Ktl-icon-tai-lieu

Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị trong công trình dân dụng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
http://www.ebook.edu.vn
1
Bé x©y dùng
Ch¬ng tr×nh båi dìng kü s
t vÊn gi¸m s¸t x©y dùng
Bμi gi¶ng
M«n Häc
Gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu l¾p
®Æt ThiÕt bÞ
Trong c«ng tr×nh d©n dông
Ngêi so¹n :
PGs L£ KIÒu
Trêng §¹i häc KiÕn tróc Hµ néi
Hµ néi, 1-2002
Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị trong công trình dân dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị trong công trình dân dụng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị trong công trình dân dụng 9 10 221