Ktl-icon-tai-lieu

Giao tiếp giữa vi điều khiển AT89S52 và động cơ DC

Được đăng lên bởi thiensulongbong08101992
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1091 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỒ ÁN MÔN HỌC 2: GT 89S52 & ĐỘNG CƠ DC

GVHD:NGUYỄN ĐÌNH PHÚ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

TP.Hồ Chí Minh, ngày… tháng … năm 2010

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC 2
Họ tên sinh viên : NGUYỄN TUẤN LỘC

MSSV : 06101085

Họ tên sinh viên : PHAN QUANG HẢI

MSSV : 06101042

Lớp

: 061011A

Chuyên ngành

: Kỹ thuật Điện – Điện Tử

Hệ đào tạo

: Đại học Chính quy

Khóa

: 2006-2011

A.Tên đề tài: GIAO TIẾP GIỮA VI ĐIỀU KHIỂN AT89S52 VÀ ĐỘNG CƠ DC
B.Nhiệm vụ và nội dung đề tài:
Lời nói đầu……………………………………………..4
Phần I: Dẫn Nhập………………………………………5
Đặt vấn đề.
Mục đích và yêu cầu.
Giới hạn đề tài
Phần II. Cơ sở lý thuyết…………………………………6
Giới thiệu các IC sử dụng trong mạch.
Phần III: Thiết kế và thi công…………………………..13
Chương I: Thiết kế mạch
Sơ đồ khối.
Nguyên lý hoạt động của các khối.
SVTH: NGUYỄN TUẤN LỘC – PHAN QUANG HẢI

1

ĐỒ ÁN MÔN HỌC 2: GT 89S52 & ĐỘNG CƠ DC

GVHD:NGUYỄN ĐÌNH PHÚ

Sơ đồ nguyên lý.
Sơ đồ mạch in
Lưu đồ và chương trình
Mô phỏng
Chương II: Thi công mạch.
Dụng cụ sử dụng.
Quá trình thi công.
Phần IV: Kết luận………………………………21
Nhận xét chung.
Hướng phát triển của đề tài
C.Thi công mạch
D.Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Đình Phú
E.Ngày giao nhiệm vụ : 22-03-2010
F.Ngày hoàn thành nhiệm vụ : 10-6-2010

SVTH: NGUYỄN TUẤN LỘC – PHAN QUANG HẢI

2

ĐỒ ÁN MÔN HỌC 2: GT 89S52 & ĐỘNG CƠ DC

GVHD:NGUYỄN ĐÌNH PHÚ

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________...
ĐỒ ÁN MÔN HỌC 2: GT 89S52 & ĐỘNG CƠ DC GVHD:NGUYỄN ĐÌNH PHÚ
TP.Hồ Chí Minh, ngày… tháng … năm 2010
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC 2
Họ tên sinh viên : NGUYỄN TUẤN LỘC MSSV : 06101085
Họ tên sinh viên : PHAN QUANG HẢI MSSV : 06101042
Lớp : 061011A
Chuyên ngành : Kỹ thuật Điện – Điện Tử
Hệ đào tạo : Đại học Chính quy
Khóa : 2006-2011
A.Tên đề tài: GIAO TIẾP GIỮA VI ĐIỀU KHIỂN AT89S52 VÀ ĐỘNG CƠ DC
B.Nhiệm vụ và nội dung đề tài:
Lời nói đầu……………………………………………..4
Phần I: Dẫn Nhập………………………………………5
Đặt vấn đề.
Mục đích và yêu cầu.
Giới hạn đề tài
Phần II. Cơ sở lý thuyết…………………………………6
Giới thiệu các IC sử dụng trong mạch.
Phần III: Thiết kế và thi công…………………………..13
Chương I: Thiết kế mạch
Sơ đồ khối.
Nguyên lý hoạt động của các khối.
SVTH: NGUYỄN TUẤN LỘC – PHAN QUANG HẢI
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
1
Giao tiếp giữa vi điều khiển AT89S52 và động cơ DC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao tiếp giữa vi điều khiển AT89S52 và động cơ DC - Người đăng: thiensulongbong08101992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Giao tiếp giữa vi điều khiển AT89S52 và động cơ DC 9 10 441