Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH 3DS MAX

Được đăng lên bởi Nam Hà
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Training and expressing 3Ds max – SketchUp – AutoCad – Revit – Photoshop

GIAÙO TRÌNH 3DS MAX 9.0

Bieân soaïn :

Kts. Nguyeãn Duy Thanh

Lieân Heä :

0167 6789 668

Email :

newdark2702@yahoo.com.vn
3ds.group@gmail.com

Web :TP. HCM, ngaøy 03/10/2008

Kts. Nguyễn Duy Thanh

1

Training and expressing 3Ds max – SketchUp – AutoCad – Revit – Photoshop

Baøi 1:
1. THIEÁT LAÄP ÑÔN VÒ LAØM VIEÄC:
a. Ñôn vò heä thoáng:

Menu Customize  Units setup  System Units Set Up  System Unit Scale  Choïn heä
thoáng (mm).
b. Ñôn vò hieån thò:

Menu Customize  Units setup 
Choïn moät trong caùc tuyø choïn sau: Metric, US Standard, Custom, or Generic ñeå choïn
hieän haønh. Thoâng thöôøng choïn heä Meùt (Metric). Choïn cm, hoaëc mm.

2. THIEÁT LAÄP KHOAÛNG CAÙCH GRID:
Customize  Grid & Snap Settings  Home Grid  Grid spacing  Nhaäp kích thöôùc oâ
löôùi ( ví duï 10 cm ).

Kts. Nguyễn Duy Thanh

2

Training and expressing 3Ds max – SketchUp – AutoCad – Revit – Photoshop

3. TAÏO KHOÁI CÔ BAÛN:
Create  Gometry  Box / Cylinder
4. HIEÄU CHÆNH ÑOÁI TÖÔÏNG (MODIFY):
Choïn ñoái töôïng  Modify  Hieäu chænh caùc tham soá
thuoäc ñoái töôïng.
Ñaët laïi teân vaø choïn maøu saéc goác cuûa ñoái töôïng

5. COPY ÑOÁI TÖÔÏNG:
Choïn ñoái töôïng  Choïn Select
and Move  Giöõ Shift + Click
chuoät traùi 
 Copy ñoái töôïng ñöôïc
taïo ra ñoäc laäp vôùi ñoái
töôïng ban ñaàu.
 Instance: ñoái töôïng ñöôïc
taïo ra ñoái vôùi ñoái töôïng
ban ñaàu coù cuøng tham
soá.

6. DI CHUYEÅN ÑOÁI TÖÔÏNG THEO MOÄT
KHOAÛNG CAÙCH CHO TRÖÔÙC:
Di chuyeån chuoät traùi veà vò trí Buton
Select and Move (Q) vaø click chuoät
phaûi (hoaëc F12)
Söû duïng heä toïa ñoä Offset: Word,
nhaäp toïa ñoä môùi cuûa ñoái töôïng.
7. SCALE ÑOÁI TÖÔÏNG :
Baám phím R vaø choïn F12 ñeå ñöa tyû leä ñoái töôïng to hay nhoû.
8. XOAY ÑOÁI TÖÔÏNG :
Phím E vaø F12 ñeå xoay

Kts. Nguyễn Duy Thanh

3

Training and expressing 3Ds max – SketchUp – AutoCad – Revit – Photoshop

9. GIAO DIEÄN 3DSMax:
a. Viewport:
Laø khung nhìn cuûa caùc hình chieáu khaùc nhau ( top, front,…) cuûa ñoái töôïng.
Thay ñoåi: Vaøo Customize  Viewport Congratulation  Layout  Hieäu chænh
caùc tham soá thuoäc Viewports.
Caùc phím taét cuûa Viewports:
T: Top ; R: Right ; L: Left ; F: Front ; P: Perspective (Phoái caûnh)
Hoaëc click phaûi chuoät vaøo teân view  choïn view
b. Caùc thao taùc thay ñoåi khung nhìn Viewports:
Z: zoom extents all ; Ctrl + w : zoom region (zoom vuøng choïn) ; Ctrl + P: pan ; L:
pan viewport.
c....
Training and expressing 3Ds max SketchUp AutoCad Revit Photoshop
Kts. Nguyn Duy Thanh
1
GIAÙO TRÌNH 3DS MAX 9.0
Bieân soaïn : Kts. Nguyeãn Duy Thanh
Lieân Heä : 0167 6789 668
Email : newdark2702@yahoo.com.vn
3ds.group@gmail.com
Web : http://vn.myblog.yahoo.com/kts-thanh
TP. HCM, ngaøy 03/10/2008
id1508187 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com
GIÁO TRÌNH 3DS MAX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH 3DS MAX - Người đăng: Nam Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
GIÁO TRÌNH 3DS MAX 9 10 505