Ktl-icon-tai-lieu

Giao diện

Được đăng lên bởi trong-tran
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 923 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Giao dieän cuûa Pro/ENGINEERWildfire 2.0
Hình 1
1.1 Main Toolbar
Ñaây laø thanh coâng cuï chính cuûa Pro/EGINEER goàm nhöõng nhoùm coâng cuï
chính cho trong baûng
Toolbar Chöùc naêng
File
Quaûn lí taäp tin
Edit
Hoã trôï thieát keá
View
Quan saùt ñoái töôïng
Model Display
Hieån thò ñoái töôïng
Datum Display
Baät taét ñoái töôïng chuaån
1.2 Feature Creation Toolbar
Navigation Tab
Browser Controls
Sash Controls
Navigation Windows
Message Area
Brower Windows
Feature Creation Toolbar
Main Toolbar
Graphics Windows
Giao diện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao diện - Người đăng: trong-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Giao diện 9 10 935