Ktl-icon-tai-lieu

GIAO THỨC KHỞI TẠO PHIÊN- SIP TRONG MẠNG NGN

Được đăng lên bởi thaovubienxanh
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 5843 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương 10
CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU
KHIỂN NGANG HÀNG
4.1. GIAO THỨC KHỞI TẠO PHIÊN SIP
4.1.1. Các đặc điểm và chức năng của SIP
4.1.1.1. Các đặc điểm
Theo định nghĩa của IETF, “Giao thức khởi tạo phiên” SIP
(Session Initiation Protocol) là “giao thức báo hiệu lớp ứng dụng
mô tả việc khởi tạo, thay đổi và giải phóng các phiên kết nối tương
tác đa phương tiện giữa những người sử dụng”. SIP có thể sử dụng
cho rất nhiều dịch vụ khác nhau trong mạng IP như dịch vụ thông
điệp thoại, hội nghị thoại, E-mail, dạy học từ xa, quảng bá (MPEG,
MP3...), truy nhập HTML, XML, hội nghị video...
SIP dựa trên ý tưởng và cấu trúc của HTTP (HyperText
Transfer Protocol) - giao thức trao đổi thông tin của World Wide
Web. Nó được định nghĩa như một giao thức Client-Server, trong
đó các yêu cầu được chủ gọi (Client) đưa ra và bên bị gọi (Server)
trả lời. SIP sử dụng một số kiểu bản tin và các trường mào đầu của
HTTP, xác định nội dung luồng thông tin theo mào đầu thực thể
(mô tả nội dung - kiểu loại) và cho phép xác nhận các phương
pháp sử dụng giống nhau được sử dụng trên Web. Kinh nghiệm
trong sử dụng các giao thức Internet mail (SMTP) đã cung cấp rất

nhiều cho việc phát triển SIP, trong đó tập trung vào khả năng
thích ứng của báo hiệu trong tương lai.
SIP định nghĩa các bản tin INVITE và ACK giống như bản tin
Setup và Connect trong H.225, trong đó cả hai đều định nghĩa quá
trình mở một kênh đáng tin cậy mà thông qua đó cuộc gọi có thể đi
qua. Tuy nhiên khác với H.225, độ tin cậy của kênh này không phụ
thuộc vào TCP. Việc tích hợp độ tin cậy vào lớp ứng dụng này cho
phép kết hợp một cách chặt chẽ các giá trị điều chỉnh để ứng dụng,
có thể tối ưu hoá VoIP.
Cuối cùng, SIP dựa vào giao thức mô tả phiên SDP, một tiêu
chuẩn khác của IETF, để thực hiện sự sắp xếp tương tự theo cơ cấu
chuyển đổi dung lượng của H.245. SDP được dùng để nhận dạng
mã tổng đài trong những cuộc gọi sử dụng một mô tả nguyên bản
đơn. SDP cũng được sử dụng để chuyển các phần tử thông tin của
giao thức báo hiệu thời gian thực RTSP để sắp xếp các tham số hội
nghị đa điểm và định nghĩa khuôn dạng chung cho nhiều loại thông
tin khi được chuyển trong SIP.
Giao thức SIP được thiết kế với những tiêu chí hỗ trợ tối đa
cho các giao thức khác đã ra đời trước đó. Giao thức SIP nó được
tích hợp với các giao thức đã có của tổ chức IETF, nó có khả năng
mở rộng, hỗ trợ đầu cuối và với SIP thì việc cung cấp dịch vụ mới
trở nên dễ dàng và nhanh chóng khi triển khai. SIP có 5 tính năng
sau:
 Tích hợp với các giao thức đã...
Chương 10
CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU
KHIỂN NGANG HÀNG
4.1. GIAO THỨC KHỞI TẠO PHIÊN SIP
4.1.1. Các đặc điểm và chức năng của SIP
4.1.1.1. Các đặc điểm
Theo định nghĩa của IETF, “Giao thức khởi tạo phiên” SIP
(Session Initiation Protocol) “giao thức báo hiệu lớp ứng dụng
tviệc khởi tạo, thay đổi giải phóng các phiên kết nối tương
tác đa pơng tiện giữa những người sử dụng”. SIP thể sử dụng
cho rất nhiều dịch vkhác nhau trong mạng IP như dịch vụ thông
điệp thoại, hội nghị thoại, E-mail, dạy học từ xa, quảng bá (MPEG,
MP3...), truy nhập HTML, XML, hội nghị video...
SIP dựa trên ý tưởng cấu trúc của HTTP (HyperText
Transfer Protocol) - giao thức trao đổi thông tin của World Wide
Web. Nó được định nghĩa như một giao thức Client-Server, trong
đó các yêu cầu được chủ gọi (Client) đưa ra bên bị gọi (Server)
trả lời. SIP sdụng một số kiểu bản tin và các trường o đầu của
HTTP, xác định nội dung luồng thông tin theo mào đầu thực thể
(mô t nội dung - kiểu loại) cho phép xác nhận các phương
pháp s dụng giống nhau được sử dụng trên Web. Kinh nghiệm
trong sdụng các giao thức Internet mail (SMTP) đã cung cấp rất
GIAO THỨC KHỞI TẠO PHIÊN- SIP TRONG MẠNG NGN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIAO THỨC KHỞI TẠO PHIÊN- SIP TRONG MẠNG NGN - Người đăng: thaovubienxanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
GIAO THỨC KHỞI TẠO PHIÊN- SIP TRONG MẠNG NGN 9 10 784