Ktl-icon-tai-lieu

Giao trinh Acrview

Được đăng lên bởi Hương Quyên
Số trang: 121 trang   |   Lượt xem: 4309 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tµi liÖu gi¶ng d¹y vÒ GIS §Æng Liªn -
VIRILA
PhÇn 1: Lµm quen víi Arcview
1.1. Giíi thiÖu vÒ Arcview
1.1.1. Arcview lµ g×?
PhÇn mÒm Arcview
GIS lµ phÇn mÒm øng dông c«ng nghÖ hÖ thèng th«ng
tin ®Þa lý (GIS) cña ViÖn nghiªn cøu hÖ thèng m«i trêng (ESRI). Arcview cho
phÐp b¹n:
T¹o vµ chØnh söa d÷ liÖu tÝch hîp (d÷ liÖu kh«ng gian tÝch hîp víi d÷ liÖu
thuéc tÝnh).
Truy vÊn d÷ liÖu thuéc tÝnh tõ nhiÒu nguån vµ b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c
nhau.
HiÓn thÞ, truy vÊn vµ ph©n tÝch d÷ liÖu kh«ng gian.
T¹o b¶n ®å chuyªn ®Ò vµ t¹o ra c¸c b¶n in cã chÊt lîng tr×nh bµy cao.
1.1.2. B¹n cã thÓ lµm g× víi Arcview?
T¹o d÷ liÖu trong Arcview tõ c¸c phÇn mÒm kh¸c nh Mapinfo,
ARC/INFO, Microstation, AutoCAD, MS Access Data, DBASE file,
Excel file.
Néi suy, ph©n tÝch kh«ng gian, vÝ dô: tõ ®êng b×nh ®é cã thÓ t¹o m« h×nh
bÒ mÆt kh«ng gian ba chiÒu; tõ m« h×nh kh«ng gian 3 chiÒu néi suy ra
híng dßng ch¶y, híng sên, ®é dèc. HoÆc, dùa vµo gi¸ trÞ ®o ®îc ë
nh÷ng tr¹m thuû v¨n trong mét khu vùc, b¹n cã thÓ néi suy b¶n ®å lîng
ma, nhiÖt ®é tèi cao, tèi thÊp… cña khu vùc ®ã.
T¹o ra nh÷ng b¶n ®å th«ng minh ®îc kÕt nèi nhanh (hotlink) víi nhiÒu
nguån d÷ liÖu kh¸c nhau nh: biÓu ®å, b¶ng thuéc tÝnh, ¶nh vµ c¸c file
kh¸c.
Ph¸t triÓn nh÷ng c«ng cô cña Arcview b»ng ng«n ng÷ lËp tr×nh Avenue
1
Giao trinh Acrview - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao trinh Acrview - Người đăng: Hương Quyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
121 Vietnamese
Giao trinh Acrview 9 10 816