Ktl-icon-tai-lieu

Gia công 2D trên mastercam

Được đăng lên bởi vitamin_1604
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 2089 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Trung Tâm đào tạo CAD/CAM/CNC Tinh Việt

MC X6

PHAÀN II : THIEÁT KEÁ VAØ GIA COÂNG HÌNH HOÏC 2D
CHÖÔNG I
CÔ SÔÛ XAÂY DÖÏNG HÌNH HOÏC 2D
MỤC ĐÍCH:
1. Hiểu đñược caùc lệnh vẽ 2D như: LINE, ARC, RECTANGLE, CHAMFER,
SPLINE, ELLIPSE, POLYGON vaø LETTERS
2. Luyện tập sử dụng menu creat đđể xây dựng moâ hình học số của đñối tương gia coâng.
3. Xaây dựng caùc phần tư hình học coù sử dụng cơ sở lệnh creat.

Hình 2.1

2.1 Menu khởi tạo (Create menu)
MastercamX quản lyù caùc lệnh dể xaây dựng moâ hình
học số trong Menu Create.
2.2 Point (Taïo Ñieåm)
Leänh point ñöôïc bieåu hieän vôùi daïng (+). Nhöõng ñieåm naøy
ñöôïc söû duïng nhö laø ñieåm chuaån cho caùc caáu truùc hình hoïc
khaùc khi maø chung ta caàn.

Hình 2.2
Choïn Creat >point . töø ñoù baïn coù theå nhìn thaáy baûng löïa chon
tieâp theo cho menu leänh cuûa Point.

Thái Văn Hùng

Page 1

Trung Tâm đào tạo CAD/CAM/CNC Tinh Việt

MC X6

2.2.1 . Creat  point  position hoaëc nhaùp chon bieåu töôïng
Duøng leänh Position ñeå taïo ra caùc ñieåm treân maøm hình, coù 9 tuøy choïn sau ñoù ñeå baïn löïa choïn

Hình 2.3

Thái Văn Hùng

Page 2

Trung Tâm đào tạo CAD/CAM/CNC Tinh Việt

MC X6

2.2.2 Creat >point >Dynamic hoaëc nhaáp choïn bieåu töông.
Taïo ra caùc ñieåm treân ñoái töôïng baèng caùch söû duïng chuoät hoaëc
ñieåm chia.
Caùch taïo:
Choïn ñoái töôïng nhö line, circle hoaëc spline
Dòch chuyeån treân ñoái töôïng vaø choïn baèng caùch nhaán phím traùi chuoät (keát thuùc nhaán ESC)
hoaëc chon ñoái töôïng vaø sau ñoù khi bieát höôùng dòch chuyeån thì ta nhaäp khoaûng caùch vaø löôïng
offset töø ñieåm ñaàu ñeán ñieåm caàn xaùc ñònh:

Hình 2.4

Thái Văn Hùng

Page 3

Trung Tâm đào tạo CAD/CAM/CNC Tinh Việt

MC X6

2.2.3 Creat > Point >Node point hoaëc nhaán bieåu töôïng
Goïi laïi nhöõng ñieåm ñöôïc duøng ñeå taïo ra ñöông cong tham soá
Caùch taïo:
Taïo ra 1 ñöôøng cong tham soá
Choïn 1 ñöôøng cong tham soá
Chuù yù:
1. Caùc ñieåm ñoù laø caùc ñieåm duøng
ñeå xaùc ñònh ñöôøng cong tham
soá.
2. Neáu ñoái töôïng chon sai quy
caùc thì heä thoáng seõ baùo “try again”. Söû duïng phím ESC ñeå thoaùt vieäc choïn.
2.2.4 Creat >point >segment hoaëc choïn bieåu töôïng
nhau

Taïo loaït ñieåm doïc theo ñoái töôïng vôùi khoaûng caùch baèng
Caùch taïo:

-

Taïo ra moät ñoái töôïng nhö line, arc, circle, fillet , hoaëc spline
Söû duïng chuoät choïn moät ñoái töôïng ñaõ toàn taïi ôû treân
Nhaäp vaøo soá ñieåm can

taïo.

Hoaëc coù theå nhaäp vaøo khoaûng caùch giuõa caùc ñieåm.

Thái Văn Hùng

Page 4

Trung Tâm đào tạo CAD/CAM/C...
Trung Tâm đào tạo CAD/CAM/CNC Tinh Việt MC X6
Thái Văn Hùng Page 1
PHAÀN II : THIEÁT KEÁ VAØ GIA COÂNG HÌNH HOÏC 2D
CHÖÔNG I
SÔÛ XAÂY DÖÏNG HÌNH HOÏC 2D
MC ĐÍCH:
1. Hiu đñược caùc lnh v 2D như: LINE, ARC, RECTANGLE, CHAMFER,
SPLINE, ELLIPSE, POLYGON vaø LETTERS
2. Luyn tp s dng menu creat đđể xây dng moâ hình hc s ca đñi tương gia coâng.
3. Xaây dng caùc phn tư hình hc coù s dng cơ s lnh creat. Hình 2.1
2.1 Menu khi to (Create menu)
MastercamX qun lyù caùc lnh d xaây dng moâ hình
hc s trong Menu Create.
2.2 Point (Taïo Ñieåm)
Leänh point ñöôïc bieåu hieän ùi daïng (+). Nhöõng ñieåm naøy
ñöôïc söû duïng nhö laø ñieåm chuaån cho caùc caáu truùc hình hoïc
khaùc khi maø chung ta caàn.
Hình 2.2
Choïn Creat >point . töø ñoù baïn coù theå nhìn thaáy baûng löïa chon
tieâp theo cho menu leänh cuûa Point.
Gia công 2D trên mastercam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gia công 2D trên mastercam - Người đăng: vitamin_1604
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
Gia công 2D trên mastercam 9 10 539