Ktl-icon-tai-lieu

Gia Công Tay Biên

Được đăng lên bởi Bui Hien
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 5595 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Lời nói đầu
Môn học công nghệ chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong ch−ơng trình đào tạo
kỹ s− và cán bộ kỹ thuật về thiết kế và chế tạo các loại máy, các thiết bị phục vụ các ngành
công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải ...
Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy kỳ 9 là một trong các đồ án có tầm quan
trọng nhất đối với một sinh viên khoa cơ khí. Đồ án giúp cho sinh viên hiểu những kiến
thức đã học không những môn công nghệ chế tạo máy mà các môn khác nh−: máy công
cụ, dụng cụ cắt... Đồ án còn giúp cho sinh viên đ−ợc hiểu dần về thiết kế và tính toán một
qui trình công nghệ chế tạo một chi tiết cụ thể.
Đ−ợc sự giúp đỡ và h−ớng dẫn tận tình của thầy Pgs-Pts Lê Văn Tiến trong bộ môn
công nghệ chế tạo máy đến nay đồ án môn học của em đã hoàn thành. Tuy nhiên việc thiết
kế đồ án không tránh khỏi sai sót em rất mong đ−ợc sự chỉ bảo của các thầy và sự chỉ bảo
của các bạn.
Em xin chân thành cảm ơn thầy Pgs-Pts Lê Văn Tiến đã giúp đỡ em hoàn thành
công việc đ−ợc giao.
Hà Nội, ngày 17/11/2000

Sinh viên Nguyễn Sơn Định

1

Nội dung thuyết minh vμ tính toán Đồ án môn học
Công Nghệ Chế Tạo Máy
1.

Phân tích chức năng làm việc của chi tiết:
Theo đề bài thiết kế:
” Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết tay biên”

với sản l−ợng 8000 chi tiết/năm, điều kiện sản xuất tự do.
Tay biên là một dạng chi tiết trong họ chi tiết dạng càng, chúng là một loại chi tiết
có một hoặc một số lỗ cơ bản mà tâm của chúng song song với nhau hoặc tao với nhau một
góc nào đó.
Chi tiết dạng càng th−ờng có chức năng biến chuyển động thẳng của chi tiết này (
th−ờng là piston của động cơ) thành chuyển động quay của chi tiết khác (nh− là trục
khuỷu) hoặc ng−ợc lại. Ngoài ra chi tiết dạng càng còn dùng để đẩy bánh răng ( khi cần
thay đổi tỉ số truyền trong các hộp tốc độ).
Điều kiện làm việc của tay biên đòi hỏi khá cao:
+ Luôn chịu ứng suất thay đổi theo chu kỳ.
+ Luôn chịu lực tuần hoàn, va đập.
2.

Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết:
Bề mặt làm việc chủ yếu của tay biên là

hai bề mặt trong của hai lỗ. Cụ thể ta cần đảm
bảo các điều kiện kỹ thuật sau đây:
- lỗ 1 và 2 dùng để dẫn dầu vào trong 2 lỗ
I và II (trong lỗ I và II có lắp bạc thay).
- Hai đ−ờng tâm của hai lỗ I và II phảI
song song với nhau và cùng vuông góc với mặt
đầu tay biên . Hai đ−ờng tâm của hai lỗ I và II phảI đảm bảo khoảng cách A = 165±0,1, độ
không song song của hai tâm lỗ là 0,08 mm trên l = 25 mm (0,08/25), độ không vuông góc
của tâm lỗ so với mặt đầu là 0,08 mm trên l = 25 mm (0,08/25). Hai...
1
Lêi nãi ®Çu
M«n häc c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®ãng vai trß quan träng trong ch¬ng tr×nh ®µo t¹o
kü s vµ c¸n bé kü thuËt vÒ thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o c¸c lo¹i m¸y, c¸c thiÕt bÞ phôc vô c¸c ngµnh
c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i ...
§å ¸n m«n häc c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y kú 9 lµ mét trong c¸c ®å ¸n cã tÇm quan
träng nhÊt ®èi víi mét sinh viªn khoa c¬ khÝ. §å ¸n gióp cho sinh viªn hiÓu nh÷ng kiÕn
thøc ®· häc kh«ng nh÷ng m«n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y mµ c¸c m«n kh¸c nh: m¸y c«ng
cô, dông cô c¾t... §å ¸n cßn gióp cho sinh viªn ®îc hiÓu dÇn vÒ thiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n mét
qui tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o mét chi tiÕt cô thÓ.
§îc sù gióp ®ì vµ híng dÉn tËn t×nh cña thÇy Pgs-Pts Lª V¨n TiÕn trong bé m«n
c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®Õn nay ®å ¸n m«n häc cña em ®· hoµn thµnh. Tuy nhiªn viÖc thiÕt
kÕ ®å ¸n kh«ng tr¸nh khái sai sãt em rÊt mong ®îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy vµ sù chØ b¶o
cña c¸c b¹n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy Pgs-Pts Lª V¨n TiÕn ®· gióp ®ì em hoµn thµnh
c«ng viÖc ®îc giao.
Hµ Néi, ngµy 17/11/2000
Sinh viªn NguyÔn S¬n §Þnh
Gia Công Tay Biên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gia Công Tay Biên - Người đăng: Bui Hien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Gia Công Tay Biên 9 10 448