Ktl-icon-tai-lieu

Giá xây dựng Vn - Phương pháp đo bóc khối lượng

Được đăng lên bởi nhokcoolkute99
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2288 lần   |   Lượt tải: 11 lần
C«ng ty Gi¸ X©y Dùng
Tñ s¸ch Kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng
ph−¬ng ph¸p
®o bãc khèi l−îng
x©y dùng c«ng tr×nh
Version 2.0
Tµi liÖu phôc vô häc viªn líp:
§o bãc khèi l−îng lËp to¸n
(PhÇn lý thuyÕt)
HÀ NI, 2009
T¸c gi¶: Ks. NguyÔn ThÕ Anh
Ks. NguyÔn ThÞ Ph−¬ng Thanh
Ks. Lª Hoµi Linh
Ks. Ph¹m Ngäc QuyÕt
Giá xây dựng Vn - Phương pháp đo bóc khối lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giá xây dựng Vn - Phương pháp đo bóc khối lượng - Người đăng: nhokcoolkute99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Giá xây dựng Vn - Phương pháp đo bóc khối lượng 9 10 804