Ktl-icon-tai-lieu

Gia công kết cấu thép

Được đăng lên bởi phuongkm26
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8298 : 2009

Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong chế
tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép
Hydraulics Structures - Technical requirements for manufacturing
and installing mechanical equipment, steel structures

6 Gia công kết cấu thép
6.1 Dụng cụ đo
6.1.1 Dụng cụ đo lường kết cấu thép cửa van phải dùng thước cuộn hay thước lá kim
loại có độ chính xác cấp 2 theo các tiêu chuẩn liên quan về d ụng cụ đo độ dài và các
góc.
6.1.2 Khi gia công chi tiết ở nhiều phân xưởng khác nhau phải có thước chuẩn để làm
mẫu đối chứng.
6.2 Chuẩn bị vật liệu
6.2.1 Nắn và uốn thẳng thép trước khi gia công tránh tạo vết xước, lõm và khuyết
tật khác trên bề mặt.
6.2.2 Thanh, bản thép bị cong vênh với bán kính cong (r) và độ võng (f) không vượt
quá quy định tại điều A.8 của phụ lục A thì cho phép tiến hành nắn và uốn theo
phương pháp nguội.
6.2.3 Thanh bản thép bị cong vênh lớn hơn giá trị r và f cho phép quy định tại điều A.8
phụ lục A thì phải nắn và uốn theo phương pháp nóng ở nhiệt độ từ 750 oC - 850
0

C đối với thép các bon và 850 oC đến 950 0C đối với thép hợp kim thấp. Sau khi

gia nhiệt, thép phải được làm nguội dần sao cho thép không bị tôi, không bị cong
vênh, rạn nứt do hạ nhiệt đột ngột. Không cho phép sử dụng hàn đắp hồ quang để gia
nhiệt khi nắn và uốn thép.
6.2.4

Khi cắt thép để gia công cấu kiện, cần xác định rõ công nghệ chế tạo để tính độ

dư gia công do co ngót khi hàn và lắp ráp.

6.2.5

Chất lượng bề mặt vật liệu: trước khi cắt uốn chi tiết từ vật liệu nguyên thanh

hoặc tấm, bề mặt phải đạt chất lượng quy định theo quy định tại điều A.9 Phụ lục A.
6.2.6 Lấy dấu để xác định kích thước chi tiết khi gia công: cho phép sử dụng bản mẫu
hoặc vẽ hình với tỷ lệ 1:1 để lấy dấu trực tiếp trên thanh hoặc bản thép. Khi lấy dấu thủ
công chỉ được sử dụng mũi vạch và con tu.
6.2.7 Các phôi thép phải cắt bằng máy cắt, máy cưa; trường hợp ngoại lệ có thể cắt
bằng khí ôxy. Sai số kích thước theo chiều dài quy định tại điều A.3 Phụ lục A.
6.2.8

Các chi tiết, cấu kiện giống nhau phải được gia công trên cùng một đồ gá,

dưỡng.
6.2.9 Quy định về dung sai cho phép đối với hình dạng miệng cắt và độ nhẵn khi cắt
thép tấm hoặc thép hình như sau:
h) Nếu là mép chờ hàn thì ba via không được ảnh hưởng tới mối hàn nối, độ nhẵn cắt
Ra< 0,05mm; dung sai độ thẳng theo chiều dài nhỏ hơn 0,5/(1 000 L) nhưng không
lớn hơn 1,5 mm; độ vuông góc theo chiều dày tấm thép cắt: với thép có độ dày  
24 mm dung sai không lớn hơn 0,5 mm, khi  >24 mm thì kh...
T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A TCVN 8298 : 2009
Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong chế
tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép
Hydraulics Structures - Technical requirements for manufacturing
and installing mechanical equipment, steel structures
6 Gia công kết cấu thép
6.1 Dụng cụ đo
6.1.1 Dụng cụ đo lường kết cấu thép cửa van phải dùng thước cuộn hay thước lá kim
loại độ chính xác cấp 2 theo các tiêu chuẩn liên quan về dụng cụ đo độ dài các
góc.
6.1.2 Khi gia công chi tiết ở nhiều phân xưởng khác nhau phải có thước chuẩn để làm
mẫu đối chứng.
6.2 Chuẩn bị vật liệu
6.2.1 Nắn uốn thẳng thép tc khi gia ng tránh to vết xước, lõm khuyết
tật khác trên bề mặt.
6.2.2 Thanh, bản thép bcong vênh với bán kính cong (r) độ võng (f) không vượt
quá quy định tại điều A.8 của phụ lục A thì cho phép tiến hành nắn uốn theo
phương pháp nguội.
6.2.3 Thanh bản thép bị cong vênh lớn hơn giá trị r và f cho phép quy định tại điều A.8
phụ lục A thì phải nn và uốn theo phương pp nóng nhit đ t 750
o
C - 850
0
C đi với thép các bon và 850
o
C đến 950
0
C đi với tp hp kim thấp. Sau khi
gia nhit, thép phải được làm ngui dần sao cho thép không bị tôi, không bị cong
vênh, rạn nứt do hạ nhiệt đột ngột. Không cho phép sử dụng hàn đắp hồ quang để gia
nhiệt khi nắn và uốn thép.
6.2.4 Khi cắt thép để gia công cấu kiện, cần xác định rõ công nghệ chế tạo để tính độ
dư gia công do co ngót khi hàn và lắp ráp.
Gia công kết cấu thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gia công kết cấu thép - Người đăng: phuongkm26
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Gia công kết cấu thép 9 10 226