Ktl-icon-tai-lieu

giao thức TCP-IP

Được đăng lên bởi Thuấn Bảy
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1083 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng I Giao thøc TCP/IP
CH¬NG I GIAO THØC TCP/IP................................................................................................................2
1.GI IÍ THIÖU TCP/IP - GIAO THØC INTERNET ....................................................................................2
1.KIÕN TRÓC CÑA TCP/IP ............................................................................................................... 3
KiÕn tróc cña TCP/IP ...................................................................................................................3
C¬ chÕ ®Þa chØ Internet .................................................................................................................7
§Þa chØ líp A ...............................................................................................................................................7
§Þa chØ líp B ................................................................................................................................................8
§Þa chØ líp C.................................................................................................................................................8
M¹ng con vµ Subnet mask..............................................................................................................9
NG M¹NG (NETWORK LAYER)................................................................................................... 10
M¹ng Ethernet vµ IEEE 802.3.....................................................................................................11
M¹ng Token-Pasing Rings (IEEE 802.5).....................................................................................11
M¹ng Token-Passing Busses (IEEE 802.4).................................................................................12
NG INTERNET (INTERNET LAYER).............................................................................................13
Gãi tin IP......................................................................................................................................13
ThuËt to¸n dÉn ®êng ...................................................................................................................16
DÉn ®êng trùc tiÕp.....................................................................................................................................16
DÉn ®êng gi¸n tiÕp.....................................................................................................................................18
ThuËt to¸n ..................................................................................................................................................20
C¬ chÕ th«ng b¸o lçi (Internet Control Message Protocol - ICMP)..........................................21
Gãi tin ICMP..............................................................................................................................................21
§iÒu khiÓn dßngliÖu ...........................................................................................................................22
Th«ng b¸o lçi .............................................................................................................................................22
§Þnh híng l¹i..............................................................................................................................................22
KiÓm tra tr¹m lµm viÖc..............................................................................................................................23
TÇNG GIAO VËN............................................................................................................................ 23
Giao thøc kh«ng kÕt nèi (User Datagram Protocol - UDP).......................................................23
Gãi th«ng tin UDP.....................................................................................................................................23
Ph©n kªnh, hîp kªnh Ports...................................................................................................................24
Giao thøc ®iÒu khiÓn truyÒn tin (Transmission Control Protocol - TCP) .................................26
TCP Segment..............................................................................................................................................28
Cæng, kÕt nèi ®iÓm kÕt nèi...................................................................................................................29
NG ØNG DÔNG A TCP/IP.......................................................................................................... 31
DÞchtªn miÒn (Domain Name Server - DNS)........................................................................31
?I.1 §¨ng nhËp tõ xa (Telnet)......................................................................................................33
?I.2 Th ®iÖn tö (Electronic Mail).................................................................................................33
?I.3 TruyÒn tÖp (File Transfer Protocol - FTP)..........................................................................35
?I.4 Nhãm tin (News groups)......................................................................................................35
?I.5 T×m kiÕm tÖp (Archie)...........................................................................................................36
?I.6 Tra cøu th«ng tin theo thùc ®¬n (Gopher)...........................................................................36
?I.7 T×m kiÕm th«ng tin theo chØ sè (WAIS).................................................................................36
?I.8 Siªu v¨n b¶n (WWW)............................................................................................................36
CH¬NG II X©Y D NG ØNG DÔNGÙ ......................................................................................................37
?I GIAO DIÖN LËP TR×NH...............................................................................................................37
?I.1 Giao diÖn lËp tr×nh................................................................................................................37
?I.2 Network I/O vµ file I/O........................................................................................................38
?I.3 Lµm viÖc víi Shocket............................................................................................................39
?I.3.1 socket................................................................................................................................................40
?I.3.2 §Þa chØ Socket..................................................................................................................................40
?I.3.3 Mét lêi gäi t¹o lËp socket...........................................................................................................42
?I.3.4 Mét lêi gäi göi d÷ liÖu qua socket.............................................................................................46
?I.3.5 Mét sè lêi gäi nhËn liÖu socket.............................................................................................47
?II H×NH CLIENT-SERVER.......................................................................................................48
?II.1 M« h×nh Client-Server sö dông dÞch vô híng kÕt nèi ........................................................49
?II.2 M« h×nh Client-Server sö dông dÞch vô kh«ng kÕti ......................................................50
?III X©Y D NGÙ CH¬NG TR×NH .......................................................................................................51
giao thức TCP-IP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giao thức TCP-IP - Người đăng: Thuấn Bảy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
giao thức TCP-IP 9 10 526