Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN

Được đăng lên bởi kythuatdien13d1
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 713 lần   |   Lượt tải: 29 lần
Mẫu ĐT-13

GIÁO ÁN SỐ: 01

Thời gian thực hiện: 03 Tiết
Tên chương: Chương 1: Đại cương về mạch điện
Thực hiện ngày 24 tháng 08 năm 2012

TÊN BÀI 01: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được khái niệm, nguyên lý sản sinh ra dòng điện một chiều, các đại lượng cơ
bản và các định luật cơ bản của mạch điện một chiều
- Vận dụng được các định luật cơ bản vào tính toán các thông số, các đại lượng đặc
trưng của mạch điện một chiều.
- Tập trung cao độ trong việc tiếp thu bài mới, tích cực học hỏi nghiên cứu, tư duy
sáng tạo.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Giáo án, giáo trình môn điện kỹ thuật.
- Phấn, bảng, máy tính, tài liệu học tập cho học sinh.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:............................................................................Thời gian: 02
phút
- Kiểm tra sỉ số lớp
- Nhắc nhở học sinh đến lớp đầy đủ và mang trang phục đúng theo qui định của nhà
trường.
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
1.1. Khái niệm và nguyên lý sản sinh
ra dòng điện một chiều
1.1.1 Khái niệm chung.
* Định nghĩa về dòng điện.
- Dòng điện: Là dòng điện tích
chuyển rời có hướng dưới tác dụng
của lực điện trường gọi là dòng điện.
- Theo quy ước chiều dòng điện là
chiều chuyển rời của các điện tích
dương.
- Dòng điện một chiều: Là dòng điện

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN CỦA HỌC SINH
- Thuyết trình, nêu
- Quan sát lắng
03’
vấn đề kết hợp phân nghe ghi nhận
tích, dẫn nhập vào
thông tin, kết hợp
bài mới.
ghi chép những nội
dung cơ bản.

07’
- Thuyết trình kết
hợp phân tích về
dòng điện, chiều
dòng điện, dòng điện
một chiều.
- Đàm thoại: Dòng
điện một chiều

- Quan sát lắng
nghe, ghi chép nội
dung chính về
dòng điện, dòng
điện một chiều.
- Lắng nghe ghi
nhớ suy nghĩ trả

Mẫu ĐT-13

có chiều và trị số không thay đổi theo thường được sử
thời gian.
dụng cho các thiết
bị điện nào?
1.1.2 Nguyên lý sản sinh ra dòng
điện một chiều.
- Xét một máy phát điện đơn giản - Phân tích nguyên
nhất phần cảm là một nam châm lý sản sinh ra dòng
vĩnh cửu có 2 cực N - S . Phần ứng điện một chiều, kết
là một khung dây có 2 cạnh tác dụng hợp giảng giải trực
1 và 2.
quan bằng hình vẽ
- Dùng động cơ sơ cấp quay máy minh họa.
phát điện một chiều.
1. 2. Các định luật và đại lượng đặc
trưng của dòng điện một chiều
1.2.1. Các đại lượng đặc trưng của
dòng điện một chiều.
...
Mẫu ĐT-13
 



 !"#!$%
 !"#$%& '()*+,-*.)/
012-34)5(678/819:3;<(53=64
-/>3?6(@-/A=3;<(
0B@9C343?6(@-/>,D,E8F53=643G
1A=3;<(H
0@I1(,3;1,>I(-J5D*KL(59(
8=,H
&'()*!+,"' -!.
/M,5,12E3)N(@H
0OP5-/5D56(*@I,*8H
H 01!23*!.44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445
IQ
0RS18T8F6JI
0UVW*836JI3X3A>1IC3QY,Z(3?A
1H
4!6!"!.
 U[ \"UM ]^_`[UM\_a]b ]c
M $U
]^_`[UM
#$M d^B !U
]^_`[UM
#$]b' U]
'789 0(125(
>P3<)4IIe
D59f@I>,
-JH
0g(86V
Y@
E5)4I
hIi;
9(-/H
:;
5 <=>?
44@A>BCDEFG<G
HIJKLMB
44@AB4
j`?k><9:3H
/ \: 3 l 9: 3 D
(S1.J9J9C
A631*69:3H
- Y,Z(J<(9:36
<((S1A3D
9H
0\:3;<(l9:3
0(12)
4IIeD><
9:35<(
9:359:3
;<(H
0`,=\:
3;<(
0g(86V
Y5hI;
9(D><
9:359:
3;<(H
0lVY
J8(k1/
N;
GIÁO ÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN - Người đăng: kythuatdien13d1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
GIÁO ÁN 9 10 362