Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Access2003

Được đăng lên bởi Ngọc Đèn Đỏ
Số trang: 239 trang   |   Lượt xem: 2590 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Microsoft Access

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU VỀ MICROSOFT ACCESS
- Giới thiệu về Access 2003
- Khái niệm về cơ sở dữ liệu
- Xác lập môi trường làm việc

1.1 GIỚI THIỆU MS - ACCESS 2003
1.1.1 Nguồn gốc và công dụng
™ Microsoft Access 2003 là chương trình của bộ ứng dụng văn

phòng Microsoft Office 2003 chạy trên môi trường Windows.
Đây là phần mềm thuộc hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Quan hệ
(Relational Database Management System – RDBMS) giúp
quản lý, bảo trì và khai thác dữ liệu lưu trữ trên máy tính.
™ Một cơ sở dữ liệu kiểu quan hệ không cần phải lưu trữ các dữ

liệu có liên quan với nhau nhiều lần trong các bảng dữ liệu khác
nhau.
1.1.2 Khởi động và thoát khỏi ACCESS
™ Khởi động Access:

Dùng Start Menu/ShortCut hay
dùng lệnh RUN (tập khởi động của
Access là MSACCESS.EXE).
™ Kết thúc làm việc vớI Access

Chọn menu File – Exit hay click nút
Close hay dùng phím tắt ALT+F4
1.1.3 TaskPane
™ Mặc định, khi khởi động Access

2003, TaskPane hiển thị ở cạnh
phải màn hình.
™ Tắt mở TaskPane : Ctrl+F1 hoặc

chọn menu View – TaskPane
1.2 KHÁI NIỆM VỀ TẬP TIN CƠ SỞ
DỮ LIỆU
1

Microsoft Access

1.2.1 Tập tin Cơ sở Dữ liệu
ACCESS làm việc với tập tin CSDL (Datebase) có phần mở
rộng là .mdb và có thể khái niệm như tập hợp các thông tin lên
quan đến một chủ thể làm việc và được ghi lưu trong một tập tin
theo định dạng của ACCESS.
1.2.2 Mở tập tin Cơ sở Dữ liệu
™ Mở tập tin CSDL từ TaskPane

ƒ Tạo tập tin từ CSDL mới
o Click mục Create a new file
để mở New File TaskPane
o Chọn cách tạo tập tin CSDL
mới
- Blank Database: tập
CSDL rỗng
- Blank Data access page : Trang dữ liệu Access rỗng
- From existing file : Tạo tập CSDL mới bằng cách sao
chép tập CSDL đã có trên Disk
- Project … : Đề án Access (loại File mới của Access .adp
dùng để làm việc với SQL Server Database)
ƒ Mở tập tin CSDL đã có sẵn (Open an Existing Database):
o Chọn tên tập CSDL cần mở trên phần OPEN (nếu có hiển
thị)
o Hay click More… : mở hộp thoại Open và chọn tập CSDL
cần mở
™ Mở tập tin CSDL từ Menubar

Chọn Menu FILE - NEW / OPEN (phím tắt : Ctrl+N /
Ctrl+O) và tiếp tục các bước tương tự như nêu trên.
GHI CHÚ
Các tập tin CSDL được thiết kế với ACCESS 2000 trở lên mới có
thể mở với ACCESS 2003. Nếu mở tập CSDL thiết kế với ACCESS 97
trong ACCESS 2003, cần phải convert sang của ACCESS 2000 hay
ACCESS 2002-2003.
1.2.3 Các đối tượng của CSDL
ACCESS làm việc với tập tin CSDL (.MDB) và gồm 7 loại
đối tượng
2

Microsoft Access
™ TABLES: (Bảng Dữ Liệu) Loại đối tượng cơ bản và quan trọng

nhất của CSDL dùng để thiết k...
Microsoft Access
1
CHƯƠNG 1
GII THIU V MICROSOFT ACCESS
1.1 GII THIU MS - ACCESS 2003
1.1.1 Ngun gc và công dng
Microsoft Access 2003 là chương trình ca b ng dng văn
phòng Microsoft Office 2003 chy trên môi trường Windows.
Đây là phn mm thuc h Qun Tr Cơ S D Liu Quan h
(Relational Database Management System – RDBMS) giúp
qun lý, bo trì và khai thác d liu lưu tr trên máy tính.
Mt cơ s d liu kiu quan h không cn phi lưu tr các d
liu có liên quan vi nhau nhiu ln trong các bng d liu khác
nhau.
1.1.2 Khi động và thoát khi ACCESS
Khi động Access:
Dùng Start Menu/ShortCut hay
dùng lnh RUN (tp khi động ca
Access là MSACCESS.EXE).
Kết thúc làm vic vI Access
Chn menu File – Exit hay click nút
Close hay dùng phím tt ALT+F4
1.1.3 TaskPane
Mc định, khi khi động Access
2003, TaskPane hin th cnh
phi màn hình.
Tt m TaskPane : Ctrl+F1 hoc
chn menu View – TaskPane
1.2 KHÁI NIM V TP TIN CƠ S
D LIU
- Gii thiu v Access 2003
- Khái nim v cơ s d liu
- Xác lp môi trường làm vic
Giáo trình Access2003 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Access2003 - Người đăng: Ngọc Đèn Đỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
239 Vietnamese
Giáo trình Access2003 9 10 314