Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình an toàn điện 4

Được đăng lên bởi tien571415
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trang 36

Giáo trình An Toàn Điện

CHƯƠNG 4

BẢO VỆ NỐI ĐẤT
4.1. KHÁI NIỆM CHUNG

Bảo vệ nối đất là một trong những biện pháp bảo vệ an toàn cơ bản đã được áp
dụng từ lâu. Bảo vệ nối đất là nối tất cả các phần kim loại của thiết bị điện hoặc của
các kết cấu kim loại mà có thể xuất hiện điện áp khi cách điện bị hư hỏng với hệ thống
nối đất.
4.2. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA BẢO VỆ NỐI ĐẤT:

4.2.1. Mục đích: Bảo vệ nối đất nhằm bảo vệ an toàn cho người khi người tiếp xúc
với thiết bị đã bị chạm vỏ bằng cách giảm điện áp trên vỏ thiết bị xuống một trị số an
toàn.
Chú ý: Ở đây ta hiểu chạm vỏ là hiện tượng một pha nào đó bị hỏng cách điện
và có sự tiếp xúc điện với vỏ thiết bị.
4.2.2. Ý nghĩa:
Để hiểu rõ ý nghĩa của bảo vệ nối đất ta xét mạng điện đơn giản sau (H 4.1a).
1
U

R2

2
U
R2
Rng

R1

2

I0

Ung R1

I1

Ing

Iđ

Rng

Rđ
1

Rđ

Hình 4.1a

Hình 4.1b

Xét 1 thiết bị làm việc trong lưới điện 2 pha có điện áp U. Giả sử thiết bị điện
A trong mạng điện trên được nối bảo vệ với điện trở nối đất
2
là Rđ và xảy ra sự cố 1 pha chạm vỏ thiết bị trong lúc người
R2
đang tiếp xúc vỏ thiết bị. Điện trở cách điện hai pha tương
ứng là R1, R2 và xem điện dung của các pha đối với đất là bé
U
có thể bỏ qua, ta có sơ đồ thay thế của mạng như ở hình
4.1b.
Rtđ U
ng
- Điện áp đặt vào người:
Ung = I0 . Rtđ
1
Trong đó: I0 là dòng điện tổng
Rtđ là điện trở tương đương: Rtđ = R1 // Rng // Rđ
Bộ môn Hệ thống điện - Khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

2

Trang 37

Giáo trình An Toàn Điện
U ng = I o × R td = U.

R td
= U⋅
R 2 + R td

1
U
=
1
R2(
) + 1 R  1 + 1 + 1  + 1
2
R td

 R 1 R ng R d 

Vì R1, R2 và Rng >> Rđ nên có thể xác định một cách gần đúng:
U ⋅ Rd
g
U ng =
= U. 2
R2
gd
Và dòng điện qua người là:
U ng
U.g 2 .g ng
U.R d
I ng =
=
=
R ng R ng .R 2
gd
Từ đây ta thấy vì U, R2, Rng là những giá trị tương đối ổn định nên để giảm
dòng điện qua người ta cần phải giảm điện trở Rđ .
Vì vậy ý nghĩa bảo vệ nối đất là tạo ra giữa vỏ thiết bị và đất một mạch điện có
điện dẫn lớn làm giảm phân lượng dòng điện qua người (nói cách khác là giảm điện
áp trên vỏ thiết bị) đến một trị số an toàn khi người chạm vào vỏ thiết bị đã bị chạm vỏ.
4.3. CÁC HÌNH THỨC NỐI ĐẤT :
Có hai hình thức nối đất
4.3.1. Nối đất tập trung:
Là hình thức dùng một số cọc nối đất tập trung trong đất tại một chổ, một
vùng nhất định phía ngoài vùng bảo vệ.
Hình 4.2: Nối đất tập trung
a. Phân bố điện áp
b. Sơ đồ mặt bằng nối đất
1. các cực nối đất
2.Dây dẫn nối đất chính
3.Thiết bị điện

Nhược điểm của nối
...
Giáo trình An Toàn Điện Trang
CHƯƠNG 4
BẢO VỆ NỐI ĐẤT
4.1. KHÁI NIỆM CHUNG
Bảo vệ nối đất là một trong những biện pháp bảo van toàn bản đã được áp
dụng từ lâu. Bảo vệ nối đất nối tất cả các phần kim loại của thiết bị điện hoặc của
các kết cấu kim loại mà có thể xuất hiện điện áp khi cách điện bị hư hỏng với hệ thống
nối đất.
4.2. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA BẢO VỆ NỐI ĐẤT:
4.2.1. Mục đích: Bảo vệ nối đất nhằm bảo vệ an toàn cho người khi người tiếp xúc
với thiết bị đã bị chạm vỏ bằng cách giảm điện áp trên vỏ thiết bị xuống một trị số an
toàn.
Chú ý: Ở đây ta hiểu chạm vỏ là hiện tượng một pha nào đó bị hỏng cách điện
và có sự tiếp xúc điện với vỏ thiết bị.
4.2.2. Ý nghĩa:
Để hiểu rõ ý nghĩa của bảo vệ nối đất ta xét mạng điện đơn giản sau (H 4.1a).
Xét 1 thiết bị làm việc trong lưới điện 2 pha có điện áp U. Giả sử thiết bị điện
A trong mạng điện trên được nối bảo vệ với điện trở nối đất
R
đ
xảy ra sự cố 1 pha chạm vỏ thiết bị trong lúc người
đang tiếp xúc vỏ thiết bị. Điện trở cách điện hai pha tương
ứng là R
1,
R
2
xem điện dung của các pha đối với đất là bé
thể bỏ qua, ta đồ thay thế của mạng như hình
4.1b.
- Điện áp đặt vào người: U
ng
= I
0
. R
Trong đó: I
0
là dòng điện tổng
R
là điện trở tương đương: R
= R
1
// R
ng
// R
đ
Bộ môn Hệ thống điện - Khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
36
1
2
R
1
R
đ
R
ng
Hình 4.1a
U
R
2
U
2
Hình 4.1b
R
2
R
ng
R
đ
R
1
2
1
U
ng
I
0
I
ng
I
đ
I
1
R
2
R
U
ng
U
2
1
Giáo trình an toàn điện 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình an toàn điện 4 - Người đăng: tien571415
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Giáo trình an toàn điện 4 9 10 760