Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án công nghệ lớp 8

Được đăng lên bởi Như Nguyễn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
cã gióp gi¸o viªn ®Çy ®ñ gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8
trän bé n¨m häc 2010-2011
gi¸o ¸n thcs ®ñ bé
gi¸o ¸n 3 cét theo yªu cÇu
®©y lµ gi¸o ¸n mÉu nÕu cÇn xin liªn hÖ
ph¹m v¨n tÝn ®t 01693172328 hoÆc 0943926597
cã c¸c bé m«n
theo ph©n phèi ch¬ng tr×nh míi 2010-2011
chó ý: bµi nµy cã mét sè tiÕt cßn l¹i lµ ph¶i
cã mËt khÈu míi më ®îc
Líp: ...........TiÕt..................Ngµy d¹y..........................SÜ sè............V¾ng.............
Líp: ...........TiÕt...................Ngµy d¹y.........................SÜ sè............V¾ng.............
PhÇn III : Kü thuËt ®iÖn
Ch¬ng I. an toµn ®iÖn
TiÕt 33
Bµi 32 Vai trß cña ®iÖn n¨ng trong ®êi sèng vµ s¶n
xuÊt
I. Môc tiªu :
1. KiÕn thøc - HiÓu ®îc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng .
2. KÜ n¨ng. - HiÓu ®îc vai trß cña ®iÖn n¨ng trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng .
3. Th¸i ®é: -Trung thùc; CÈn thËn; yªu thÝch m«n häc.
II. ChuÈn bÞ :
GV chuÈn bÞ H×nh 32.1 ; H 32.2 ; H32.3 vµ H 32.4
Häc sinh : N¾m ch¾c c¸c kiÕn thøc bµi tríc .
III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. kiÓm tra
2. bµi míi
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH
NỘI DUNG BÀI HỌC
H§1 : T×m hiÓu thÕ nµo lµ ®iÖn n¨ng ?
GV giíi thiÖu cho HS vÒ
qu¸ tr×nh ra ®êi cña ®iÖn
n¨ng vµ nhÊn m¹nh :
N¨ng lîng cña dßng ®iÖn
®îc gäi lµ ®iÖn n¨ng
GV cho HS ®i s©u t×m
hiÓu qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
®iÖn ë mét sè nhµ m¸y
a) Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn :
GV cho HS quan s¸t H
32.1 vµ yªu cÇu t×m hiÓu
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®iÖn
cña nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn
Hs nªu kn ®iÖn n¨ng lµ
?
HS : ghi vë
HS ®äc th«ng tin SGK
nghiªn cøu s¬ ®å nhµ
m¸y nhiÖt ®iÖn
I. §iÖn n¨ng :
1. ThÕ nµo lµ ®iÖn n¨ng ?
- N¨ng lîng cña dßng ®iÖn ®îc
gäi lµ ®iÖn n¨ng
Giáo án công nghệ lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án công nghệ lớp 8 - Người đăng: Như Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Giáo án công nghệ lớp 8 9 10 205