Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn học thiết bị thực phẩm

Được đăng lên bởi Hoa Dang
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 904 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ðẠI HỌC ðÀ NẴNG
TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA HÓA- BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

GIÁO ÁN MÔN HỌC

THIẾT BỊ THỰC PHẨM
( 4 ðƠN VỊ HỌC TRÌNH)

BIÊN SOẠN: TS. TRƯƠNG THỊ MINH HẠNH

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.

Lâm Chí, Nguyễn Như Thung, ðoàn Dụ, Hồ Lê Viên (dịch), Những quá
trình và thiết bị sản xuất thực phẩm, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, Hà
Nội, 1989.

2.

ðoàn Dụ (chủ biên), Bùi ðức Hợi, Mai văn Lề, Nguyễn Như Thung, Công
nghệ và các máy chế biến lương thực, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, Hà
Nội, 1983.

3.

GS Trần Thanh Kỳ, Máy lạnh, Trường ðại học Bách khoa Thành phố Hồ
Chí Minh, 1992.

4.

Bùi Hài, Dương Quốc Hùng, Hà Mạnh Thư, Các thiết bị trao ñổi nhiệt,
Trường ðại học Bách khoa Hà Nôị, 1996.

5.

PGS.TS Lê văn Hoàng, Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong
công nghiệp, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2004.

6.

Vũ Bá Minh, Hoàng Minh Nam, Cơ học vật liệu rời, Nhà xuất bản khoa
học và kỹ thuật ,1998.

7.

Nguyễn Như Nam, Trần Thị Thanh, Máy gia công cơ học nông sản - thực
phẩm, Nhà xuất bản giáo dục, 2000.

8.

Nguyễn Trọng Thể ( dịch), Cơ sở thiết kế máy thực phẩm, A.I.A- Xokolov,
Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1976.

9.

Các quá trình cơ bản trong sản xuất thực phẩm, Nhà xuất bản giáo dục,
2000.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
MỞ ðẦU
PHẦN 1: Các máy vận chuyển
Chương 1: Các máy và thiết bị vận chuyển
PHẦN 2: Các máy cơ học
Chương 2: Các máy phân loại và làm sạch
Chương 3: Các máy làm nhỏ
Chương 4: Các máy ép
Chương 5: Các máy ñịnh lượng
Chương 6: Các máy rửa chai
PHẦN 3: Các thiết bị nhiệt
Chương 7: Các thiết bị nhiệt

MỞ ðẦU
1. Cấu tạo và phân loại máy sản xuất thực phẩm
1.1. Cấu tạo máy
Máy hiện ñại chủ yếu gồm:
- Thiết bị nạp liệu
- Các cơ cấu thừa hành có bộ phận làm việc
- Các cơ cấu truyền dẫn (ñộng cơ) [nguồn ñộng lực]
- Các máy hiện ñại thường có thêm hàng loạt các bộ phận phụ ñể:
+ ðiều chỉnh và hiệu chỉnh sự làm việc của máy
+ ðiều chỉnh máy, khởi ñộng, dừng máy, kiểm tra
+ Bảo vệ và chuyển ñổi
1.2. Phân loại máy sản xuất thực phẩm
1.2.1. Theo tính chất tác dụng lên sản phẩm gia công:
- Máy: là trang bị trong ñó sản phẩm chịu tác ñộng cơ học, khi gia công trên máy ấy, sản
phẩm không thay ñổi tính chất của nó, mà chỉ thay ñổi hình dạng, kích thước hoặc các
thông số tương tự khác chịu tác ñộng cơ học
- Thiết bị: là trang bị như máy công tác ñặc biệt, trong ñó sản phẩm bị thay ñổi tính chất
vật lí hay hóa học hoặc trạng thái tổ hợp dưới các tác dụng như: cơ lí, sinh hóa, nhiệt ñiện
ðặc ñiểm: + Máy: có các bộ phận làm việc chu...
ðẠI HỌC ðÀ NẴNG
TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA HÓA- BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
GIÁO ÁN MÔN HỌC
THIẾT BỊ THỰC PHẨM
( 4 ðƠN VỊ HỌC TRÌNH)
BIÊN SOẠN: TS. TRƯƠNG THỊ MINH HẠNH
Giáo án môn học thiết bị thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn học thiết bị thực phẩm - Người đăng: Hoa Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
Giáo án môn học thiết bị thực phẩm 9 10 54