Ktl-icon-tai-lieu

giáo án công nghệ 6

Được đăng lên bởi Anh Don
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 603 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 6
Ngµy so¹n : 10/08/2012
TiÕt 1 : Bµi më ®Çu
I. Môc tiªu:
- KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh n¾m ®îc kh¸i qu¸t vai trß cña gia ®×nh
vµ kinh tÕ gia ®×nh.
- Môc tiªu ch¬ng tr×nh vµ SGK c«ng nghÖ 6, nh÷ng yªu cÇu ®æi míi ph¬ng
ph¸p häc tËp.
- Häc sinh høng thó häc tËp m«n häc.
II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß:
- GV: Nghiªn cøu SGK su tÇm tµi liÖu vÒ kinh tÕ gia ®×nh vµ kiÕn thøc gia ®×nh.
- Tranh ¶nh miªu t¶ vai trß cña gia ®×nh vµ kinh tÕ gia ®×nh.
- HS : Vë ghi , SGK , vë bµi tËp
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung ghi b¶ng
’
1. æn ®Þnh tæ chøc:1
2. KiÓm tra bµi cò:
3. T×m tßi vµ ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi.
GV: Giíi thiÖu bµi häc
Bµi më ®Çu
- Gia ®×nh lµ nÒn t¶ng cña x· héi mçi ngêi
®îc sinh ra vµ lín lªn ®îc nu«i dìng vµ
gi¸o dôc…
H§1.T×m hiÓu vai trß cña gia ®×nh vµ
I. Vai trß cña gia ®×nh vµ kinh tÕ
KTG§.
gia ®×nh.
GV: Vai trß cña gia ®×nh vµ tr¸ch nhiÖm cña - Gia ®×nh lµ tÕ bµo cña XH mçi
mçi ngêi trong gia ®×nh?
ngêi ®îc nu«i dìng GD chuÈn bÞ
HS: Gia ®×nh lµ nÒn t¶ng cña XH…
cho t¬ng lai…
GV: KÕt luËn
GV: Nh÷ng c«ng viÖc ph¶i lµm trong gia
- T¹o ra nguån thu nhËp
®×nh lµ g×?
- Sö dông nguån thu nhËp lµm
HS: Tr¶ lêi
c«ng viÖc néi trî gia ®×nh.
H§2. T×m hiÓu ch¬ng tr×nh m«n CN6
II.Môc tiªu cña ch¬ng tr×nh CN6
– Ph©n m«n KTG§.
GV: Nªu môc tiªu ch¬ng tr×nh
GV: Nªu mét sè kiÕn thøc liªn quan ®Õn
1.KiÕn thøc:BiÕt ®Õn mét sè lÜnh
®êi sèng?
vùc liªn quan ®Õn ®êi sèng con
HS: ¡n, mÆc, ë lùa chän trang phôc phï
ngêi, mét sè quy tr×nh CN.
hîp gi÷ g×n trang trÝ nhµ ë, nÊu ¨n ®¶m b¶o 2.Kü n¨ng: VÆn dông kiÕn thøc
dinh dìng hîp vÖ sinh chi tiªu hîp lý.
vµo cuéc sèng, lùa chän trang
GV: DiÔn gi¶i lÊy VD
phôc, gi÷ g×n nhµ ë s¹ch sÏ..
HS: Ghi vë
3. Th¸i ®é: Say mª häc tËp vËn
dông kiÕn thøc vµo cuéc sèng
H§3. T×m hiÓu ph¬ng ph¸p häc tËp
tu©n theo quy tr×nh c«ng nghÖ…
GV: ThuyÕt tr×nh kÕt hîp víi diÔn gi¶i lÊy
III. Ph¬ng ph¸p häc tËp
VD
- SGK so¹n theo ch¬ng tr×nh ®æi
HS: Ghi vë
míi kiÕn thøc ko truyÒn thô ®Çy
®ñ trong SGK mµ chØ trªn h×nh vÏ
HS chuyÓn tõ häc thô ®éng sang
4.Cñng cè:
chñ ®éng.
? Nªu vai trß cña gia ®×nh vµ KTG§?
GV: Chèt l¹i néi dung bµi häc
Trường THCS

1

GV:

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 6

5. Híng dÉn häc ë nhµ.1’
- §äc bµi 1
- ChuÈn bÞ mét sè vËt mÉu thêng dïng
Ch¬ng I : May mÆc trong gia ®×nh
Ngµy so¹n : 10/08/2012
TiÕt 2 : C¸c lo¹i v¶i thêng dïng trong may mÆc

I. Môc tiªu:
- KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh n¾m ®îc nguån gèc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
tÝnh chÊt c«ng dông cña c¸c lo¹i v¶i.
- Ph©n biÖt ®îc mét sè lo¹i v¶i t...
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 6
Ngµy so¹n : 10/08/2012
TiÕt 1 : Bµi më ®Çu
I. Môc tiªu:
- KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh n¾m ®îc kh¸i qu¸t vai trß cña gia ®×nh
vµ kinh tÕ gia ®×nh.
- Môc tiªu ch¬ng tr×nh vµ SGK c«ng nghÖ 6, nh÷ng yªu cÇu ®æi míi ph¬ng
ph¸p häc tËp.
- Häc sinh høng thó häc tËp m«n häc.
II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß:
- GV: Nghiªn cøu SGK su tÇm tµi liÖu vÒ kinh tÕ gia ®×nh vµ kiÕn thøc gia ®×nh.
- Tranh ¶nh miªu t¶ vai trß cña gia ®×nh vµ kinh tÕ gia ®×nh.
- HS : Vë ghi , SGK , vë bµi tËp
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung ghi b¶ng
1. æn ®Þnh tæ chøc:1
2. KiÓm tra bµi cò:
3. T×m tßi vµ ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi.
GV: Giíi thiÖu bµi häc
- Gia ®×nh lµ nÒn t¶ng cña x· héi mçi ngêi
®îc sinh ra vµ lín lªn ®îc nu«i dìng vµ
gi¸o dôc…
H§1.T×m hiÓu vai trß cña gia ®×nh vµ
KTG§.
GV: Vai trß cña gia ®×nh vµ tr¸ch nhiÖm cña
mçi ngêi trong gia ®×nh?
HS: Gia ®×nh lµ nÒn t¶ng cña XH…
GV: KÕt luËn
GV: Nh÷ng c«ng viÖc ph¶i lµm trong gia
®×nh lµ g×?
HS: Tr lêi
H§2. T×m hiÓu ch¬ng tr×nh m«n CN6
GV: Nªu môc tiªu ch¬ng tr×nh
GV: Nªu mét sè kiÕn thøc liªn quan ®Õn
®êi sèng?
HS: ¡n, mÆc, ë lùa chän trang phôc phï
hîp gi÷ g×n trang trÝ nhµ ë, nÊu ¨n ®¶m b¶o
dinh dìng hîp vÖ sinh chi tiªu hîp lý.
GV: DiÔn gi¶i lÊy VD
HS: Ghi vë
H§3. T×m hiÓu ph¬ng ph¸p häc tËp
GV: ThuyÕt tr×nh kÕt hîp víi diÔn gi¶i lÊy
VD
HS: Ghi vë
4.Cñng cè:
? Nªu vai trß cña gia ®×nh vµ KTG§?
GV: Chèt l¹i néi dung bµi häc
Bµi më ®Çu
I. Vai trß cña gia ®×nh vµ kinh tÕ
gia ®×nh.
- Gia ®×nh lµ tÕ bµo cña XH mçi
ngêi ®îc nu«i dìng GD chuÈn bÞ
cho t¬ng lai…
- T¹o ra nguån thu nhËp
- Sö dông nguån thu nhËp lµm
c«ng viÖc néi trî gia ®×nh.
II.Môc tiªu cña ch¬ng tr×nh CN6
– Ph©n m«n KTG§.
1.KiÕn thøc:BiÕt ®Õn mét sè lÜnh
vùc liªn quan ®Õn ®êi sèng con
ngêi, mét sè quy tr×nh CN.
2.Kü n¨ng: VÆn dông kiÕn thøc
vµo cuéc sèng, lùa chän trang
phôc, gi÷ g×n nhµ ë s¹ch sÏ..
3. Th¸i ®é: Say mª häc tËp vËn
dông kiÕn thøc vµo cuéc sèng
tu©n theo quy tr×nh c«ng nghÖ…
III. Ph¬ng ph¸p häc tËp
- SGK so¹n theo ch¬ng tr×nh ®æi
míi kiÕn thøc ko truyÒn thô ®Çy
®ñ trong SGK mµ chØ trªn h×nh vÏ
HS chuyÓn tõ häc thô ®éng sang
chñ ®éng.
Trường THCS GV:
1
giáo án công nghệ 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án công nghệ 6 - Người đăng: Anh Don
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
giáo án công nghệ 6 9 10 144