Ktl-icon-tai-lieu

gia công ren hiệu quả

Được đăng lên bởi Chim Cơ Tia
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 3300 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nội dung

Phay ren

SMG
Sự công bố về tính phù hợp

5
6 - 27

Tổng quan ứng dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 - 29

Hạt dao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 - 60

Cán dao, ngoài . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61 - 64

Cán dao, trong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65 - 68

Seco-Capto™ – Cán dao, ngoài. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69 - 70

Seco-Capto™ – Cán dao, trong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71 - 74

Seco-Capto™ – Cán dao cho MTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 - 76

Mục lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

Cán dao, ngoài . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

Hạt dao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79 - 80

Mục lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

Đầu cặp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

Hạt dao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

Mục lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

Thông tin kỹ thuật . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88 - 94

Tổng quan ứng dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

Đầu dao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96 - 98

Hạt dao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99 - 102

................................................

103 - 121

Khả năng gia công . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122

................................................

123 - 126

Tiện ren

Mục lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thông tin kỹ thuật . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thread MDT

Thread Mini Shaft

3

Thread Mini Shaft

Cắt ren MDT

2

Hạt dao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Phay ren

Tiện ren

Dụng cụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SMG

Mục lục chữ số

1

Mục lục chữ số - Dụng cụ
Loại

Trang Lo...
1
Ni dung
Tin ren
Thread MDT
Thread Mini Shaft
Phay ren
SMG
Mc lc ch s Dng c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ht dao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tin ren Mc lc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Thông tin k thut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 27
Tng quan ng dng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 - 29
Ht dao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 - 60
Cán dao, ngoài . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 - 64
Cán dao, trong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 - 68
Seco-Capto™ – Cán dao, ngoài. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 - 70
Seco-Capto™ – Cán dao, trong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 - 74
Seco-Capto™ – Cán dao cho MTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 - 76
Ct ren MDT Mc lc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Cán dao, ngoài . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Ht dao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 - 80
Thread Mini Shaft Mc lc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Đầu cp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Ht dao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Phay ren Mc lc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Thông tin k thut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 - 94
Tng quan ng dng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Đầu dao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 - 98
Ht dao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 102
SMG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 - 121
Kh năng gia công . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
S công b v tính phù hp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 - 126
gia công ren hiệu quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
gia công ren hiệu quả - Người đăng: Chim Cơ Tia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
gia công ren hiệu quả 9 10 292