Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án thực hành điện tử cơ bản

Được đăng lên bởi tienbmt14
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 2853 lần   |   Lượt tải: 8 lần
®¬n vÞ qu¶n lý trùc tiÕp
ñy ban nh©n d©n tØnh phó thä

C¬ së d¹y nghÒ
Trêng cao ®¼ng nghÒ phó thä

Sæ gi¸o ¸n

THỰC HÀNH
Môn học/ Mô-đun: Điện

Tử Cơ Bản

Lớp: TĐ4E+ 4G + 4H Khóa: 2009- 2012
Họ và tên giáo viên: Trần Duy Khánh
Năm học: 2011 -2012

Việt trì, ngày 01 tháng 2 năm 2012

Thời gian thực hiện: 04h
Bài học trước ………………………………...

GIÁO ÁN SỐ: 01

……………………………………………..
Thực hiện ngày:

TÊN BÀI:

tháng

năm 2012

Thực hành vật liệu dẫn điện và cách điện.

MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng:
- Nhận biết được các loại vật liệu dẫn điện và cách điện trong thực tế và ứng
dụng từng loại.
-Học tập tích cực,tự giác và sáng tạo.
- Đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:
- Giáo án, giáo trình.
- Đề cương bài giảng.
- Thiết bị thực hành ĐTCB.
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- HDBĐ: Cả lớp.
- HDTX: Theo nhóm + cá nhân.
- HDKT: Cả lớp.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
- Kiểm tra sỹ số lớp

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

Thời gian: 02’

TT

1

QUÁ TRÌNH DẠY HỌC

NỘI DUNG

Dẫn nhập

TG

Quá trình dạy

Quá trình học

- Giới thiệu ứng dụng thực

- Lắng nghe và

tế của bài.

định hướng vào

03’

bài.
2

Hướng dẫn ban đầu
I. Mục tiêu
II. Điều kiện thực hành:
+ Bảng trình tự.
+ Dụng cụ, vật tư và thiết
bị thực hành.
III. Trình tự công việc

- Đưa ra mục tiêu của
bài.
- Giới thiệu trình tự
lắp đặt và đưa ra

thức học sinh.

- Ghi chép

cho việc thực hành.

thực hành

- Giảng giải cách
thực kết hợp làm

05’

- Nhận thiết bị
cần có cho việc

- Đưa ra bài toán.

05’

- Quan sát

các thiết bị cần có

- Thao tác mẫu kết
hợp kiểm tra kiến

- Lắng nghe

- Lắng nghe
- Tư duy, suy
nghĩ
- Phát biểu

25’

mẫu.
IV. Những sai hỏng, cách
phòng tránh.

- Đưa ra những sai
hỏng và cách phòng

- Lắng nghe
- Ghi nhớ
- Phát biểu

07’

tránh.
V. Phân công luyện tập
- Chia nhóm, phát
phiếu hướng dẫn.

3

Hướng dẫn thường xuyên

- Nghe giảng,
trưởng nhóm nhận
phiếu hướng dẫn.

08’

- Lắng nghe

- Chia nhóm cho học sinh

- Bao quát, kiểm tra
thiết bị.
luyện tập cá nhân.Mỗi
- Chia lớp thành các
nhóm 3-4 người.
nhóm.
- Uốn nắn thường

- Tìm hiểu vật
liệu điện.

30’

- Chú ý kỹ năng:
+ Thao tác

xuyên cho học sinh
tại các vị trí thực
hành.

+ Kiểm tra vật liệu.

- Luyện tập thường xuyên
trên thiết bị thực hành

- Tiến hành luyện 40’
tập theo hướng dẫn
của giáo viên.

- Quan sát

- Giúp đỡ, chỉ bảo
học sinh yếu luyện
tập.

40’

- Giúp đỡ các
bạn còn yếu

- Nhận xét ý thức học
- Đánh giá sơ bộ kết quả
tập của các nhóm.
thực hiện.
- Thu dụng cụ, sản ...
®¬n vÞ qu¶n lý trùc tiÕp
ñy ban nh©n d©n tØnh phó th
ä
C¬ së d¹y nghÒ
Trêng cao ®¼ng nghÒ phó thä
Sæ gi¸o ¸n
TH
ỰC HÀNH
M
ôn học/ Mô-đun:
Điện Tử Cơ Bản
Lớp: TĐ4E+ 4G + 4H Khóa: 2009- 2012
Họ và tên giáo viên:
Trần Duy Khánh
Năm học: 2011 -2012
Việt trì, ngày 01 tháng 2 năm 2012
Giáo án thực hành điện tử cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án thực hành điện tử cơ bản - Người đăng: tienbmt14
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Giáo án thực hành điện tử cơ bản 9 10 86