Ktl-icon-tai-lieu

giáo án kĩ thuật lớp 5

Được đăng lên bởi th-phuhuu-87877
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 462 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KÕ ho¹ch bµI häc
M«n kÜ thuËt
Ngµy d¹y : … ../…… /

KÜ THUËT:
Ch¬ng 1
kÜ thuËt phôc vô
Bµi 1:
§Ýnh khuy hai lç
(3 tiÕt)

I. Môc tiªu
HS cÇn ph¶i:
- BiÕt ®Ýnh khuy hai lç.
- §Ýnh ®îc khuy hai lç ®óng quy ®Þnh, ®óng kÜ thuËt.
- RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn.
II. §å dïng d¹y häc
- MÉu ®Ýnh khuy hai lç.
- Mét sè s¶n phÈm may mÆc ®îc ®Ýnh khuy hai lç.
- VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt:
+ Mét sè khuy hai lç ®îc lµm b»ng c¸c vËt liÖu kh¸c nhau (nh vá con trai,
nhùa, gç…)víi nhiÒu mµu s¾c, kÝch cì, h×nh d¹ng kh¸c nhau.
+ 2-3 chiÕc khuy hai lç cã kÝch thíc lín (cã trong bé dông cô kh©u, thªu
líp 5 cña GV).
+ Mét m¶nh v¶i cã kÝch thíc 20 cm x 30cm.
+ ChØ kh©u, len hoÆc sîi.
+Kim kh©u len vµ kim kh©u thêng.
+ PhÊn v¹ch, thíc(cã v¹ch chia thµnh tõng x¨ng-ti-met), kÐo.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc – häc
TiÕt 1
Giíi thiÖu bµi
GV giíi thiÖu bµi vµ nªu môc ®Ých bµi häc.
Ho¹t ®éng 1. Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu
- HS quan s¸t mét sè mÉu khuy hai lç vµ h×nh 1a (SGK). GV ®Æt c©u hái
®Þnh híng quan s¸t vµ yªu cÇu HS rót ra nhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm h×nh d¹ng, kÝch
thíc, mµu s¾c cña khuy hai lç.
- GV giíi thiÖu mÉu ®Ýnh khuy hai lç, híng dÉn HS quan s¸t mÉu kÕt hîp
víi quan s¸t h×nh 1b (SGK) vµ ®Æt c©u hái yªu cÇu HS nªu nhËn xÐt vÒ ®êng chØ
®Ýnh khuy, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khuy ®Ýnh trªn s¶n phÈm.
- Tæ chøc cho HS quan s¸t khuy ®Ýnh trªn s¶n phÈm may mÆc nh ¸o, vá
gèi,… vµ ®Æt c©u hái ®Ó HS nªu nhËn xÐt vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khuy, so s¸nh
vÞ trÝ cña c¸c khuy vµ lç khuyÕt trªn hai nÑp ¸o.
- Tãm t¾t néi dung chÝnh cña ho¹t ®éng 1: Khuy (hay cßn gäi lµ cóc hoÆc
nót) ®îc lµm b»ng nhiÒu v¹t liÖu kh¸c nhau nh nhùa, trai, gç,… víi nhiÒu mµu
s¾c, kÝch thíc, h×nh d¹ng kh¸c nhau. Khuy ®îc ®Ýnh vµo v¶i b»ng c¸c ®êng kh©u
qua hai lç khuy ®Ó noãi khuy víi v¶i (díi khuy). Trªn 2 nÑp ¸o, vÞ trÝ cña khuy
ngang b»ng víi vÞ trÝ cña lç khuyÕt. Khuy ®îc cµi qua khuyÕt ®Ó gµi 2 nÑp cña
s¶n phÈm vµo nhau.
Ho¹t ®éng 2. Híng dÉn thao t¸c kÜ thuËt.
- GV híng dÉn HS ®äc lít c¸c néi dung môc II (SGK) vµ ®Æt c©u hái yªu
cÇu HS nªu tªn c¸c bíc trong quy tr×nh ®Ýnh khuy (v¹ch dÊu c¸c ®iÓm ®Ýnh khuy
vµ ®Ýnh khuy vµo c¸c ®iÓm v¹ch dÊu).
- Híng dÉn HS ®äc néi dung môc 1 vµ quan s¸t h×nh 2(SGK) vµ ®Æt c©u
hái ®Ó HS nªu c¸ch v¹ch dÊu c¸c ®iÓm ®Ýnh khuy hai lç.
1

- Gäi 1-2 HS lªn b¶ng thùc hiÖn c¸c thao t¸c trong bíc 1 (v× HS ®· ®îc
häc c¸ch thùc hiÖn c¸c thao t¸c nµy ë líp 4). GV quan s¸t, uèn n¾n vµ híng dÉn
nhanh l¹i mét lît c¸c thao t¸c trong bíc 1.
- §Æt c©u hái ®Ó HS nªu c¸ch chuÈn bÞ ®Ýnh khuy trong môc 2a vµ h×nh 3.
GV s...
KÕ ho¹ch bµI häc
M«n kÜ thuËt
Ngµy d¹y : ../ /
KÜ THUËT:
Ch¬ng 1
kÜ thuËt phôc vô
Bµi 1:
§Ýnh khuy hai lç
(3 tiÕt)
I. Môc tiªu
HS cÇn ph¶i:
- BiÕt ®Ýnh khuy hai lç.
- §Ýnh ®îc khuy hai lç ®óng quy ®Þnh, ®óng kÜ thuËt.
- RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn.
II. §å dïng d¹y häc
- MÉu ®Ýnh khuy hai lç.
- Mét sè s¶n phÈm may mÆc ®îc ®Ýnh khuy hai lç.
- VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt:
+ Mét khuy hai ®îc lµm b»ng c¸c vËt liÖu kh¸c nhau (nh con trai,
nhùa, gç…)víi nhiÒu mµu s¾c, kÝch cì, h×nh d¹ng kh¸c nhau.
+ 2-3 chiÕc khuy hai lç cã kÝch thíc lín (cã trong bé dông cô kh©u, thªu
líp 5 cña GV).
+ Mét m¶nh v¶i cã kÝch thíc 20 cm x 30cm.
+ ChØ kh©u, len hoÆc sîi.
+Kim kh©u len vµ kim kh©u thêng.
+ PhÊn v¹ch, thíc(cã v¹ch chia thµnh tõng x¨ng-ti-met), kÐo.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc – häc
TiÕt 1
Giíi thiÖu bµi
GV giíi thiÖu bµi vµ nªu môc ®Ých bµi häc.
Ho¹t ®éng 1. Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu
- HS quan s¸t mét sè mÉu khuy hai lç vµ h×nh 1a (SGK). GV ®Æt c©u hái
®Þnh híng quan s¸t vµ yªu cÇu HS rót ra nhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm h×nh d¹ng, kÝch
thíc, mµu s¾c cña khuy hai lç.
- GV giíi thiÖu mÉu ®Ýnh khuy hai lç, híng dÉn HS quan s¸t mÉu kÕt hîp
víi quan s¸t h×nh 1b (SGK) vµ ®Æt c©u hái yªu cÇu HS nªu nhËn xÐt vÒ ®êng chØ
®Ýnh khuy, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khuy ®Ýnh trªn s¶n phÈm.
- Tæ chøc cho HS quan s¸t khuy ®Ýnh trªn s¶n phÈm may mÆc nh ¸o, vá
gèi,… vµ ®Æt c©u hái ®Ó HS nªu nhËn xÐt vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khuy, so s¸nh
vÞ trÝ cña c¸c khuy vµ lç khuyÕt trªn hai nÑp ¸o.
- Tãm t¾t néi dung chÝnh cña ho¹t ®éng 1: Khuy (hay cßn gäi lµ cóc hoÆc
nót) ®îc lµm b»ng nhiÒu v¹t liÖu kh¸c nhau nh nhùa, trai, gç,… víi nhiÒu mµu
s¾c, kÝch thíc, h×nh d¹ng kh¸c nhau. Khuy ®îc ®Ýnh vµo v¶i b»ng c¸c ®êng kh©u
qua hai lç khuy ®Ó noãi khuy víi v¶i (díi khuy). Trªn 2 nÑp ¸o, vÞ trÝ cña khuy
ngang b»ng víi vÞ trÝ cña lç khuyÕt. Khuy ®îc cµi qua khuyÕt ®Ó gµi 2 nÑp cña
s¶n phÈm vµo nhau.
Ho¹t ®éng 2. Híng dÉn thao t¸c kÜ thuËt.
- GV híng dÉn HS ®äc lít c¸c néi dung môc II (SGK) vµ ®Æt c©u hái yªu
cÇu HS nªu tªn c¸c bíc trong quy tr×nh ®Ýnh khuy (v¹ch dÊu c¸c ®iÓm ®Ýnh khuy
vµ ®Ýnh khuy vµo c¸c ®iÓm v¹ch dÊu).
- Híng dÉn HS ®äc néi dung môc 1 vµ quan s¸t h×nh 2(SGK) ®Æt c©u
hái ®Ó HS nªu c¸ch v¹ch dÊu c¸c ®iÓm ®Ýnh khuy hai lç.
1
giáo án kĩ thuật lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án kĩ thuật lớp 5 - Người đăng: th-phuhuu-87877
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
giáo án kĩ thuật lớp 5 9 10 815