Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án điều khiển khí nén

Được đăng lên bởi Ghin Cakho
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 4004 lần   |   Lượt tải: 12 lần
GIÁO ÁN SỐ: 05

Thời gian thực hiện: 45 phút.
Bài học trước: Thiết bị phân phối và cơ cấu chấp hành.

Thực hiện từ ngày …/…./…. Đến ngày …../…./….
TÊN BÀI: Bài 4:các phần tử trong hệ thống điều khiển.(tiếp)
MỤC TIÊU CỦA BÀI :
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Giải thích được nguyên lý hoạt động của van chặn ( van một chiều, van OR, van
AND, van xả khí nhanh)
- Thiết kế được mạch điều khiển khí nén đơn giản sử dụng các loại van chặn.
- Rèn luyện tính chủ động nghiêm túc, sáng tạo, chủ động trong học tập.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
- Giáo án, đề cương bài giảng, máy chiếu projector.
- Tài liệu học tập, tài liệu phát tay, tài liệu tham khảo.
ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 2 phút.
- Chào hỏi, quan sát lớp.
- Kiểm tra sĩ số lớp và ổn định chỗ ngồi.
- Kiểm tra đồ dùng học tập, nhắc nhở HS mang áo đồng phục, thẻ HS.
.......................................................................................................................................
I. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
- Van chặn là loại van chỉ
cho lưu lượng khí đi theo
một chiều, chiều ngược lại
bị chặn. Áp suất dòng chảy
tác động lên bộ phận chặn
của van và van được đóng
lại.
Giảng bài mới.
2.2. Van chặn.
2.2.1. Van một chiều.
a. Nguyên lý làm việc.

2

b. Ký hiệu van một chiều.

THỜI
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG GIAN
HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC SINH (phút)
CỦA GIÁO VIÊN

- Thuyết trình, dẫn dắt , gợi
mở vào nội dung bài học.

- Chú ý lắng
nghe, ghi nhớ,
ghi chép.
- Chuẩn bị tâm
thế vào bài học
mới.

2

5
- Giảng giải nguyên lý làm
việc của van một chiều.
- Trình chiếu hình ảnh của van
một chiều và phân tích nguyên
lý hoạt động.
- Vẽ ký hiệu và phân tích

- Chú ý lắng
nghe.
- Ghi nhớ.
- Ghi chép.

1

B

A

2.2.2. Van logic OR.
a. Nguyên lý làm việc.
b. Ký hiệu.
A
P2

P1

- Ví dụ áp dụng

2.2.3. Van logic AND.
a. Nguyên lý làm việc.
b. Ký hiệu.
A
P1

- Ví dụ áp dụng

P2

nguyên lý hoạt động của van
một chiều. Nêu ứng dụng của
nó.
+ Giải đáp thắc mặc của HS
(nếu có).
- Giảng giải + Đàm thoại tái
hiện + Ví dụ áp dụng.
+ Phát vấn 1: Em hãy cho biết
bảng trạng thái của cổng logic
OR?
+ Giải giải nguyên lý hoạt
động của van logic OR. Và
trình chiếu hình ảnh của van
OR.
+Vẽ ký hiệu của van logic OR
và phân tích lại nguyên lý
hoạt động.
+ Đưa ra ví dụ áp dụng và
giảng giải nguyên lý hoạt
động của hệ thống. Đồng thời
mô phỏng hệ thống bằng phần
mềm FULSIM-FESTO.
- Giảng giải + Đàm thoại tái
hiện + Đàm thoại gợi mở + Ví
dụ áp dụng.
+ Phát vấn 2: Em hãy cho biết
bảng trạng thái của cổ...
GIÁO ÁN SỐ: 05 Thời gian thực hiện: 45 phút.
Bài học trước: Thiết bị phân phối và cơ cấu chấp hành.
Thực hiện từ ngày …/…./…. Đến ngày …../…./….
TÊN BÀI: Bài 4:các phần tử trong hệ thống điều khiển.(tiếp)
MỤC TIÊU CỦA BÀI :
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Giải thích được nguyên lý hoạt động của van chặn ( van một chiều, van OR, van
AND, van xả khí nhanh)
- Thiết kế được mạch điều khiển khí nén đơn giản sử dụng các loại van chặn.
- Rèn luyện tính chủ động nghiêm túc, sáng tạo, chủ động trong học tập.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
- Giáo án, đề cương bài giảng, máy chiếu projector.
- Tài liệu học tập, tài liệu phát tay, tài liệu tham khảo.
ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 2 phút.
- Chào hỏi, quan sát lớp.
- Kiểm tra sĩ số lớp và ổn định chỗ ngồi.
- Kiểm tra đồ dùng học tập, nhắc nhở HS mang áo đồng phục, thẻ HS.
.......................................................................................................................................
I. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI
GIAN
(phút)
HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC SINH
1 Dẫn nhập
- Van chặn là loại van chỉ
cho lưu lượng khí đi theo
một chiều, chiều ngược lại
bị chặn. Áp suất dòng chảy
tác động lên bộ phận chặn
của van và van được đóng
lại.
- Thuyết trình, dẫn dắt , gợi
mở vào nội dung bài học.
- Chú ý lắng
nghe, ghi nhớ,
ghi chép.
- Chuẩn bị tâm
thế vào bài học
mới.
2
2 Giảng bài mới.
2.2. Van chặn.
2.2.1. Van một chiều.
a. Nguyên lý làm việc.
b. Ký hiệu van một chiều.
- Giảng giải nguyên lý làm
việc của van một chiều.
- Trình chiếu hình ảnh của van
một chiều và phân tích nguyên
lý hoạt động.
- Vẽ ký hiệu và phân tích
- Chú ý lắng
nghe.
- Ghi nhớ.
- Ghi chép.
5
1
Giáo án điều khiển khí nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án điều khiển khí nén - Người đăng: Ghin Cakho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo án điều khiển khí nén 9 10 111