Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình an toàn điện 6

Được đăng lên bởi tien571415
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình An Toàn Điện
Trang

60

CHƯƠNG 6

BẢO VỆ CHỐNG SỰ XÂM NHẬP ĐIỆN ÁP CAO
SANG ĐIỆN ÁP THẤP
6.1. Sự nguy hiểm khi có sự xâm nhập từ điện áp cao sang điện áp thấp
Khi cách điện của máy biến áp bị hư hỏng thì không những có thể xảy ra hiện
tượng chạm vỏ mà còn có thể có sự xâm nhập từ điện áp phía cao (sơ cấp) sang phía
thấp (thứ cấp). Lúc này phía thứ cấp có điện áp cao rất nguy hiểm không những cho
người mà còn cho các thiết bị. Ta lần lượt xét các trường hợp sau:
6.1.1. Mạng điện phía sơ cấp và thứ cấp đều có trung tính cách điện:

Ucsc

Ubsc

Uasc

UO

Ca

UA

Cb

UB

Cc

UC

a
b
c
Yc
TB2

a.

R

Uasc
Uo U

c

Ucsc

Ua
Ub
Ubsc

đ

Hình 6.1: Xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp
a. Sơ đồ nguyên lý
b. đồ thị vec tơ

b.
Giả sử máy biến áp có cấp biến đổi điện áp là 6000/380V và phía sơ và thứ
cấp đều trung tính cách điện đối với đất. Cũng giả thiết rằng điện trở cách điện và
điện dung của các pha trong mạng điện là như nhau thì:
UA = UB = UC =

6000
= 3460V
3

Khi có sự xâm nhập điện áp cao từ phía sơ cấp sang phía thứ cấp thì trung tính
phía điện áp 380 sẽ nối điện với phía điện áp cao do đó nó cũng có điện áp bằng
3460V. Nếu tổ nối dây của máy biến áp là Y/Y0 thi trung tính hạ áp sẽ có điện áp
trùng với điện áp pha A của phía cao áp
Do vậy từ đồ thị vectơ ta có:
Điện áp pha a phía sơ cấp so với đất:
Uasc = 3460 + 220 = 3680 V
Điện áp pha b,c so với đất:
2
Ubsc = Ucsc = 3460 + a .220 = 3460 + a.220 = 3350V

Bộ môn Hệ thống điện - Khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Giáo trình An Toàn Điện
Trang

61

Như vậy khi có sự xâm nhập điện áp từ phía cao sang phía thấp thì điện áp các
pha ở phía thứ cấp sẽ tăng lên rất cao. Vì cách điện của thiết bị điện và lưới điện phía
hạ áp không được tính toán với giá trị điện áp cao (khi có sự xâm nhập điện áp) nên
sự xâm nhập điện áp này rất nguy hiểm vì nó sẽ phá hỏng cách điện của các thiết bị
điện hạ áp, kết quả là sẽ xuất hiện dòng chạm đất từ mạng hạ áp qua điện trở nốI đất
của các thiết bị hạ áp (thường có trị số không quá 4Ω ) về nguồn cao áp, đây chính là
dòng chạm đất trong mạng có trung tính cách điện có trị số không lớn (5÷30A). Lúc
này điện áp trên vỏ thiết bị hạ áp sẽ là U=Iđ.Rđ vẫn có thể gây nguy hiểm cho người.
(ví dụ nếu Iđ= 20A, Rđ=10 thì U=20.10=200V- nguy hiểm).
Tóm lạI khi có sự xâm nhập điện áp cao từ mạng sơ cấp (có trung tính cách
điện) sang mạng thứ cấp (hạ áp- cũng có trung tính cách điện) thì sẽ nguy hiểm
không những cho người mà cả cho các thiết bị điện hạ áp.
6.1.2. Mạng điện ...
Giáo trình An Toàn Điện
Trang
CHƯƠNG 6
BẢO VỆ CHỐNG SỰ XÂM NHẬP ĐIỆN ÁP CAO
SANG ĐIỆN ÁP THẤP
6.1. Sự nguy hiểm khi có sự xâm nhập từ điện áp cao sang điện áp thấp
Khi cách điện của máy biến áp bị hỏng thì không những thể xảy ra hiện
tượng chạm vỏ còn thể sự xâm nhập từ điện áp phía cao (sơ cấp) sang phía
thấp (thứ cấp). Lúc này phía thứ cấp điện áp cao rất nguy hiểm không những cho
người mà còn cho các thiết bị. Ta lần lượt xét các trường hợp sau:
6.1.1. Mạng điện phía sơ cấp và thứ cấp đều có trung tính cách điện:
Giả sử máy biến áp cấp biến đổi điện áp 6000/380V phía thứ
cấp đều trung tính cách điện đối với đất. Cũng giả thiết rằng điện trở cách điện
điện dung của các pha trong mạng điện là như nhau thì:
V3460
3
6000
UUU
CBA
====
Khi có sự xâm nhập điện áp cao từ phía sơ cấp sang phía thứ cấp thì trung tính
phía điện áp 380 sẽ nối điện với phía điện áp cao do đó cũng điện áp bằng
3460V. Nếu tổ nối dây của máy biến áp Y/Y
0
thi trung tính hạ áp sẽ điện áp
trùng với điện áp pha A của phía cao áp
Do vậy từ đồ thị vectơ ta có:
Điện áp pha a phía sơ cấp so với đất:
U
asc
= 3460 + 220 = 3680
V
Điện áp pha b,c so với đất:
U
bsc
= U
csc
=
V3350220.a3460220.a3460
2
=+=+
Bộ môn Hệ thống điện - Khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
60
C
c
C
b
C
a
U
C
U
B
U
A
U
O
U
asc
Y
c
a
b
c
U
a
U
b
U
c
U
o
U
asc
U
csc
U
bsc
Hình 6.1: Xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp
a. Sơ đồ nguyên lý b. đồ thị vec tơ
a.
b.
TB2
R
đ
Giáo trình an toàn điện 6 - Trang 2
Giáo trình an toàn điện 6 - Người đăng: tien571415
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giáo trình an toàn điện 6 9 10 323