Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình an toàn khi làn việc trên cao và an toàn khi sửa chữa mái nhà xưởng

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2172 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Bé c«ng th¬ng
Tæng c«ng ty m¸y ®éng lùc & M¸y n«ng nghiªp
C«ng ty TNHH NN MTV Diesel s«ng c«ng
---------Ngµy 18 th¸ng 02 n¨m 2008

Gi¸o tr×nh
an toµn khi lµn viÖc trªn cao
& an toµn khi söa ch÷a m¸i nhµ x ëng
M· sè: AT-00-15

Gi¸m ®èc duyÖt

Ngêi biªn säan
Kü s

NguyÔn ViÕt B×nh

trang 1/6

Gi¸o tr×nh huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng
lµm viÖc trªn cao

AT-00-15-01

HuÊn luyÖn cÊp thÎ An toµn cho ngêi lao ®éng

I. BiÖn ph¸p tæ chøc
1. TÊt c¶ c¸n bé, c«ng nh©n hîp ®ång, t¹m tuyÓn, häc sinh thùc tËp, khi lµm viÖc
trªn cao ph¶i triÖt ®Ó tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong phÇn viÖc nµy.
2. Nh÷ng ngêi lµm viÖc trªn cao tõ 3 m trë lªn ph¶i cã ®Çy ®ñ søc khoÎ, kh«ng bÞ
c¸c bÖnh yÕu tim, ®au thÇn kinh, ®éng kinh v.v... cã chøng nhËn søc khoÎ míi
nhÊt cña c¬ quan y tÕ, ®· ®îc häc tËp kiÓm tra quy tr×nh nµy ®¹t yªu cÇu.
3. Nhãm trëng, tæ trëng, qu¶n ®èc xëng C¬ ®iÖn chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra ®Çy ®ñ
biÖn ph¸p an toµn tríc khi c«ng nh©n lµm viÖc, ®ång thêi nh¾c nhë nh÷ng biªn
ph¸p phßng ngõa tai n¹n vµ nh÷ng nguy hiÓm kh¸c cã thÓ x¶y ra xung quanh n¬i
lµm viÖc.
4. NÕu mét ngêi hoÆc nhiÒu ngêi cã hµnh ®éng vi ph¹m quy tr×nh kü thuËt an toµn
nµy th× ngêi phô tr¸ch tæ, nhãm, xëng cã quyÒn ®×nh chØ c«ng viÖc ®Ó nh¾c nhë
hoÆc ®×nh chØ h¼n nÕu xÐt thÊy nghiªm träng ®e do¹ tai n¹n, nhng ph¶i b¸o c¸o
ngay víi Gi¸m ®èc.
5. Khi cã hai ngêi lµm viÖc trë lªn nhÊt thiÕt ph¶i cö nhãm trëng. Khi lµm viÖc ë
nh÷ng chç ®«ng ngêi vµ cã xe cé qua l¹i th× ph¶i cã biÖn ph¸p rµo ch¾n hoÆc ®Æt
biÓn cÊm v.v... ®Ó ng¨n ngõa mäi ngêi kh«ng vµo khu vùc ®ang lµm viÖc.
6. Nh÷ng ngêi lµm viÖc trªn cao ph¶i tuyÖt ®èi phôc tïng c¸c mÖnh lÖnh vµ biÖn
ph¸p an toµn mµ ngêi phô tr¸ch hoÆc c¸n bé kü thuËt chØ dÉn.
7. CÊm ngÆt nh÷ng ngêi uèng rîu, uèng bia, èm ®au, giµ yÕu lµm viÖc trªn cao.
8. Khi thÊy c¸c biÖn ph¸p an toµn cha ®îc ®Ò ra cô thÓ hoÆc ®Ò ra cha ®óng quy ®Þnh
kü thuËt an toµn th× ngêi thùc hiÖn cã quyÒn ®Ò ®¹t ý kiÕn víi ngêi ra lÖnh, nÕu
cha ®îc gi¶i quyÕt thÝch ®¸ng th× cã quyÒn b¸o c¸o lªn trªn mét cÊp vµ cã quyÒn
kh«ng thùc hiÖn.
9. NÕu ngêi phô tr¸ch ra lÖnh cho c«ng nh©n lµm viÖc g× cã cã tÝnh chÊt vi ph¹m quy
tr×nh kü thuËt an toµn th× ngêi nhËn lÖnh ph¶i th¼ng th¾n gãp ý, kh«ng v× nÓ nang
mµ lµm sai, c«ng nh©n cã quyÒn kh«ng lµm vµ b¸o c¸o víi cÊp trªn.
II. BiÖn ph¸p kü thuËt:
1. Khi lµm viÖc trªn cao quÇn ¸o ph¶i gän gµng, tay ¸o ph¶i bu«ng vµ cµi cóc, ®éi mò
an toµn, ®i giÇy an toµn. Kh«ng ®i dÐp cao su kh«ng cã quai hËu, dÐp lª, giÇy
®inh, ®i guèc v.v... mïa rÐt ph¶i mÆc ®ñ Êm.
2. Lµm ...
Bé c«ng th¬ng
Tæng c«ng ty m¸y ®éng lùc & M¸y n«ng nghiªp
C«ng ty TNHH NN MTV Diesel s«ng c«ng
----------
Ngµy 18 th¸ng 02 n¨m 2008
Gi¸o tr×nh
an toµn khi lµn viÖc trªn cao
& an toµn khi söa ch÷a m¸i nhµ xëng
M· sè: AT-00-15
Gi¸m ®èc duyÖt Ngêi biªn säan
Kü s
NguyÔn ViÕt B×nh
trang 1/6
Giáo trình an toàn khi làn việc trên cao và an toàn khi sửa chữa mái nhà xưởng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình an toàn khi làn việc trên cao và an toàn khi sửa chữa mái nhà xưởng - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giáo trình an toàn khi làn việc trên cao và an toàn khi sửa chữa mái nhà xưởng 9 10 611