Ktl-icon-tai-lieu

Giá trị kinh tế vườn quốc gia Xuân Thủy Nam Định

Được đăng lên bởi pls85
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 3164 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
ĐẠI
HỌC
TP.HCM
ĐẠI
HỌCBÁCH
QUỐCKHOA
GIA TP.HCM
---------------- oOo ---------------ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
---------------- oOo ----------------

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌC

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌC
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

MÃ SỐ : 608 510

MÃ SỐ : ………………….

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT NGẬP NƯỚC Ở VƯỜN QUỐC GIA

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ TÀI NGUYỆN ĐẤT NGẬP NƯỚC Ở VƯỜN QUỐC GIA XUÂN

XUÂN THỦY – NAM ĐỊNH TRÊN CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ VỀ GIÁ TRỊ KINH TẾ TÀI
THỦY – NAM ĐỊNH TRÊN CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ VỀ GIÁ TRỊ KINH TẾ TÀI NGUYÊN

NGUYÊN ĐẤT NGẬP NƯỚC.
ĐẤT NGẬP NƯỚC.

Học viên thực hiện:
Học viên thực hiện:
- Nguyễn Mạnh Đức (12260647)
Giáo viên hướng dẫn:
Giáo viên hướng dẫn:
- TS Đinh Quốc Túc
- TS. Đinh Quốc Túc

TP. HỒ CHÍ MINH, ngày tháng 12 năm 2013
TP. HỒ CHÍ MINH, ngày 16 tháng 12 năm 2013

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

NHIỆM VỤ LUẬN VĂN CAO HỌC
Họ và tên

: Nguyễn Mạnh Đức

Phái

: Nam

Ngày, tháng, năm sinh

: 17/08/1986

Nơi sinh : Tp.HCM

Chuyên ngành

: Quản lý môi trường

Khóa

: 2012

1. TÊN ĐỀ TÀI: Quản lý tài nguyên đất ngập nước ở vườn quốc gia Xuân Thủy – Nam Định
trên cơ sở đánh giá giá trị kinh tế tài nguyên đất ngập nước.
2. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:
 Nhiệm vụ:
Xác định được giá trị kinh tế của tài nguyên ĐNN tại VQG Xuân Thủy cũng như các tác
động tới các giá trị kinh tế đó.
Từ các giá trị kinh tế tính toán và xác định được, đề xuất các biện pháp quản lý, sử dụng
bền vững tài nguyên ĐNN tại VQG Xuân Thủy
 Nội dung:

1) Vai trò của vườn quốc gia Xuân Thủy – Nam Định trong quá trình phát triển KTXH, biện pháp quản lý tài nguyên, nhận dạng giá trị của đất ngập nước.
2) Hiện trạng và dự báo tình hình đất ngập nước tại vườn Quốc gia trong tương lai.
3) Đánh giá giá trị kinh tế: giá trị sử dụng, giá trị phi sử dụng.
4) Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan:
i.

Quản lý tổng hợp và thống nhất.

ii.

Số liệu nghiên cứu, thu thập để phục vụ cho công tác quản lý.

5) Đề xuất các giải pháp quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước tại
vườn Quốc gia Xuân Thủy
i.

Về tính đột phá trong các giải pháp

ii.

Đề xuất các giải pháp tổng hợp và khả thi

3. HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN:
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
TS. Đinh Quốc Túc

Ngày 16 Tháng 12 năm 2013
PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÒNG CHUYÊN MÔN

CHỦ NHIỆM NGÀNH

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ĐNN
VQG
UBND
KT-XH

:
:
:
:

Đất ngập nước
...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
---------------- oOo ----------------
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌC
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
MÃ SỐ : ………………….
TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ TÀI NGUYỆN ĐẤT NGẬP NƯỚC Ở VƯỜN QUỐC GIA XUÂN
THỦY – NAM ĐỊNH TRÊN CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ VỀ GIÁ TRỊ KINH TẾ TÀI NGUYÊN
ĐẤT NGẬP NƯỚC.
Học viên thực hiện:
- Nguyễn Mạnh Đức (12260647)
Giáo viên hướng dẫn:
- TS Đinh Quốc Túc
TP. HỒ CHÍ MINH, ngày tháng 12 năm 2013
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
---------------- oOo ----------------
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌC
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
MÃ SỐ : 608 510
TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT NGẬP NƯỚC Ở VƯỜN QUỐC GIA
XUÂN THỦY – NAM ĐỊNH TRÊN CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ VỀ GIÁ TRỊ KINH TẾ TÀI
NGUYÊN ĐẤT NGẬP NƯỚC.
Học viên thực hiện:
- Nguyễn Mạnh Đức (12260647)
Giáo viên hướng dẫn:
- TS. Đinh Quốc Túc
TP. HỒ CHÍ MINH, ngày 16 tháng 12 năm 2013
Giá trị kinh tế vườn quốc gia Xuân Thủy Nam Định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giá trị kinh tế vườn quốc gia Xuân Thủy Nam Định - Người đăng: pls85
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Giá trị kinh tế vườn quốc gia Xuân Thủy Nam Định 9 10 425