Ktl-icon-tai-lieu

Gia công cơ khí trên máy CNC

Được đăng lên bởi Thanh Sang Nguyen
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2818 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUY NHƠN

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ
Tên mô đun: Gia công cơ khí trên máy CNC
Mã số mô đun: MĐ 33

142

Năm 2011
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC
Mã số mô đun: MĐ 33
Thời gian mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 18giờ ; Thực hành: 42giờ)
1. Vị trí, tính chất của mô đun:
1.1. Vị trí mô-đun:
Trước khi học mô đun này học sinh phải hoàn thành: MH 05, MH 08, MH 10, MH
11, MH 14, MH 21, MĐ 27, MĐ 28
1.2. Tính chất mô-đun:
Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.
2. Mục tiêu mô đun:
2.1. Kiến thức:
- Chuẩn bị được máy và đồ gá cho việc gia công chi tiết.
- Chọn và gá lắp được dao, kiểm tra và lưu vào bộ nhớ thông số về kích thước
dao.
2.2. Kỹ năng:
- Lập được chương trình gia công, kiểm tra và sửa lỗi được chương trình
- Nhập được chương trình vào máy, lưu trữ và gọi được chương trình gia công.
- Thực hiện được việc xác định điểm 0 của chi tiết (Điểm W ).
- Thực hiện được chạy mô phỏng và chạy thử chương trình không cắt gọt .
- Thiết lập được chế độ làm việc của máy.
- Vận hành máy để gia công chi tiết đảm bảo đúng quy trình, đúng chế độ và
an toàn.
2.3. Thái độ:
- Có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập
cũng như phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thực tập.

3. Nội dung mô đun:
3.1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:
Số
TT
1
2
3
4
5
6

Tên các bài trong mô đun
Khái quát chung về kỹ thuật CNC
Các hệ thống điều khiển và dạng điều
khiển của máy CNC
Cấu tạo chung và công tác bảo quản, bảo
dưỡng máy CNC
Đặc điểm, đặc trưng của máy CNC
Trang bị đồ gá trên máy CNC
Ngôn ngữ lập trình và các hình thức tổ
chức lập trình.

Tổng
số
2
2

Thời gian
Lý
Thực
thuyết
hành
2
0
2
0

4

2

2

4
2
2

3
1
2

0
1
0

Kiểm
tra*

1

143
7

Cấu trúc chương trình gia công trên máy
2
1
1
CNC
8 Các từ lệnh điều khiển dịch chuyển cơ
3
1
2
bản.
9 Các chức năng vận hành
5
1
4
10 Lập trình gia công trên máy CNC
7
1
5
1
11 Chu trình trên máy CNC
4
1
3
12 Kiểm tra sửa lỗi và chạy thử chương
5
1
4
trình
13 Vận hành máy CNC
18
0
16
2
Cộng
60
18
38
4
*
Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào
giờ thực hành.
32. Nội dung chi tiết:

Bài 1. Khái quát chung về kỹ thuật CNC
Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
- Trình bày được quá trình phát triển của kỹ thuật CNC và các loại máy gia công
sử dụng kỹ thuật NC và CNC
- Nêu rõ tình hình trang bị ứng dụng kỹ thuật CNC ở nước ta hiện ...
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUY NHƠN
CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ
Tên mô đun: Gia công cơ khí trên máy CNC
Mã số mô đun: MĐ 33
Gia công cơ khí trên máy CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gia công cơ khí trên máy CNC - Người đăng: Thanh Sang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Gia công cơ khí trên máy CNC 9 10 315