Ktl-icon-tai-lieu

giáo án hàn dắp

Được đăng lên bởi khoackdl-cdn
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1594 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Giáo án số: 01

Thời gian thực hiện: 6 giờ
Bài học trước: .............................................
Thực hiện từ ngày..../..../2013

BÀI 1: HÀN ĐẮP TRỤC BẰNG MÁY HÀN HỒ QUANG TAY
Mục tiêu của bài:

- Tính toán vật liệu hàn đắp.
- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ hàn, vật liệu hàn đầy đủ an toàn.
- Chuẩn bị chi tiết đắp đảm bảo sạch, xử lý hết các vết nứt đảm bảo yêu cầu
kỹ
thuật.
- Chọn điện áp, cường độ dòng điện và tốc độ hàn, phương pháp chuyển
động que
hàn phù hợp với đường kính chi tiết đắp và tính chất của vật liệu.
- Thực hiện hàn đắp các chi tiết trục, bằng phương pháp hàn theo đường
sinh hoặc
đường tròn đúng kích thước, đảm bảo độ sâu ngấu, đủ lượng dư gia công cơ, ít
biến dạng.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
- Giáo án, giáo trình, đề cương bài giảng
- Vật tư thiết bị : Que hànØ3.2, Máy hàn xoay chiều, Phôi hànØ25, Kính hàn.
- Phòng thực hành có bảng, phấn
- Học sinh có bút, vở ghi bài
Hình thức tổ chức dạy học
- Hướng dẫn ban đầu: Tập chung toàn ca. Hướng dẫn thường xuyên: Theo
nhóm. Hướng dẫn kết thúc: Tập chung toàn ca
I. Ổn định lớp học
Thời gian: 1 phút
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

ii.thùc hiÖn bµi häc.
TT NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN

1

2

Dẫn nhập
- Đưa ra hình ảnh về ứng dụng - Giảng giải, trình
của mối hàn đắp
chiếu các hình ảnh
ứng dụng mối hàn
gấp mép.
Giới thiêu chủ đề
Tên bài :
Hàn đắp trục bằng máy hàn Giới thiệu tiêu đề bài
học.
hồ quang tay.
Chiếu slide, giảng
II. NỘI DUNG BÀI.
giải phân tích
1 Chuẩn bị chi tiết hàn đắp.
Giới thiệu khái quát
2: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ,
nội dung bài học.
vật liệu hàn đắp.
3: Xác định chế độ hàn đắp.

HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC SINH
-Quan sát, lắng
nghe, tư duy.

THỜI
GIAN
(phút

2’

- Ghi tiêu đề bài học.
3’
- Quan sát lắng
nghe, ghi nhớ.

3

4: Kỹ thuật hàn đắp trục .
Giải quyết vấn đề:
.
A. Lý thuyết liên quan
1 Chuẩn bị chi tiết hàn đắp.
- Đưa ra phương
2: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, pháp chuẩn bị thiết
vật liệu hàn đắp.
bị, dụng cụ và vật
liệu dùng để hàn đắp
3: Xác định chế độ hàn đắp.
4: Kỹ thuật hàn đắp trục .
- Bắt đầu đường hàn.

- Nêu phương pháp
chọn chế độ hàn
- Trình chiếu, giảng
giải kết hợp với đặt
câu hỏi, nhận xét,
giải thích.

- Nối que.
-

10’
- Lắng nghe, ghi
chép

- Lắng nghe, ghi
chép
- Quan sát lắng
nghe, ghi chép.
- Quan sát lắng
nghe, ghi chép.
- Quan sát lắng
nghe, tư duy và trả
lời câu hỏi.

- Kết thúc đường hàn.
- Quan sát lắng
nghe, ghi chép.
- Dao động que hàn
B. Trình tự thực hiện
2.1. Đọc bản vẽ.
...
 

 !

"#$%&'
( )*+,%-./
( 0%1'23'245##4*+,%-6-&
( 0%1'23-./-78'794:;,<3*3=-78'7$%6%
>?
%+
( 0-/4-@5A-*-@4/B//%C
-@D%E
/FG/*->)3-./*)H&*+,%
( -./3#4'I/B//E-
J
-A-K>)4-78'7-@L%H%4-&,G5MB4)
'359
NO5F*3'259
(4P4-QB'7
(R+3'2S%ET! 4":Q%4UMT V4W)
(UAX'74/H
(YX'K4*Z'
YP=[=59
(Y5\'-6%+/%Y5\:%$E
X8Y5\>3K+/%
]^-2,/ /K
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
ii.thùc hiÖn bµi häc.
  


 !"#
$
%&

$'
())!*
(NP7*Q=5#
&8-./
(774P
3%P7
=5#8
H/8_/
(S%4,.
E45%
`
+,+#!+-./!012
Tên bài :
3)14 #56/78)9:;<!3)
!=>.?)9#?<@
@@
0%1'23-./
0%1'23'245##4
*+,%-./
!a-23-@-./
%$%-Q'

03%,5E47
7/L)
%>D%
@5%'
($%-Q'
(S%,.
E4
!`
giáo án hàn dắp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án hàn dắp - Người đăng: khoackdl-cdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
giáo án hàn dắp 9 10 835