Ktl-icon-tai-lieu

GIẢN ĐỒ PHA SẮT CARBON (Fe - Fe3C)

Được đăng lên bởi khanganchanto
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 780 lần   |   Lượt tải: 5 lần
GIẢN ĐỒ PHA SẮT CARBON (Fe - Fe3C)
Hiểu theo nghĩa đơn giản, thép là hợp kim của sắt (Fe) và Cacbon (C). Giản dồ pha Fe-C
là một loại giản đồ phức hợp mà trong đó thép là một thành phần trong giản đồ này,
nhưng ở đây ta chỉ quan tâm tới hàm lượng Fe3C không qúa 7%, với hàm lượng Fe3C
lớn hơn giá trị này sẽ không có ý nghĩa sử dụng.

Giản đồ pha sắt cacbon
Các pha trong giản đồ pha Fe-Fe3C
a-Ferrit - dung dịch rắn của C trong Fe mạng BCC
•
•
•

là trạng thái ổn định ở nhiệt độ phòng
hàm lượng C hoà tan tối đa khoảng 0,022%
nhiệt độ chuyển biến thành (Fe mạng lập phương tâm mặt-FCC) tại nhiệt độ
912C.

Austenit dung dịch rắn của C trong Fe mạng lập phương diện tâm (BCC)
•
•
•

hàm lượng C hòa tan tối đa trong Fe là 2,14%
nhiệt độ chuyển biến sang Ferrit mạng lập phương thể tâm là 1395C.
là tổ chức không ổn định khi làm nguội nhanh xuống dưới đường chuyển biến
cùng tích A1 - 727C

d-Ferrit dung dịch rắn của C trong Fe mạng lập phương thể tâm (BCC)
•
•
•

có cấu trúc tương tự vơí a-Ferrit
là tổ chức ổn định ở trên nhiệt độ 1394C
nóng chảy ở nhiệt độ 1538C.

Fe3C (Cacbit hay Xêmentít(Xê))
•

Đây là hợp chất liên kim giả ổn, nó tồn tại ở dạng hợp chất ở nhiệt độ phòng,
nhưng chúng bị phân huỷ thành alpha-Fe và C-graphit (rất chậm, trong vòng một
vài năm) khi giữ chúng ở nhiệt độ 650-700C

Dung dịch Fe - C ở trạng thái lỏng
Một dạng đầy đủ khác của giản đồ pha Fe-Fe3C

Giản đồ pha Fe-Fe3C

Một vài nhận xét về hệ Fe-Fe3C
C chiếm một lượng nhỏ như tạp chất xen kẽ trong sắt ở dạng các pha a, b, g trong sắt.
Lượng hoà tan cacbon tối đa trong pha a-BCC là 0,022% ở 727C, do mạng lập phương
tâm khối có kích thước lỗ hổng (vị trí xen kẽ) nhỏ hơn so với mạng lập phương tâm mặt.
Lượng C hoà tan trong Austenite (mạng lập phương tâm mặt) là 2,14% ở 1147C do mạng
này có kích thước lỗ hổng (vị trí xen kẽ) lớn hơn so với mạng lập phương tâm khối.
Cơ tính: Xêmentít có tính cứng dòn, khi có mặt trong thép sẽ làm tăng bền cho thép. Cơ
tính còn phụ thuộc độ hạt hay cấu trúc vi mô cũng như tương quan giữa F và Xê.
Từ tính: Ferrit có từ tính ở nhiệt độ dưới 768C (còn gọi là nhiệt độ Curie), Austenite
hoàn toàn không có từ tính.
Phân loại: dựa vào các đặc điểm trên ta phân ra làm ba loại hợp kim như sau:
•
•
•

Sắt non: chứa hàm lượng C dưới 0,008% trong pha a-Ferrite ở nhiệt độ phòng.
Thép: chứa hàm lượng C từ 0,008% - 2,14% (thường <1%) tổ chức gồm a-ferrite
và Xê ở nhiệt độ thường.
Gang: chứa hàm lượng C từ 2,14 - 6,17% (thường < 4, 5%

CEMENTITE (Fe3C):
Cementite is also known a...
GIN ĐỒ PHA ST CARBON (Fe - Fe3C)
Hiu theo nghĩa đơn gin, thép là hp kim ca st (Fe) và Cacbon (C). Gin d pha Fe-C
là mt loi gin đồ phc hp mà trong đó thép là mt thành phn trong gin đồ này,
nhưng đây ta ch quan tâm ti hàm lượng Fe3C không qúa 7%, vi hàm lượng Fe3C
ln hơn giá tr này s không có ý nghĩa s dng.
Gin đồ pha st cacbon
Các pha trong gin đồ pha Fe-Fe3C
a-Ferrit - dung dch r
n ca C trong Fe mng BCC
là trng thái n định nhit độ phòng
hàm lượng C hoà tan ti đa khong 0,022%
nhit độ chuyn biến thành (Fe mng lp phương tâm mt-FCC) ti nhit độ
912C.
GIẢN ĐỒ PHA SẮT CARBON (Fe - Fe3C) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢN ĐỒ PHA SẮT CARBON (Fe - Fe3C) - Người đăng: khanganchanto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
GIẢN ĐỒ PHA SẮT CARBON (Fe - Fe3C) 9 10 650