Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án cung cấp điện

Được đăng lên bởi Đức Thắng
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1044 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Häc phÇn Cung cÊp ®iÖn
Tµi liÖu tham kh¶o:






Ph¹m Kh¸nh Tïng, Gi¸o tr×nh cung cÊp ®iÖn,
NXB §HSP 2003.
NguyÔn Xu©n Phó, NguyÔn C«ng HiÒn, Cung
cÊp ®iÖn, NXB Khoa häc kü thuËt, 1999
NguyÔn V¨n §¹m, M¹ng líi ®iÖn, NXB Khoa
häc kü thuËt 1999.

Häc phÇn Cung cÊp ®iÖn
Néi dung chÝnh:


1: Kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn



2: X¸c ®Þnh nhu cÇu cÊp ®iÖn



3: Tr¹m biÕn ¸p



4: TÝnh to¸n vÒ ®iÖn



5: TÝnh ng¾n m¹ch trong hÖ thèng cung cÊp ®iÖn



6: Lùa chän phÇn tö trong hÖ thèng cung cÊp ®iÖn



7: Nèi ®Êt vµ chèng sÐt



8: TiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng vµ n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt cos



9: N©ng cao chÊt lîng ®iÖn n¨ng

Ch­¬ng­1

Kh¸i­qu¸t­vÒ­
hÖ­thèng­cung­cÊp­®iÖn

§1 Nguån n¨ng lîng tù nhiªn
vµ ®Æc ®iÓm cña n¨ng lîng ®iÖn


Thiªn nhiªn xung quanh ta rÊt nhiÒu d¹ng n¨ng lîng
kh¸c nhau, c¸c d¹ng n¨ng lîng nµy ®îc sö dông
réng r·i trong cuéc sèng.



N¨ng lîng ®iÖn hay cßn gäi lµ ®iÖn n¨ng lµ mét d¹ng
n¨ng lîng rÊt phæ biÕn. Së dÜ ®iÖn n¨ng th«ng dông
nh vËy lµ v× nã cã nhiÒu u ®iÓm nh: dÔ dµng chuyÓn
thµnh c¸c d¹ng n¨ng lîng kh¸c vµ dÔ dµng truyÒn
t¶i ®i xa víi hiÖu suÊt cao.

§1­­Nguån­n¨ng­l­î ng­tù­nhiªn­
­­­­­­ vµ­®Æc­®iÓm­cña­n¨ng­l­î ng­®iÖn


Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ph©n phèi, ®iÖn
n¨ng cã mét sè ®Æc ®iÓm chÝnh sau ®©y:

+ §iÖn n¨ng ®îc s¶n xuÊt nh×n chung kh«ng tÝch
tr÷ ®îc (ngo¹i trõ mét sè trêng hîp). Do ®ã ph¶i
®¶m b¶o c©n b»ng gi÷a ®iÖn n¨ng ®îc s¶n xuÊt ra
vµ tiªu thô kÓ c¶ tæn thÊt khi truyÒn t¶i.

§1­­Nguån­n¨ng­l­î ng­tù­nhiªn­
­­­­­­ vµ­®Æc­®iÓm­cña­n¨ng­l­î ng­®iÖn
+ C¸c qu¸ tr×nh vÒ ®iÖn x¶y ra rÊt nhanh víi tèc ®é
lín nªn c¸c qu¸ tr×nh qu¸ ®é, ng¾n m¹ch x¶y ra rÊt
nhanh, do ®ã ph¶i sö dông thiÕt bÞ tù ®éng vËn hµnh
trong ®iÒu khiÓn, ®iÒu ®é.
+ C«ng nghiÖp ®iÖn lùc cã quan hÖ chÆt chÏ ®Õn hÇu
hÕt c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, kinh tÕ kh¸c, lµ mét trong
nh÷ng ®éng lùc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¹o nªn sù
ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ.

§1­­Nguån­n¨ng­l­î ng­tù­nhiªn­
­­­­­­ vµ­®Æc­®iÓm­cña­n¨ng­l­î ng­®iÖn


Ph©n lo¹i nhµ m¸y ®iÖn:
Nhµ m¸y ®iÖn hay c¸c tr¹m ®iÖn s¶n xuÊt ra ®iÖn, ®
îc ph©n lo¹i theo d¹ng n¨ng lîng ®îc sö dông ®Ó
s¶n xuÊt ra ®iÖn n¨ng: vÝ dô nh nhiÖt n¨ng, n¨ng l
îng h¹t nh©n, hay thuû n¨ng. Nªn hiÖn cã nhµ m¸y
nhiÖt ®iÖn, thuû ®iÖn, ®iÖn nguyªn tö, m¸y ph¸t ®iÖn
®iªzen, c¸c tr¹m sö dông n¨ng lîng cña giã, mÆt
trêi, tr¹m ®Þa nhiÖt...

§1­­Nguån­n¨ng­l­î ng­tù­nhiªn­
­­­­­­ vµ­®Æc­®iÓm­cña­n¨ng­l­î ng­®iÖn
 HÖ thèng cung cÊp ®iÖn:
Bao gåm c¸c kh©u s¶n xuÊt, truyÒn t¶i,
ph©n phèi, cung cÊp tíi c¸c hé tiªu thô...
Häc phÇn Cung cÊp ®iÖn
Häc phÇn Cung cÊp ®iÖn
Tµi liÖu tham kh¶o:
Tµi liÖu tham kh¶o:
Ph¹m Kh¸nh Tïng,
Ph¹m Kh¸nh Tïng,
Gi¸o tr×nh cung cÊp ®iÖn
Gi¸o tr×nh cung cÊp ®iÖn
,
,
NXB §HSP 2003.
NXB §HSP 2003.
NguyÔn Xu©n Phó, NguyÔn C«ng HiÒn,
NguyÔn Xu©n Phó, NguyÔn C«ng HiÒn,
Cung
Cung
cÊp ®iÖn
cÊp ®iÖn
, NXB Khoa häc kü thuËt, 1999
, NXB Khoa häc kü thuËt, 1999
NguyÔn V¨n §¹m,
NguyÔn V¨n §¹m,
M¹ng l íi ®iÖn
M¹ng l íi ®iÖn
, NXB Khoa
, NXB Khoa
häc kü thuËt 1999.
häc kü thuËt 1999.
Giáo án cung cấp điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án cung cấp điện - Người đăng: Đức Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Giáo án cung cấp điện 9 10 726