Ktl-icon-tai-lieu

Gia công tiện phay với Pro e 5.0

Được đăng lên bởi phambach
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1131 lần   |   Lượt tải: 2 lần
13.6. LẬP TRÌNH GIA CÔNG TIỆN.
Khác với lập trình gia công phay, việc lập trình gia công tiện được thực
hiện trên phần mềm CAD/CAM/ProEngineer tiến hành khá đơn giản có thể
do kết cấu của máy tiện CNC chủ yếu dao nội suy 2 trục (X, Z) với kiểu nội
suy 2D hay 2,5D. Để lập trình gia công cho máy tiện CNC ở phần mềm
ProEngineer cho bạn những lựa chọn sau, hình 13.33:
+ Area: Lập trình gia công tiện trơn, cho phép bạn tiện thô hoặc

©

tiện tinh.

AD

+ Profile: Lập trình chạy dao đường (thẳng hay cong).
+ Groove: Lập trình gia công tiện rãnh, hay cắt đứt.

C

+ Thread: Lập trình gia công tiện ren.

N
C

E

+ Holemaking: Lập trình gia công lỗ.

13.6.1. Phương pháp lập trình gia công tiện trơn (Area):

AD
VA

Ở phần này chúng tôi xin trình bày một ví dụ minh họa việc
thiết kế và lập trình gia công tiện thô bề mặt ngoài cho chi tiết

TR

U

N
G

TÂ
M

như hình 13.34 theo các bước sau.

Hình 13.34. Chi tiết mẫu gia công tiện

Hình 13.33

- Bước 1: Xây dựng chi tiết cần gia công trên thực đơn Part, ở thực đơn này
bạn nên tạo trước hệ thống gốc tọa độ (0XYZ) chọn làm gốc kích thước lập
trình. Để tạo gốc tọa độ được tạo ra bằng cách pick chuột chọn biểu tượng
(Coordinate system). Sau khi kích hoạt tính năng này, hệ thống ProE yêu cầu
bạn thiết lập hệ thống tọa độ cho chi tiết, ở đây chúng tôi chọn mặt đầu ngoài
cùng bên phải chi tiết mẫu làm điểm gốc chương trình, hình 13.35. Chú ý,
trong quá trình thiết lập điểm gốc, bạn phải căn cứ theo kết cấu máy tiện
CNC mà bạn đang sử dụng để lựa chọn hệ trục X, Y, Z trùng với hệ trục X, Y,

©

Z trên máy tiện chuẩn. Pick chuột chọn OK để kết thúc và hệ thống gốc tọa

Gốc chương
trình

Hình 13.35. Thiết lập gốc tọa độ 0XYZ

TR

U

N
G

TÂ
M

AD
VA

N
C

E

C

AD

độ được tạo ra có tên CSO.

- Bước 2: Khởi động thực đơn Manufacturing bằng cách pick chuột chọn biểu
tượng New > Manufacturing > nhập tên chi tiết gia công, hình 13.36.

Hình 13.36. Truy nhập môi trường lập trình gia công

Pick chuột chọn OK, và ProE yêu cầu bạn chọn đơn vị cho hệ lập trình, ở ví
dụ này chúng tôi chọn đơn vị cho hệ thống lập trình là mmns_mfg_nc. Pick
chuột chọn OK và ProE thiết lập ngay môi trường làm việc mới cho bạn, hình
13.37.
- Bước 3: Nhập chi tiết mẫu gia công, để nhập chi tiết mẫu gia công vào môi
trường Manufacturing bạn cần thực hiện theo các bước sau:
Từ thực đơn Menu Manager pick chuột chọn Mfg Model > Assemble > Ref
Model, Pro/Engineer sẽ trình bày cửa sổ Open yêu cầu bạn tìm chi tiết cần gia

©

công. Pick chọn chi tiết mẫu đã được t...
Hình 13.34. Chi tiết mẫu gia công tiện
13.6. LẬP TRÌNH GIA CÔNG TIỆN.
Khác với lập trình gia công phay, việc lập trình gia công tiện được thực
hiện trên phần mềm CAD/CAM/ProEngineer tiến nh khá đơn giản thể
do kết cấu của máy tiện CNC chủ yếu dao nội suy 2 trục (X, Z) với kiểu nội
suy 2D hay 2,5D. Để lập trình gia công cho máy tiện CNC phần mềm
ProEngineer cho bạn những lựa chọn sau, hình 13.33:
+ Area: Lập trình gia công tiện trơn, cho phép bạn tiện thô hoặc
tiện tinh.
+ Profile: Lập trình chạy dao đường (thẳng hay cong).
+ Groove: Lập trình gia công tiện rãnh, hay cắt đứt.
+ Thread: Lập trình gia công tiện ren.
+ Holemaking: Lập trình gia công lỗ.
13.6.1. Phương pháp lập trình gia công tiện trơn (Area):
phần y chúng tôi xin trình bày một ví dụ minh họa việc
thiết kế lập trình gia công tiện thô bề mặt ngoài cho chi tiết
như hình 13.34 theo các bước sau.
Hình 13.33
TRUNG TÂM ADVANCE CAD ©
Gia công tiện phay với Pro e 5.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gia công tiện phay với Pro e 5.0 - Người đăng: phambach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Gia công tiện phay với Pro e 5.0 9 10 215