Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình an toàn điện 5

Được đăng lên bởi tien571415
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình An Toàn Điện
Trang

50

CHƯƠNG 5

BẢO VỆ NỐI DÂY TRUNG TÍNH
5.1. KHÁI NIỆM CHUNG:
Trong mạng điện 3 pha 4 dây điện áp nhỏ hơn 1000V có trung tính trực tiếp
nối đất người ta không áp dụng hình thức bảo vệ nối đất mà thay nó bằng hình thức
bảo vệ nối dây trung tính. Trong bảo vệ nối dây trung tính người ta nối các phần kim
loại của thiết bị điện hoặc các kết cấu kim loại mà những bộ phận đó có thể xuất hiện
điện áp khi cách điện bị hư hỏng với dây trung tính.
5.2. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA BẢO VỆ NỐI DÂY TRUNG TÍNH:
5.2.1. Mục đích:
Bảo vệ nối dây trung tính nhằm bảo đảm an toàn cho người khi có sự chạm vỏ
của 1 pha nào đó bằng cách nhanh chóng cắt phần điện có sự chạm vỏ .
5.2.2. Ý nghĩa:
Bảo vệ nối dây trung tính dùng để thay thế cho bảo vệ nối đất trong các mạng
điện 3 pha 4 dây điện áp nhỏ hơn 1000 V có trung tính trực tiếp nối đất như ở mạng
điện 380/ 220 V, 220/ 127 V...
Ý nghĩa của việc thay thế này xuất phát từ thực tế là trong mạng điện 3 pha 4
dây trung tính trực tiếp nối đất mà vẫn áp dụng hình thức bảo vệ nối đất thì không thể
bảo đảm an toàn cho người. Điều này có thể giải thích bằng ví dụ sau:
* Giả sử ta có mạng điện 3 pha 4 dây trung tính trực tiếp nối đất, điện áp nhỏ
hơn 1000 V như hình 4-1 và giả thiết ta vẫn bảo vệ an toàn cho người là bảo vệ nối
đất tức là nối vỏ thiết bị với hệ thống nối đất có điện trở nối đất là Rđ.
Khi có sự chạm vỏ của 1 pha
3
2
do cách điện bị hư hỏng (pha ở
1
trong h 5-1) sẽ có dòng điện qua vỏ
0
thiết bị đi vào đất với trị số:
Uf
Iđ =
R0 + Rd
I

đ
Trong đó :
- Uf là điện áp pha của mạng điện.
R0
Rđ
- R0 ,Rđ là điện trở nối đất của trung
tính và của thiết bị cần bảo vệ.
Trị số dòng điện Iđ này lúc Hình 5.1: Thiết bị bị chạm vỏ trong mạng điện có
điện áp nhỏ hơn 1000 V không phải trung tính nối đất có điện áp dưới 1000V
lúc nào cũng đủ lớn để làm cho các thiết bị bảo vệ (như cầu chì, áp tô mát ...) tác

Bộ môn Hệ thống điện - Khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Giáo trình An Toàn Điện
Trang

51

động 1 cách chắc chắn và nhanh để cắt phần bị chạm vỏ ra, vì vậy trên vỏ thiết bị sẽ
có một điện áp nguy hiểm tồn tại lâu dài là:
U đ = Iđ . Rđ
Ví dụ: Mạng 380/220 V có trung tính trực tiếp nối đất với R0 = R đ = 4Ω thì.
Iđ =

220
= 27,5 A
4+ 4

Dòng điện 27,5 A chỉ có thể làm cho cầu chì có dòng định mức của dây chảy
có trị số khoảng 10A tác động.Thực tế dòng định mức của dây chảy có thể lớn hơn trị
số 10 A trên nhiều ( trị số đó phụ thuộc chủ yếu vào công suất và chế độ làm việc của
các thiết bị điện)....
Giáo trình An Toàn Điện
Trang
CHƯƠNG 5
BẢO VỆ NỐI DÂY TRUNG TÍNH
5.1. KHÁI NIỆM CHUNG:
Trong mạng điện 3 pha 4 dây điện áp nhỏ hơn 1000V trung tính trực tiếp
nối đất người ta không áp dụng hình thức bảo vệ nối đất thay bằng hình thức
bảo vệ nối dây trung tính. Trong bảo vệ nối dây trung tính người ta nối các phần kim
loại của thiết bị điện hoặc các kết cấu kim loại mà những bộ phận đó có thể xuất hiện
điện áp khi cách điện bị hư hỏng với dây trung tính.
5.2. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA BẢO VỆ NỐI DÂY TRUNG TÍNH:
5.2.1. Mục đích:
Bảo vệ nối dây trung tính nhằm bảo đảm an toàn cho người khi có sự chạm vỏ
của 1 pha nào đó bằng cách nhanh chóng cắt phần điện có sự chạm vỏ .
5.2.2. Ý nghĩa:
Bảo vệ nối dây trung tính dùng để thay thế cho bảo vệ nối đất trong các mạng
điện 3 pha 4 dây điện áp nhỏ hơn 1000 V trung tính trực tiếp nối đất như mạng
điện 380/ 220 V, 220/ 127 V...
Ý nghĩa của việc thay thế này xuất phát từ thực tế trong mạng điện 3 pha 4
dây trung tính trực tiếp nối đất mà vẫn áp dụng hình thức bảo vệ nối đất thì không thể
bảo đảm an toàn cho người. Điều này có thể giải thích bằng ví dụ sau:
* Giả sử ta mạng điện 3 pha 4 dây trung tính trực tiếp nối đất, điện áp nhỏ
hơn 1000 V như hình 4-1 giả thiết ta vẫn bảo vệ an toàn cho người bảo vệ nối
đất tức là nối vỏ thiết bị với hệ thống nối đất có điện trở nối đất là R
đ
.
Khi có sự chạm vỏ của 1 pha
do cách điện bị hỏng (pha
trong h 5-1) sẽ dòng điện qua vỏ
thiết bị đi vào đất với trị số:
I
đ
=
d0
f
RR
U
+
Trong đó :
- U
f
là điện áp pha của mạng điện.
- R
0
,R
đ
là đin trở ni đt ca trung
tính và ca thiết b cn bo v.
Trị số dòng điện I
đ
này lúc
điện áp nhỏ hơn 1000 V không phải
lúc nào cũng đủ lớn để làm cho các thiết bị bảo vệ (như cầu chì, áp mát ...) tác
Bộ môn Hệ thống điện - Khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
50
Hình 5.1: Thiết bị bị chạm vỏ trong mạng điện có
trung tính nối đất có điện áp dưới 1000V
3
2
1
0
I
đ
R
đ
R
0
Giáo trình an toàn điện 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình an toàn điện 5 - Người đăng: tien571415
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Giáo trình an toàn điện 5 9 10 549