Ktl-icon-tai-lieu

giám sát cơ ban thi công xây dựng công trình

Được đăng lên bởi mr_tien1972
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1522 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHẦN CƠ BẢN
GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
TRONG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
(TRÍCH TÀI LIỆU ĐH MỞ TP HCM)

I. GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC LẮP ĐẶT ĐIỆN
1. Những vấn đề chung về hệ thống điện trong công trình dân dụng:
Hệ thống điện trong nhà ở và nhà dân dụng thường bao gồm:
- Nguồn cấp điện.
- Các thiết bị quản lý và điều hành hệ thống điện.
- Mạng lưới dây dẫn điện.
- Các dạng phụ tải tiêu thụ điện trong và ngoài nhà.
- Mạng tiếp địa.
Những tiêu chí cần quan tâm khi kiểm tra chất lượng phần xây và lắp hệ thống điện cho công
trình dân dụng như sau:
- Kiểm tra và thẩm định các tiêu chí của vật liệu và thiết bị dựa vào yêu cầu kỹ thuật trong
thiết kế và catalogues.
- Kiểm tra vị trí lắp đặt.
- Kiểm tra sự gắn kết của vật liệu và thiết bị vào vị trí và các dụng cụ neo giữ.
- Kiểm tra mức cách điện, dẫn điện và độ nhạy vận hành của thiết bị điện.
- Kiểm tra các yêu cầu của phần xây đi kèm phần lắp.
- Vận hành thử nghiệm, các tiêu chí và chế độ cần đạt khi vận hành.
2. Mạng lưới dây điện:
- Cơ sở kiểm tra và nghiệm thu: Các yêu cầu ghi trong Điều kiện kỹ thuật thi công hệ thống
điện trong bộ Hồ sơ mời thầu và TCXD 25:1991: Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công
trình công cộng. Tiêu chuẩn thiết kế.
- Ống luồn dây điện phải tròn. Vì lý do gì đó mà ống thành bầu dục thì đường kính nhỏ không
bé hơn đường kính lớn 10% thì còn được sử dụng. Nếu độ chênh mà lớn hơn 10% thì phải
loại bỏ. Chỉ luồn dây vào ống khi lớp vữa trát đã khô. Không được có chỗ nối dây hay phân
nhánh dây bên trong ruột ống.
- Dây cáp điện đi trên và trong tường phải được gắn chặt vào tường tại các điểm cố định cáp
mà khoảng cách như sau:
Vị trí đặt cáp
Khoảng cách giữa các điểm cố định cáp
1. Mặt phẳng ngang
Lắp trên giá đỡ cáp: 1m
2. Mặt đứng
2m
3. Mặt đứng
Kẹp giữa đỉnh cáp 0,8 – 1m
Tất cả các điểm cần đề phòng không cho lớp vỏ chì của cáp bị
biến dạng, đồng thời không làm cho lõi trong hộp đấu dây liên
tiếp bị tác động bởi trọng lượng bản thân của cáp gây nên.
Đầu cuối mỗi đoạn cáp
4. Mặt ngang
Đầu cuối của đoạn cáp uốn cong, nếu cáp lớn thì cần đặt kẹp
5. Chỗ uốn cong
ở giữa đoạn cong. Khoảng cách giữa các điểm giữ cố định dây
cáp ở hai bên hộp nối cáp.
Cách hộp nối, đầu cáp hoặc chỗ bịt đầu không quá 100mm.
6. Vị trí đặt cáp và gần hộp nối
cáp
7. Hộp nối cáp và đầu cáp dẫn
vào thiết bị hoặc chỗ bịt đầu cáp

1

-

Cáp đặt hở trong nhà không dùng cáp có vỏ bọc ngoài bằng lớp đây tẩm nhựa. Cáp đi vào
nhà, đường hầm hoặc cáp chuyển từ thẳng sang ngang cần đặt dự trữ một...
1
PHN CƠ BN
GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIM THU LP ĐẶT THIT B
TRONG CÔNG TRÌNH DÂN DNG
(TRÍCH TÀI LIU ĐH M TP HCM)
I. GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIM THU CÔNG TÁC LP ĐẶT ĐIN
1. Nhng vn đề chung v h thng đin trong công trình dân dng:
H thng đin trong nhà và nhà dân dng thường bao gm:
- Ngun cp đin.
- Các thiết b qun lý và điu hành h thng đin.
- Mng lưới dây dn đin.
- Các dng ph
ti tiêu th đin trong và ngoài nhà.
- Mng tiếp địa.
Nhng tiêu chí cn quan tâm khi kim tra cht lượng phn xây và lp h thng đin cho công
trình dân dng như sau:
- Kim tra và thm định các tiêu chí ca vt liu và thiết b da vào yêu cu k thut trong
thiết kế và catalogues.
- Kim tra v trí lp đặt.
- Kim tra s gn kết c
a vt liu và thiết b vào v trí và các dng c neo gi.
- Kim tra mc cách đin, dn đin và độ nhy vn hành ca thiết b đin.
- Kim tra các yêu cu ca phn xây đi kèm phn lp.
- Vn hành th nghim, các tiêu chí và chế độ cn đạt khi vn hành.
2. Mng lưới dây đin:
- C
ơ s kim tra và nghim thu: Các yêu cu ghi trong Điu kin k thut thi công h thng
đin trong b H sơ mi thu và TCXD 25:1991: Đặt đường dn đin trong nhà và công
trình công cng. Tiêu chun thiết kế.
- ng lun dây đin phi tròn. Vì lý do gì đó mà ng thành bu dc thì đường kính nh không
bé hơn đường kính ln 10% thì còn được s dng. Nếu độ chênh mà l
n hơn 10% thì phi
loi b. Ch lun dây vào ng khi lp va trát đã khô. Không được có ch ni dây hay phân
nhánh dây bên trong rut ng.
- Dây cáp đin đi trên và trong tường phi đưc gn cht vào tường ti các đim c định cáp
mà khong cách như sau:
V trí đặt cáp Khong cách gia các đim c định cáp
1. Mt phng ngang
2. Mt đứng
3. Mt đứng
4. Mt ngang
5. Ch un cong
6. V trí đặt cáp và gn hp ni
cáp
7. Hp ni cáp đầu cáp dn
vào thiết b hoc ch bt đầu cáp
Lp trên giá đỡ cáp: 1m
2m
Kp gia đỉnh cáp 0,8 – 1m
Tt c các đim cn đề phòng không cho lp v chì ca cáp b
biến dng, đồ
ng thi không làm cho lõi trong hp đấu dây liên
tiếp b tác động bi trng lượng bn thân ca cáp gây nên.
Đầu cui mi đon cáp
Đầu cui ca đon cáp un cong, nếu cáp ln thì cn đặt kp
gia đon cong. Khong cách gia các đim gi c định dây
cáp hai bên hp ni cáp.
Cách hp ni, đầu cáp hoc ch bt đầu không quá 100mm.
giám sát cơ ban thi công xây dựng công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giám sát cơ ban thi công xây dựng công trình - Người đăng: mr_tien1972
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
giám sát cơ ban thi công xây dựng công trình 9 10 685