Ktl-icon-tai-lieu

Giám sát thi công và Nghiệm thu công tác bê tông cốt thép

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
Bé x©y dùng
Ch¬ng tr×nh båi dìng kü s
t vÊn gi¸m s¸t x©y dùng
Bµi gi¶ng
M«n Häc
Gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu
c«ng t¸c bª t«ng cèt thÐp
Ngêi so¹n :
PGs L£ KIÒu
Trêng §¹i häc KiÕn tróc Hµ néi
Hµ néi, 1-2002
Giám sát thi công và Nghiệm thu công tác bê tông cốt thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giám sát thi công và Nghiệm thu công tác bê tông cốt thép - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giám sát thi công và Nghiệm thu công tác bê tông cốt thép 9 10 422