz

Fig 4.1

A

K

RT3

PROCEDURE
1.1 y Connect up the circuit of Fig 4.1
1.2 y Set Rm = max , Rkñ = 0 , Rkp = max , RT3 open circuit .
The BI has Ipri / Isec = 2 ( 10A / 5A )
1.3 y Start the motor Ñ
y Energize .
y Adjust Rm to 0Ω
y Adjust Rkñ to obtain n = 1500rpm ( corresponding to 50Hz )

!
1.4 y

!

KEEP
n = 1500rpm during the test .
Decrease Rkñ , recosd Ep , ip in table 4.1a

KEEP
Ep <= 130V .
1.5 y From the point Ep = 130V ; increase Rkñ and record Ep , ip in table 4.1b

29

ip [A]
Ep[V]

0
130
Table 4.1a

ip [A]
Ep[V]

0
130
Table 4.1b

2.LOAD TEST
OBJECTIVES
y To measure Ep , Ip to plot the external characteristics Up = f(Ip )

PROCEDURE
2.1 y Connect up the circuit of Fig 4.1
2.2 y Set Rm = max ; Rkñ = 0 ; Rkñ = max , RT3 open circuit .
2.3 y Start the motor Ñ
y Energize .
y Adjust Rm to 0Ω
y Adjust Rkp to obtain n = 1500rpm ( corresponding to 50Hz )

!

KEEP
n = 1500rpm
during the test
2.4 y Adjust Rkp to obtain Um = 100V . Record Up , Ip in Table 4.2
2.5 y Load the generator .
y Push ON ( step by step ) on RT3 .

y Readjust Rkp to obtain n = 1500rpm .
y Record Up , Ip in Table 4.2

!
IP [A]
UP [V]

KEEP

Ip <= 8A

0A

8A

Table 4.2

30
3.CONSTANT OUPUT VOLTAGE TEST
OBJECTIVES
y To measure Ip , ip to plot the characteristics ip = f(Ip ) on condition
that Up = 100V = constant
PROCEDURE
3.1
y Connect up the circuit of Fig 4.1
3.2 y Set Rm = max ; Rkñ = 0 ; Rkñ = max , RT3 open circuit .
3.3 y Start the motor Ñ
y Energize .
y Adjust Rm to 0Ω
y Adjust Rkp to obtain n = 1500rpm ( correcponding to 50Hz )

!

KEEP
n = 1500rpm
during the test
2.4 y Adjust Rkp to obtain Um = 100V . Record ip and Ip in table 4.3
2.5 y Load the generator .
y Push ON ( step by step ) on RT3 .

y Readjust Rkp to obtain Um = 100V .
y Record Ip , ip in table 4.3

!

KEEP

Ip <= 10A

iP [A]
IP [V]
Table 4.3

B . REPORT
Fill in the table , plot the graphs and ca...
27
EXPERIMENT 4
SYNCHRONOUS GENERATOR
A .TESTS
AC
V/S
-
+
NCBA
DC
3Φ 220/127
0
100 100
A
2A
0
300
V
300V
0
100 100
V
0
500
A
55
0
100 100
A
HZ
15V
5A 220V
50A
on
on
G1
G2
G3
L1
L2
L3
contactor
n
RT3
A
B
C
5A
BI
10
0
25
N
P
A
B
C
F
F
KP
RKP
U
Â
RKÂ
RM
CTÂ
100 V-DC
ON
RKD
RM
RUN
RKP
1
2
3
1
2
3
1 2 3 4
ON
ON
OFF
OFF
OFF
RKD / RM / RKP RT1
5 6 7 8
9 10 11 12
generato - Trang 2
generato - Người đăng: quochungktb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
generato 9 10 992