Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án vật liệu xây dựng

Được đăng lên bởi tranminhhoang94
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 2820 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG I: CÁC TÍNH CHẤT CHUNG CỦA VẬT LIỆU
§1. Nhóm các tính chất vật lý
1. Các thông số trạng thái và đặc trưng cấu trúc của vật liệu xây dựng:
1.1. Khối lượng riêng
a. Khái niệm
- Khối lượng riêng là khối lượng của một đơn vị thể tích vật liệu ở trạng thái hoàn toàn đặc
(không có lỗ rỗng) sau khi được sấy khô ở nhiệt độ 105°C-110°C đến khối lượng không đổi.
- Ký hiệu: ρ
b. Công thức xác định
m

(g/cm3, T/m3)
Va

trong đó m là khối lượng mẫu thí nghiệm ở trạng thái khô; V a là thể tích hoàn toàn đặc của
mẫu thí nghiệm.
c. Cách xác định
- Khối lượng (m): Sấy khô (t°=105-110°C) đến khối lượng không đổi rồi đem cân chính xác
tới 0.1g được khối lượng m.
- Thể tích Va: Tùy theo từng loại vật liệu mà có phương pháp xác định khác nhau:
 Vật liệu hoàn toàn đặc (kim loại, kính...): Vật liệu được gia công, có kích thước, hình
dạng hình học xác định. Đo các kích thước và dùng các công thức hình học để tính
được Va.
 Vật liệu rỗng, rời rạc (gạch, cát, bê tông...): Nghiền nhỏ thành những hạt có đường
kính <0.2mm. Thể tích đặc V a tính bằng thể tích chất lỏng rời chỗ khi cho bột vật liệu
vào bình tỉ trọng.
 Vật liệu dạng lỏng hoặc nhớt (thủy tinh lỏng, bitum lỏng,...): Xác định khối lượng
riêng bằng phù kế.
d. Ý nghĩa và vận dụng:
- Phân biệt những loại vật liệu có hình dáng bên ngoài giống nhau
- Tính toán độ đặc, độ rỗng của vật liệu.
- Tính toán thành phần của các vật liệu hỗn hợp.
1.2. Khối lượng thể tích
a. Khái niệm
- Khối lượng thể tích là khối lượng của một đơn vị thể tích vật liệu ở trạng thái tự nhiên (kể cả
lỗ rỗng).

1

- Ký hiệu: ρ0
b. Công thức xác định
m
0 
(g/cm3, T/m3)
V0

trong đó m là khối lượng mẫu thí nghiệm ở trạng thái khô; V0 là thể tích mẫu thí nghiệm ở
trạng thái tự nhiên.
c. Cách xác định
- Khối lượng (m): Sấy mẫu ở nhiệt độ 105-110°C, sau khi làm nguội, đem cân độ chính xác
0.1g để xác định m.
- Thể tích (V0): Cách xác định tùy theo từng loại vật liệu:
 Vật liệu có hình dạng hình học rõ ràng: hình trụ, lập phương...: Dùng thước đo các
kích thước rồi tính ra V0 bằng các công thức toán học.
 Vật liệu không có hình dạng hình học rõ ràng: V 0 được xác định bằng cách bọc bề mặt
mẫu một lớp sáp paraphin mỏng rồi đem cân trên cân thủy tĩnh:
V0=V2-V1-Vparaphin. V paraphin 

m1  m
 paraphin

 Vật liệu dạng hạt rời rạc (cát, sỏi, đá dăm...): Sử dụng ca đong thể tích, trình tự như
sau: Đổ đống vật liệu vào một ca có dung tích biết trước ở một độ cao nhất định. Cân
khối lượng vật liệu có trong thùng đong.

Hình 1.1. Ca đong thể tích
d. Ý n...
CHƯƠNG I: CÁC TÍNH CHẤT CHUNG CỦA VẬT LIỆU
§1. Nhóm các tính chất vật lý
1 . Các thông số trạng thái và đặc trưng cấu trúc của vật liệu xây dựng:
1.1. Khối lượng riêng
a. Khái niệm
- Khối lượng riêng khối lượng của một đơn vị thể tích vật liệu trạng thái hoàn toàn đặc
(không có lỗ rỗng) sau khi được sấy khô ở nhiệt độ 105°C-110°C đến khối lượng không đổi.
- Ký hiệu: ρ
b. Công thức xác định
a
V
m
(g/cm
3
, T/m
3
)
trong đó m khối lượng mẫu thí nghiệm trạng thái khô; V
a
thể tích hoàn toàn đặc của
mẫu thí nghiệm.
c. Cách xác định
- Khối lượng (m): Sấy khô (t°=105-110°C) đến khối lượng không đổi rồi đem cân chính xác
tới 0.1g được khối lượng m.
- Thể tích V
a
: Tùy theo từng loại vật liệu mà có phương pháp xác định khác nhau:
Vật liệu hoàn toàn đặc (kim loại, kính...): Vật liệu được gia công, kích thước, hình
dạng hình học xác định. Đo các kích thước dùng các công thức hình học để tính
được V
a
.
Vật liệu rỗng, rời rạc (gạch, cát, tông...): Nghiền nhỏ thành những hạt đường
kính <0.2mm. Thể tích đặc V
a
tính bằng thể tích chất lỏng rời chỗ khi cho bột vật liệu
vào bình tỉ trọng.
Vật liệu dạng lỏng hoặc nhớt (thủy tinh lỏng, bitum lỏng,...): Xác định khối lượng
riêng bằng phù kế.
d. Ý nghĩa và vận dụng:
- Phân biệt những loại vật liệu có hình dáng bên ngoài giống nhau
- Tính toán độ đặc, độ rỗng của vật liệu.
- Tính toán thành phần của các vật liệu hỗn hợp.
1.2. Khối lượng thể tích
a. Khái niệm
- Khối lượng thể tích là khối lượng của một đơn vị thể tích vật liệu ở trạng thái tự nhiên (kể cả
lỗ rỗng).
1
Giáo án vật liệu xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án vật liệu xây dựng - Người đăng: tranminhhoang94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
Giáo án vật liệu xây dựng 9 10 375