Ktl-icon-tai-lieu

giao tiếp PLC s7200 với biến tần mm440

Được đăng lên bởi Thang Le
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 128 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Giao tiếp PLC S7 200 với biến tần MM440 của Siemen
Sơ đồ khối quy trình làm việc

Các thiết bị cần thiết cho việc điều khiễn tốc độ đông cơ sử dụng PLC kết nối biến tần
 Encoder : dùng xác định tốc độ động cơ. (chúng ta sẽ phân tích về Encoder sau)
Có 2 loại encoder : enconder tương đối và encoder tuyệt đối
 Động cơ : AC,DC…..
 Biến tần : cụ thể ta sẽ tiềm hiêu biến tần siemmen MM440
 PLC : S7-200
 Trước khi kết nối đến S7-200, cần phải chắc chắn rằng có đủ các thông số của biến tần.
Sử dụng các keypad có sẵn trên biến tần để cài đặt như sau:
Reset để cài đặt lại cho hệ thống (tuỳ chọn):
P0010 = 30
P0970 = 1
Nếu bỏ qua bước này, các thông số tiếp theo sẽ được set theo các giá trị:
USS PZD length: P2012 Index0 = 2
USS PKW length: P2013 Index0 = 127
Cho phép truy nhập đọc/ghi các thông số:
P0003 = 3
Kiểm tra cài dặt thông số động cơ cho biến tần:
P0304 = điện áp động cơ (V)
P0305 = dòng điện động cơ (A)
P0307 = công suất động cơ (W)
P0310 = tần số động cơ (Hz)
P0311 = tốc độ động cơ (RPM)

 Các thông số cài đặt này có thể thay đổi tuỳ thuộc vào loại động cơ được sử dụng.
Trước khi cài đặt các thông số P0304, P0305, P0307, P0310, P0311, cần thiết phải set
thông số P0010 lên 1 trước. Sau khi kết thúc việc cài đặt, đặt thông số P0010 về 0. Các
thông số P0304, P0305, P0307, P0310, P0311 chỉ có thể thay đổi trong chế độ quick
commissioning.
- Định chế độ điều khiển từ xa hay tại chỗ (Local / Remove): P0700 Index0 = 5
- Đặt lựa chọn tần số setpoint cho USS ở cổng COM

P1000 Index0 = 5

- Định thời gian tăng tốc (tuỳ chọn), là thời gian để động cơ tăng tốc đến tốc độ max:
P1120 = 0 ¸ 650,00 (s).
- Định thời gian giảm tốc (tuỳ chọn), là thời gian để động cơ giảm dần tốc độ cho đến khi
dừng: P1121 = 0 ¸ 650,00 (s).
- Đặt tần số tham chiếu: P2000 = 1 đến 650 Hz
- Tiêu chuẩn hoá USS: P2009 Index0 = 0
 - Đặt giá trị tốc độ baud cho chuẩn RS-485:
P2010 Index0 = 4 (2400 baud)
P2010 Index0 = 5 (4800 baud)
P2010 Index0 = 6 (9600 baud)
P2010 Index0 = 7 (19200 baud)
P2010 Index0 = 8 (38400 baud)
P2010 Index0 = 9 (57600 baud)
P2010 Index0 = 10 (115200 baud)
- Nhập địa chỉ biến tần:
P2011 Index0 = 0 đến 31
- Đặt thời gian trống giữa hai bức điện, đây là khoảng thời gian cho phép giữa hai lần
truy nhập dữ liệu bức điện. Nó được sử dụng để cắt biến tần trong khoảng thời gian xảy
ra lỗi truyền thông. Thời gian này tính từ lúc sau khi một dữ liệu hợp lệ của bức điện
được nhận. Nếu có một dữ liệu không được nhận, biến tần sẽ ngắt và hiển thị mã lỗi
F0070. Đặt giá trị 0 để ng...
Giao tiếp PLC S7 200 vi biến tn MM440 ca Siemen
Sơ đồ khi quy trình làm vic
Các thiết b cn thiết cho việc điều khin tốc độ đông cơ sử dng PLC kết ni biến tn
Encoder : dùng xác định tốc độ động cơ. (chúng ta s phân tích v Encoder sau)
Có 2 loại encoder : enconder tương đối và encoder tuyt đi
Động cơ : AC,DC…..
Biến tn : c th ta s tim hiêu biến tn siemmen MM440
PLC : S7-200
Trước khi kết nối đến S7-200, cn phi chc chn rằng có đủ các thông s ca biến tn.
S dng các keypad có sn trên biến tần để cài đặt như sau:
Reset để cài đặt li cho h thng (tu chn):
P0010 = 30
P0970 = 1
Nếu b qua bước này, các thông s tiếp theo s đưc set theo các giá tr:
USS PZD length: P2012 Index0 = 2
USS PKW length: P2013 Index0 = 127
Cho phép truy nhập đọc/ghi các thông s:
P0003 = 3
Kim tra cài dt thông s động cơ cho biến tn:
P0304 = điện áp động cơ (V)
P0305 = dòng điện động cơ (A)
P0307 = công suất động cơ (W)
P0310 = tn s động cơ (Hz)
P0311 = tốc độ động cơ (RPM)
giao tiếp PLC s7200 với biến tần mm440 - Trang 2
giao tiếp PLC s7200 với biến tần mm440 - Người đăng: Thang Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
giao tiếp PLC s7200 với biến tần mm440 9 10 930