Ktl-icon-tai-lieu

giáo án khởi động

Được đăng lên bởi Đào Trung Quân
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 60 PHÚT

SỬA CHỮA VÀ
BẢO DƯỠNG MÁY KHỞI ĐỘNG
TÊN BÀI HỌC TRƯỚC:

GIÁO ÁN SỐ

THỰC HIỆN NGÀY:………./…….…./……....

Bài 02 : SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG MÁY KHỞI ĐỘNG
( TIẾP )
MỤC TIÊU:

Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:

- Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ, phân loại các loại máy khởi động.
- Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy khởi động.
- Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được máy khởi động trên ôtô đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm
bảo an toàn.
* §å dïng vµ trang thiÕt bÞ d¹y häc:
+ Thiết bị, vật tư:

Mô hình tông thê động cơ ôtô, đồng hồ VOM, tua vít pake 5mm, tua vít dẹt 5mm , khoá miệng vòng 8mm,
10mm, 12mm, Kìm cắt dây điện, kìm bấm đầu cốt, giấy nhám mịn p400.
+ Đồ dùng dạy học:
B¶ng trắng, bút lông gi¸o ¸n, ®Ò c¬ng bài giảng , gi¸o tr×nh thùc hµnh, xëng thùc hµnh.
* H×nh thøc tæ chøc d¹y häc:

- Híng dÉn ban ®Çu cho c¶ líp
- Híng dÉn th¬ng xuyªn theo nhãm ( nhóm 3 hoặc 4 HS )
- Híng dÉn kÕt thóc
I - æn ®Þnh líp:
Thêi gian: 2 phót
Kiểm tra sĩ số, bao hộ lao động , đồng phục học sinh
II- thùc hiÖn bµi häc:
Thêi gian: 690 phút

1

III - GIẢNG BÀI MỚI
gian :
TT
NỘI DUNG GIẢNG DẠY

Thời
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN

1

2

DẪN DẮT VÀO BÀI:

Tiết học trước lớp
chúng ta đã được học
phần nhiệm vụ, phân
loại, yêu cầu, cấu tạo
và nguyên lý hoạt động
chung của các loại máy
khởi động trên ôtô.

10

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ:
- Tên bài học: SỬA CHỮA
VÀ BẢO DƯỠNG
KHỞI ĐỘNG ( TIẾP )

3

HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC
SINH

MÁY

- Mục tiêu: - Nội dung bài học:
4. THÁO, KIỂM TRA, BẢO
DƯỠNG, RÁP MÁY KHỞI
ĐỘNG.
Bước1. THÁO MÁY KHỞI
ĐỘNG
Bước2. KIỂM TRA, BẢO
DƯỠNG MÁY KHỞI ĐỘNG.
Bước3. RÁP MÁY KHỞI
ĐỘNG.
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ :
Bước 1: THÁO RÃ MÁY
KHỞI ĐỘNG.
1. Tháo động cơ điện
- ThuyÕt tr×nh, diễn
giang cấu tạo từng chi
tiết trên hình vẽ qua
projector trên vật thật
tháo rời
- Giải thích hiện tượng

44
- Chñ ý theo dâi
tõng m¹ch ®iÖn
®i trong m¹ch.
Suy nghÞ ®a ra
nh©n xÐt.
- Th¸o luËn

1

vÏ s¬ ®å nguyªn
lý.

2. Tháo rã công tắc từ.

- ThuyÕt tr×nh, diễn
giang thực hiện thao
tác mẫu
- ThuyÕt tr×nh, diễn
giang thực hiện thao
tác mẫu

3. Tháo bánh răng bendix

- Quan sát , làm
thao tác mẫu
cùng với giáo
viên
- Ghi nhớ nội
dung đã được
truyền đạt trong
giáo trình

- Thực hiện thao tác
mẫu ,giai thích thuyết
trình các thao tác
- Quan sát , làm
thao tác mẫu
cùng với giáo
viên
- Ghi nhớ nội
dung đã được
truyền đạt trong
giáo trình

Bước 2: KIỂM TRA, BẢO

1

DƯỠNG
MÁY
KHỞI
ĐỘNG.
1. Kiểm tra rotor.
1.1. Kiểm tra chạm mạch
các ...
Bài 02 : SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG MÁY KHỞI ĐỘNG
( TIẾP )
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
- Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ, phân loại các loại máy khởi động.
- Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy khởi động.
- Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được máy khởi động trên ôtô đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm
bảo an toàn.
* §å dïng vµ trang thiÕt bÞ d¹y häc:
+ Thiết bị, vật tư:
hình ng thê động ôtô, đồng h VOM, tua vít pake 5mm, tua vít dẹt 5mm , khoá miệng vòng 8mm,
10mm, 12mm, Kìm cắt dây điện, kìm bấm đầu cốt, giấy nhám mịn p400.
+ Đồ dùng dạy học:
B¶ng trắng, bút lông gi¸o ¸n, ®Ò c¬ng b i già ảng , gi¸o tr×nh thùc hµnh, xëng thùc hµnh.
* H×nh thøc tæ chøc d¹y häc:
- Híng dÉn ban ®Çu cho c¶ líp
- Híng dÉn th¬ng xuyªn theo nhãm ( nhóm 3 hoặc 4 HS )
- Híng dÉn kÕt thóc
I - æn ®Þnh líp:
Thêi gian: 2 phót
Kiểm tra sĩ số, bao hộ lao động , đồng phục học sinh
II- thùc hiÖn bµi häc:
Thêi gian: 690 phút
GIÁO ÁN SỐ
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 60 PHÚT
TÊN BÀI HỌC TRƯỚC: SỬA CHỮA VÀ
BẢO DƯỠNG MÁY KHỞI ĐỘNG
THỰC HIỆN NGÀY:………./…….…./……....
1
giáo án khởi động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án khởi động - Người đăng: Đào Trung Quân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
giáo án khởi động 9 10 310