Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình an toàn lao động trong xây dựng

Được đăng lên bởi Nguyen Van Chau
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 339 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN 2
VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
CHƯƠNG III
KHÁI NIỆM CHUNG
III. 1. VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE
III. 1. 1. KHÁI NIỆM VỀ SỨC KHỎE VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
Sức khỏe là quyền lợi cơ bản nhất của con người và rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tê
xã hội. Sức khỏe phải được nhìn nhận như một tài sản của con người và ngày càng được xem là yêu
tố cần thiêt để tăng cường sức khỏe.
Theo tổ chức Y tê Thê giới: “Sức khỏe là tình trạng hoàn toàn thoải mái về thể chất, tình thần
và xã hội, không đơn thuần là không có bệnh, không có tật”. Còn sức khỏe nghề nghiệp là sức khỏe
của con người khi tham gia lao động.
Sức khỏe có ý nghĩa toàn diện và gồm nhiều mặt khác nhau như sức khỏe thể chất, tinh thần,
tình dục, xã hội và sức khỏe môi trường (Hình 3.1.).
Lao động có thể ảnh hưởng đên sức khỏe và ngược lại. Ví dụ: bụi phát sinh trong m ôi trường
lao động (MTLĐ) có thể gây tổn thương phổi của công nhân, ảnh hưởng tới sức khỏe của họ. Mặt
khác, người lao động (NLĐ), ví dụ bị mắc bệnh bụi phổi, có sức khỏe kém chắc chắn sẽ ảnh hưởng
tới năng suất lao động. Vì vậy, "Sức khỏe nghề nghiệp" là môn khoa học liên ngành, nghiên cứu
ảnh hưởng của các yêu tố có hại phát sinh trong quá trình lao động đối với sức khỏe NLĐ với mục
đích đề xuất các biện pháp nhằm thiêt lập một điều kiện lao động dễ chịu, nâng cao khả năng lao
động, ngăn ngừa tai nạn lao động (TNLĐ) và bệnh nghề nghiệp (BNN) cho NLĐ.

Môi trường
Xã hội
Thể chất

Tâm thần

Cảm xúc

Tinh thần

Xã hội

Tình dục

Hình 3.1. Các mặt của sức khỏe (Nguồn: Tổ chức Y tê thê giới,1996).
17

III. 1. 2. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CỦA “SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP”
III. 1. 2. 1. MỤC TIÊU
 Phòng ngừa được mọi tác hại đối với sức khỏe do nguy cơ điều kiện MTLĐ xấu có các yêu
tố tác hại.
 Tăng cường và duy trì ở mức tốt nhất về thể chất, tâm lý, xã hội của NLĐ trong mọi ngành
nghề.
 Tuyển chọn và đảm bảo cho mọi NLĐ được làm những nghề thích hợp với khả năng, tâm sinh lý của họ.
III. 1. 2. 2. MỘT SỐ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA “SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP”
 Vệ sinh lao động (Occupational hygiene) - Khoa học đánh giá và kiểm soát các yêu tố và
các stress của MTLĐ mà ảnh hưởng tới sự thoải mái, tiện nghi và sức khỏe NLĐ.
 Độc chất học (Toxicology) - Khoa học nghiên cứu mối li...
PHẦN 2
VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
CHƯƠNG III
KHÁI NIỆM CHUNG
III. 1. VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE
III. 1. 1. KHÁI NIỆM VỀ SỨC KHỎE VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
 !"#$%&'(
)*+,% -./+# )/(
!0( '1#,
234(2("56-7/&'8-0
)*+89 09:;89:.<,=> sức khỏe nghề nghiệp #
/ +,
:?@A;B//C&#'808
-AD8)*+#/9EF-G,H,I,
J +:'K (#7,LMAD5D%&#/9
 +EN2JOI:'P3%39P8K"#,NC
&8 +EQJOI8MADR/S;D%38:#T/SS#UK
"1# +,L-.8V;%V/9W8W
K&(!:7%&#&- + !"#QJO"/D
M)&;%&%X/(.%/+ ; +AYR8P1
+81Z7 +E2QJOI;;%E[QQIQJO,
H\
N9
]*+
2' 2P/0
2-AD
20
]*+
=/)^
F-G,H,=&/C# EQB5234(("8H__`I,
giáo trình an toàn lao động trong xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình an toàn lao động trong xây dựng - Người đăng: Nguyen Van Chau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
giáo trình an toàn lao động trong xây dựng 9 10 983