Ktl-icon-tai-lieu

Ghép nối và điều khiển thiết bị ngoại vi

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 8638 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Tài li u môn h c: Ghép n i và ñi u khi n thi t b ngo i vi

GHÉP N I VÀ ðI U KHI N THI T B NGO I VI

Ngư i so n: TS. Nguy n Văn Minh Trí
ThS. Lâm Tăng ð c
Các sinh viên l p 03SK

Gi ng viên: Nguy n Văn Minh Trí

1

Tài li u môn h c: Ghép n i và ñi u khi n thi t b ngo i vi

TÀI LI U LƯU HÀNH N I B
L I NÓI ð U

Ngày nay, máy vi tính (MVT) ñã ñư c c i ti n, nâng c p và th trư ng hoá ñ ñ t t c
ñ x lý c c nhanh, giá thành r . Trong nh ng th p niên qua, MVT ñã ñư c áp d ng
kh p m i nơi, thay th cho các h th ng cũ nhi u như c ñi m. ð c bi t, trong h th ng
ñi n, ñi n công nghi p, MVT ñã ñư c ng d ng ngày càng nhi u, mang l i nhi u tính
năng ưu vi t cho h th ng. Do ñó yêu c u phát tri n lý thuy t v h th ng có s d ng
MVT ñã m ra nhi u lĩnh v c h c m i.
M t ví d c th c a vi c ng d ng MVT trong công nghi p là các h th ng ño lư ng
và ñi u khi n s d ng MVT. Trong các h th ng này, MVT nh n các d li u ño ñ t tr ng
thái v t lý c a h th ng, vi d như nhi t ñ , áp su t, ñi n áp …, và tính toán ñ ñưa ra
nh ng quy t ñ nh, tín hi u ñi u khi n tr l i h th ng, nh m ñ t ñư c các yêu c u ñi u
khi n ñ ra c a h th ng.
Mu n thi t k , v n hành và b o qu n t t h ño-ñi u khi n công nghi p, ngư i k sư
c n n m v ng v k thu t máy tính, cách vi t chương trình, k thu t ghép n i thi t b
ngo i vi, vi c x lý s li u, lý thuy t ñi u khi n s …
Môn h c ghép n i và ñi u khi n thi t b ngo i vi (TBNV) nh m cung c p các ki n
th c cơ b n trong vi c tìm hi u, thi t k m ch ghép n i ngo i vi v i MVT. Các m ch
thi t k ph c v cho vi c ño lư ng, ñi u khi n, giao ti p gi a MVT v i MVT, MVT v i
h vi ñi u khi n.

Gi ng viên: Nguy n Văn Minh Trí

2

Tài li u môn h c: Ghép n i và ñi u khi n thi t b ngo i vi

M CL C

CHƯƠNG 1: CƠ S

GHÉP N I THI T B NGO I VI

1.1. Gi i thi u chung
1.1.1.
C u trúc h th ng
1.1.2.
Nhi m v c a b ghép n i
1.1.3.
Th t c trao ñ i d li u c a máy vi tính
1.2. Gi i thi u m t s vi m ch dùng trong b ghép n i
1.2.1.
Các m ch logic cơ b n
1.2.2.
Các m ch l t
1.2.3.
Các m ch thanh ghi ñ m
1.2.4.
Các m ch gi i mã ñ a ch
1.2.5.
Các m ch truy n d li u

CHƯƠNG 2: GHÉP N I VÀO RA SONG SONG ðI U KHI N B NG
CHƯƠNG TRÌNH
2.1 Các l nh vào ra d li u
2.1.1
Các l nh vào ra b ng h p ng
2.1.2
Các l nh vào ra b ng Turbo C
2.1.3
Các l nh vào ra b ng Turbo Pascal
2.2 Ghép n i song song ñơn gi n: có hay không có ñ i tho i
2.2.1
C a vào ñơn gi n không ñ i tho i
2.2.2
C a ra ñơn gi n không ñ i tho i
2.2.3
C a vào ñơn gi n có ñ i tho i
2.2.4
C a ra ñơn gi n có ñ i tho i
2.3 Ghép n i song song ñi u khi n b ng chương tr...
Tài liu môn hc: Ghép ni và ñiu khin thiết b ngoi vi
Ging viên: Nguyn Văn Minh Trí 1
GHÉP N
I VÀ ðIU KHIN THIT B NGOI VI
Người son: TS. Nguyn Văn Minh Trí
ThS. Lâm Tăng ðức
Các sinh viên lp 03SK
Ghép nối và điều khiển thiết bị ngoại vi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ghép nối và điều khiển thiết bị ngoại vi - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
Ghép nối và điều khiển thiết bị ngoại vi 9 10 881