Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tích hợp

Được đăng lên bởi Hiếu Trần Minh
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1837 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Khoa cơ khí
Giáo án tích hợp
Giáo án số: 01

Thời gian thực hiện:
Tên bài học trước:………………………
Thực hiện từ ngày…./…./ đến ngày…./…./……

TÊN BÀI: VẠCH DẤU
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được khái niệm về gia công nguội cơ bản, phương pháp vạch dấu chi tiết
gia công theo bản vẽ.
- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư và xác định chính xác chuẩn lấy dấu, vạch dấu,
chấm dấu đúng quy trình, đúng thao tác và yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn và thời
gian.

Dụng cụ:
- Thiết bị: Tranh ảnh có liên
- Dụng cụ: Mũi vạch dấu, mũi núng, compa, thước kẹp, thước lá, thước góc, bàn êtô,
bàn máp, khối V, thép tấm.

Hình thức tổ chức dạy học:
+ Hướng dẫn ban đầu: Tập trung cả lớp.
+ Hướng dẫn thường xuyên: Chia nhóm theo số lượng thiết bị hiện có trong xưởng.
+ Hướng dẫn kết thúc: Tập trung cả lớp.
I. ỔN Đ ỊNH L ỚP H ỌC:
thời gian: 1 ph út

II. THỰC HIỆN BÀI MỚI
Hoạt động dạy học
Thời
STT
Nội dung
Hoạt động của
Hoạt động của trò gian
thầy
1
- Lắng nghe, ghi
D ẫn nh ập
.GV: Giới thiệu
nhận
- Lấy dấu là công việc chuẩn
bị rất cơ bản cho công việc
tiếp theo, đôi khi nó quyết
định độ chính xác về hình
dạng, về kích thước và nhất
là về vị trí tương quan giữa
các bề mặt được gia công
của chi tiết. Đây là một công
việc phức tạp, nó đòi hỏi vận
dụng nhiều kiến thức dựng
hình
2
Giới thiệu chủ đề
GV: Giới thiệu nội
- Mục đích lấy dấu.
dung bài học
- Các bước thực hiện.
- Phương pháp lấy dấu.
- Các dạng sai hỏng và
biện pháp khắc phục.
3
- Lắng nghe,
Giải quyết vấn đề
GV: Giới thiệu
ghi nhận
1. Mục đích lấy dấu:
- Thứ nhất: căn cứ vào bản
GV: Trần Minh Hiếu

Trang: 1

Khoa cơ khí
Giáo án tích hợp
vẽ và yêu cầu công nghệ xác
định dư lượng các bề mặt gia
công và vị trí tương quan
giữa các lỗ, rãnh, gờ lồi, bề
mặt ... để làm chỗ dựa gia
công hoặc hiệu chỉnh sau
này.
- Thứ hai: có thể tiến hành
kiểm tra trước khi gia công
đối với phôi và tiến hành hiệu
chỉnh và phân phối toàn diện
đối với dư lượng gia công, để
kịp thời loại bỏ những sản
phẩm sơ chế không đủ quy
cách, tránh lãng phí thời
gian.
+ Xác định vị trí cắt lấy vật
liệu ở trên tấm vật liệu, bố trí
hợp lý, tiết kiệm vật liệu.
2. Các bước thực hiện:
GV: Giới thiệu
- Nắm chắc bản vẽ và tài
liệu công nghệ, phân tích kỹ
yêu cầu cụ thể ở các công
đoạn sau.
- Tiến hành kiểm tra sơ bộ
bên ngoài đối với đối tượng
lấy dấu, xem có khiếm khuyết
gì rõ rệt không.
- Đối với chi tiết phôi đục cần
làm sạch cát khuôn, loại bỏ
ba via.
- Cần loại bỏ lớp ôxy hóa đối
với phôi rèn và phôi cán.
- Đối với bán thành...
Khoa cơ khí
Giáo án tích hợp
Thời gian thực hiện:
Giáo án số: 01 Tên bài học trước:………………………
Thực hiện từ ngày…./…./ đến ngày…./…./……
TÊN BÀI: VẠCH DẤU
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được khái niệm về gia công nguội bản, phương pháp vạch dấu chi tiết
gia công theo bản vẽ.
- Chuẩn b đầy đủ dụng cụ, vật xác định chính xác chuẩn lấy dấu, vạch dấu,
chấm dấu đúng quy trình, đúng thao tác và yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn và thời
gian.
Dụng cụ:
- Thiết bị: Tranh ảnh có liên
- Dụng cụ: Mũi vạch dấu, mũi núng, compa, thước kẹp, thước lá, thước góc, bàn ê,
bàn máp, khối V, thép tấm.
Hình thức tổ chức dạy học:
+ Hướng dẫn ban đầu: Tập trung cả lớp.
+ Hướng dẫn thường xuyên: Chia nhóm theo số lượng thiết bị hiện có trong xưởng.
+ Hướng dẫn kết thúc: Tập trung cả lớp.
I. ỔN Đ ỊNH L ỚP H ỌC: thời gian: 1 ph út
II. THỰC HIỆN BÀI MỚI
 
 





- Lấy dấucông việc chuẩn
bị rất bản cho công việc
tiếp theo, đôi khi quyết
định độ chính xác về hình
dạng, về kích thước nhất
về vị trí tương quan giữa
các b mặt được gia công
của chi tiết. Đây một công
việc phức tạp, nó đòi hỏi vận
dụng nhiều kiến thức dựng
hình
.GV: Giới thiệu
- Lắng nghe, ghi
nhận
!"#
- Mục đích lấy dấu.
- Các bước thực hiện.
- Phương pháp lấy dấu.
- Các dạng sai hỏng
biện pháp khắc phục.
GV: Giới thiệu nội
dung bài học
$
%&'()#
*+,-.))/
- Thứ nhất: căn cứ o bản
GV: Giới thiệu
- Lắng nghe,
ghi nhận
GV: Trần Minh Hiếu Trang: 1
Giáo án tích hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tích hợp - Người đăng: Hiếu Trần Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Giáo án tích hợp 9 10 643