Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án kỹ thuật sấy nông sản

Được đăng lên bởi pnl113
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 7296 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Giáo án Kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm

Trang 1

CHƯƠNG I: ĐỐI TƯỢNG SẤY VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA CHÚNG
1.1

NGUYÊN VẬT LIỆU ẨM

1.1.1 PHÂN LOẠI CÁC NGUYÊN VẬT LIỆU ẨM
Theo quan điểm hoá lý, vật ẩm là một hệ liên kết phân tán giữa pha phân tán và
môi trường phân tán. Pha phân tán là một chất có cấu trúc mạng hay khung không gian từ
chất rắn phân đều trong môi trường phân tán ( là một chất khác).
Dựa theo tính chất lý học, người ta có thể chia vật ẩm ra thành ba loại:
- Vật liệu keo: là vật có tính dẻo do có cấu trúc hạt. Nước hoặc ẩm ở dạng liên kết
hấp thụ và thẩm thấu. Các vật keo có đặc điểm chung là khi sấy bị co ngót khá nhiều,
nhưng vẫn giữ được tính dẻo. Ví dụ: gelatin, các sản phẩm từ bột nhào, tinh bột...
- Vật liệu xốp mao dẫn: nước hoặc ẩm ở dạng liên kết cơ học do áp lực mao quản
hay còn gọi là lực mao dẫn. Vật liệu này thường dòn hầu như không co lại và dễ dàng
làm nhỏ (vỡ vụn) sau khi làm khô. Ví dụ: đường tinh thể, muối ăn v.v...
- Vật liệu keo xốp mao dẫn: bao gồm tính chất của hai nhóm trên. Về cấu trúc các
vật này thuộc xốp mao dẫn, nhưng về bản chất là các vật keo, có nghĩa là thành mao dẫn
của chúng có tính dẻo, khi hút ẩm các mao dẫn của chúng trương lên, khi sấy khô thì co
lại. Loại vật liệu này chiếm phần lớn các vật liệu sấy. Ví dụ: ngũ cốc, các hạt họ đậu,
bánh mì, rau, quả v.v...
1.1.2 CÁC DẠNG LIÊN KẾT TRONG VẬT LIỆU ẨM:
Các liên kết giữa ẩm với vật khô có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sấy. Nó sẽ chi
phối diễn biến của quá trình sấy. Vật ẩm thường là tập hợp của ba pha: rắn, lỏng và khí
(hơi). Các vật rắn đem đi sấy thường là các vật xốp mao dẫn hoặc keo xốp mao dẫn.
Trong các mao dẫn có chứa ẩm lỏng cũng với hỗn hợp hơi khí có thể tích rất lớn (thể tích
xốp) nhưng tỷ lệ khối lượng của nó so với phần rắn và phần ẩm lỏng có thể bỏ qua. Do
vậy trong kỹ thuật sấy thường coi vật thể chỉ gồm phần rắn khô và chất lỏng.
Có nhiều cách phân loại các dạng liên kết ẩm. Trong đó phổ biến nhất là cách
phân loại theo bản chất hình thành liên kết của P.H. Robinde (Hoàng Văn Chước, 1999).
Theo cách này, tất cả các dạng lên kết ẩm được chia thành ba nhóm chính: liên kết hoá
học, liên kết hoá lý và liên kết cơ lý.

Giáo án Kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm

Trang 2

1.1.2.1Liên kết hoá học
Liên kết hoá học giữa ẩm và vật khô rất bền vững trong đó, các phân tử nước đã
trở thành một bộ phận trong thành phần hoá học của phân tử vật ẩm. Loại ẩm này chỉ có
thể tách ra khi có phản ứng hoá học và thường phải nung nóng đến nhiệt độ cao. Sau khi
tách ẩm tính c...
Giáo án K thut sy nông sn thc phm Trang 1
CHƯƠNG I: ĐỐI TƯỢNG SY VÀ MI QUAN H CA CHÚNG
1.1 NGUYÊN VT LIU M
1.1.1 PHÂN LOI CÁC NGUYÊN VT LIU M
Theo quan đim hoá lý, vt m là mt h liên kết phân tán gia pha phân tán và
môi trường phân tán. Pha phân tán là mt cht có cu trúc mng hay khung không gian t
cht rn phân đều trong môi trường phân tán ( là mt cht khác).
Da theo tính cht lý hc, người ta có th chia vt m ra thành ba loi:
- Vt liu keo: là vt có tính do do có cu trúc ht. Nước hoc m dng liên kết
hp th và thm th
u. Các vt keo có đặc đim chung là khi sy b co ngót khá nhiu,
nhưng vn gi được tính do. Ví d: gelatin, các sn phm t bt nhào, tinh bt...
- Vt liu xp mao dn: nước hoc m dng liên kết cơ hc do áp lc mao qun
hay còn gi là lc mao dn. Vt liu này thường dòn hu như không co li và d dàng
làm nh (v vn) sau khi làm khô. Ví d: đường tinh th, mui ăn v.v...
- Vt liu keo xp mao dn: bao gm tính cht ca hai nhóm trên. V cu trúc các
vt này thuc xp mao dn, nhưng v bn cht là các vt keo, có nghĩa là thành mao dn
ca chúng có tính do, khi hút m các mao dn ca chúng trương lên, khi sy khô thì co
li. Loi vt liu này chiếm phn ln các vt liu sy. Ví d: ngũ cc, các ht h đậu,
bánh mì, rau, qu v.v...
1.1.2 CÁC DNG LIÊN K
T TRONG VT LIU M:
Các liên kết gia m vi vt khô có nh hưởng rt ln đến quá trình sy. Nó s chi
phi din biến ca quá trình sy. Vt m thường là tp hp ca ba pha: rn, lng và khí
(hơi). Các vt rn đem đi sy thường là các vt xp mao dn hoc keo xp mao dn.
Trong các mao dn có cha m lng cũng vi h
n hp hơi khí có th tích rt ln (th tích
xp) nhưng t l khi lượng ca nó so vi phn rn và phn m lng có th b qua. Do
vy trong k thut sy thường coi vt th ch gm phn rn khô và cht lng.
nhiu cách phân loi các dng liên kết m. Trong đó ph biến nht là cách
phân loi theo bn cht hình thành liên kết ca P.H. Robinde (Hoàng Văn Chước, 1999).
Theo cách này, tt c các dng lên kết m được chia thành ba nhóm chính: liên kết hoá
hc, liên kết hoá lý và liên kết cơ lý.
Giáo án kỹ thuật sấy nông sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án kỹ thuật sấy nông sản - Người đăng: pnl113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Giáo án kỹ thuật sấy nông sản 9 10 349