Ktl-icon-tai-lieu

Giao thức RPL IPv6

Được đăng lên bởi quyptit-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 744 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Page |1

6.2 CHẾ ĐỘ KHÔNG LƯU TRỮ (NON-STORING MODE)

Trong chế độ không lưu trữ, mỗi node tạo ra một bản tin DAO và gửi đến
gốc DODAG. Khoảng thời gian các bản tin DAO được tạo ra và gửi đi phụ thuộc
và cài đặt hệ thống. Tuy nhiên, đặc điểm kỹ thuật của RPL đề xuất rằng thời gian
trễ cần thiết giữa hai quá trình gửi bản tin DAO có thể tỷ lệ nghịch với Rank. Bằng
cách này, nếu một node ở xa gốc, nó sẽ tạo ra nhiều bản tin DAO hơn một node
gần gateway. Hơn nữa, mỗi node phải kéo dài bản tin DAO bằng cách sử dụng tùy
chọn Transit Information như đã được nói ở trên. Trong trường Parent Address,
địa chỉ Ipv6 của node cha được lưu trữ. Nên nhớ rằng một node không lưu trữ điển
hình có thể sử dụng nhiều tùy chọn Transit Information để thông báo tập hợp
node cha hoàn chỉnh của nó cho node gốc. Kết quả là bản tin DAO được gửi trức
tiếp tới gốc DODAG theo tuyến đường mặc định được tạo trong sự lựa chọn node
cha. Hình 10 minh họa quá trình này.

Hình 10. Chế độ RPL không lưu trữ
Thông thường, node trung gian kiểm tra các bản tin DAO và so sánh số thứ
tự tuyến đường đã được lưu trữ với tuyến cuối cùng nó thấy. Bằng cách này, một
node có thể phân biệt giữa thông tin định tuyến quá hạn với thông tin định tuyến
mới cập nhật.
Sau khi thu thập những thông tin cần thiết, node gốc sẽ lắp ráp những tuyến
đường xuống lại với nhau. Nếu nó cần gửi một gói dữ liệu đến điểm đích cho
trước, tiêu đề định tuyến nguồn Ipv6 sẽ được sử dụng. Do đó, các node mạng có

IPv6 - RPL | Quý ptit

Page |2

thể dễ đàng chuyển tiếp các gói dữ liệu đến khi nó tới được đúng đích hoặc số Hop
giới hạn Ipv6 giảm về 0.
6.3 CHẾ ĐỘ LƯU TRỮ.

Tương tự như chế độ không lưu trữ, chế độ lưu trữ cũng yêu cầu có các bản
tin DAO. Cấu hình của bộ khởi động định thời như những bản tin có thể được thực
hiện bằng cách giống như đã được đề cập ở trên. Tuy nhiên, bản tin DAO không
được truyền đến gốc DODAG. Thay vào đó, nó được gửi dưới dạng unicast tới tất
cả các node cha còn tồn tại trong bảng định tuyến đường xuống. Hình 11 mô tả
ngắn gọn quá trình này.

Hình 11. Chế độ RPL lưu trữ.
Khi một node gửi một bản tin DAO, nó phải giữ trường địa chỉ node cha
trong tùy chọn Transit Information còn trống, vì trách nhiệm của một node là
không quảng bá thông tin cho các node cha của nó, nhưng có trách nhiệm thông
báo các tiền tố rằng có thể đi tới được thông qua nó. Nếu thiết bị là một router, nó
phải sử dụng tùy chọn Target để quảng bá một tiền tố. Trong trường hợp nó có
nhiều tiền tố cần quảng bá, nó phải mở rộng bản tin D...
IPv6 - RPL|Quý ptit
P a g e | 1
6.2 CHẾ ĐỘ KHÔNG LƯU TRỮ (NON-STORING MODE)
Trong chế độ không lưu trữ, mỗi node tạo ra một bản tin DAO gửi đến
gốc DODAG. Khoảng thời gian các bản tin DAO được tạo ra gửi đi phụ thuộc
cài đặt hệ thống. Tuy nhiên, đặc điểm kỹ thuật của RPL đề xuất rằng thời gian
trễ cần thiết giữa hai quá trình gửi bản tin DAO có thể tỷ lệ nghịch với Rank. Bằng
cách này, nếu một node xa gốc, sẽ tạo ra nhiều bản tin DAO hơn một node
gần gateway. Hơn nữa, mỗi node phải kéo dài bản tin DAO bằng cách sử dụng tùy
chọn Transit Information như đã được nói trên. Trong trường Parent Address,
địa chỉ Ipv6 của node cha được lưu trữ. Nên nhớ rằng một node không lưu trữ điển
hình thể sử dụng nhiều tùy chọn Transit Information để thông o tập hợp
node cha hoàn chỉnh của cho node gốc. Kết quả bản tin DAO được gửi trức
tiếp tới gốc DODAG theo tuyến đường mặc định được tạo trong sự lựa chọn node
cha. Hình 10 minh họa quá trình này.
Hình 10. Chế độ RPL không lưu trữ
Thông thường, node trung gian kiểm tra các bản tin DAO so sánh số thứ
tự tuyến đường đã được lưu trữ với tuyến cuối cùng thấy. Bằng cáchy, một
node thể phân biệt giữa thông tin định tuyến quá hạn với thông tin định tuyến
mới cập nhật.
Sau khi thu thập những thông tin cần thiết, node gốc sẽ lắp ráp những tuyến
đường xuống lại với nhau. Nếu cần gửi một gói dữ liệu đến điểm đích cho
trước, tiêu đề định tuyến nguồn Ipv6 sẽ được sử dụng. Do đó, c node mạng
Giao thức RPL IPv6 - Trang 2
Giao thức RPL IPv6 - Người đăng: quyptit-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giao thức RPL IPv6 9 10 465