Ktl-icon-tai-lieu

GIA CÔNG BÁNH RĂNG

Được đăng lên bởi tranthevinh91
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2207 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vị: ……………………………………………………………………………….
Địa chỉ: .............................................................................................................................

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN THỰC TẬP
Sinh viên: .................................................................. Mã số sinh viên:...........................
Khoa: ..............................................Trường: ...................................................................
Đã hoàn thành đợt thực tập tại Đơn vị từ: .................................đến: .............................
Bộ phận thực tập: .............................................................................................................
Vị trí thực tập: ..................................................................................................................
Bảng nhận xét:
Tiêu chí đánh giá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Khả năng hòa nhập, thích nghi
với môi trường làm việc

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

Tính năng động, sáng tạo

□

□

□

□

Thái độ thực tập
Ý thức kỷ luật
Tác phong
Khả năng hoàn thành công việc

Nhận xét chung: .............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Điểm đánh giá quá trình thực tập: .......... /10
Xác nhận của Đơn vị
(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)

Ngày …… tháng … năm ………
(Người hướng dẫn thực tập tại đơn vị ký tên)

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
GVHD: LÊ QUÝ ĐỨC

LỜI NÓI ĐẦU
Trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước ta hiện nay thì tất cả các lĩnh
vực ngành nghề đều phát triển mạnh mẽ.Mặt khác quá trình công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nước đang diễn ra rất nhanh chóng. Các máy móc thiết bị hiện đại đã và đang
được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực đều đòi hỏi một mực độ chính xác tương đối cao
hoặc rất cao. Và bánh răng là chi tiết không thể thiếu trong các máy móc như vậy. Nhưng
để gia công được chính xác một bánh răng không phải là một điều dễ dàng mặc dù có khá
nhiều cách để chế tạo chúng.
Chính vì thế, trong đợt thực tập tốt nghiệp này chúng em sẽ đi vào tìm hiểu các
phươ...
Đơn vị: ……………………………………………………………………………….
Địa chỉ: .............................................................................................................................
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN THỰC TẬP
Sinh viên: .................................................................. Mã số sinh viên:...........................
Khoa: ..............................................Trường: ...................................................................
Đã hoàn thành đợt thực tập tại Đơn vị từ: .................................đến: .............................
Bộ phận thực tập: .............................................................................................................
Vị trí thực tập: ..................................................................................................................
Bảng nhận xét:
Tiêu chí đánh giá Tốt Khá Trung bình Kém
Thái độ thực tập
Ý thức kỷ luật
Tác phong
Khả năng hoàn thành công việc
Khả năng hòa nhập, thích nghi
với môi trường làm việc
Tính năng động, sáng tạo
Nhận xét chung: .............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Điểm đánh giá quá trình thực tập: .......... /10
Xác nhận của Đơn vị
(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)
Ngày …… tháng … năm ………
(Người hướng dẫn thực tập tại đơn vị ký tên)
GIA CÔNG BÁNH RĂNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIA CÔNG BÁNH RĂNG - Người đăng: tranthevinh91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
GIA CÔNG BÁNH RĂNG 9 10 101