Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH: AN TOÀN LAO ĐỘNG

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 5669 lần   |   Lượt tải: 36 lần
CHƯƠNG I:
MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, TÍNH CHẤT CỦA CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN
TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG
1. Mục đích của công tác bảo hộ lao động
An toàn lao động là việc ngăn ngừa sự cố tai nạn xảy ra trong quá trình lao động,
gây thương tích đối với cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động.
Vệ sinh lao động là việc ngăn ngừa bệnh tật do những chất độc hại tiếp xúc trong
quá trình lao động gây ra, đối với nội tạng cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động.
An toàn lao động không tốt thì gây ra tai nạn lao động; vệ sinh lao động không tốt
thì gây ra bệnh nghề nghiệp.
Thông qua các biện pháp về khoa học kỹ thuật, tổ chức, kinh tế, xã hội để loại trừ
các yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong quá trình lao động, sản xuất của con
người;
Từ đó cải thiện điều kiện lao động, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn trong lao động,
ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp, hạn chế ốm đau làm giảm sút sức khoẻ cũng như những
thiệt hại khác đối với người lao động;
Nhằm bảo vệ sức khoẻ, đảm bảo an toàn về tính mạng người lao động và cơ sở vật
chất, góp phần bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động.
2. Ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động
Lao động tạo ra của cải vật chất, làm cho xã hội tồn tại và phát triển. Bất cứ dưới
chế độ xã hội nào, lao động của con người cũng là yếu tố quyết định nhất. Xây dựng
quốc gia, xã hội giàu có, tự do, dân chủ cũng là nhờ người lao động. Tri thức mở mang
cũng nhờ lao động (lao động trí óc).
Vì vậy lao động là động lực chính của sự tiến bộ loài người.
Bảo hộ lao động trước hết là phạm trù của lao động sản xuất, do yêu cầu của sản
xuất và gắn liền với quá trình sản xuất.
Bảo hộ lao động mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người nên nó mang ý
nghĩa nhân văn sâu sắc.
Mặt khác, nhờ chăm lo sức khoẻ của người lao động mà công tác BHLĐ mang lại
hiệu quả xã hội và ý nghĩa nhân đạo rất cao.

-1-

Bảo hộ lao động là nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu được trong các dự án, từ
khâu thiết kế, điều hành đến triển khai sản xuất. Bảo hộ lao động mang lại những lợi ích
về kinh tế, chính trị và xã hội.
Bảo hộ lao động là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Đảng và Nhà nước
ta đã có nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn về công tác Bảo hộ lao động. Các ngành
chức năng của Nhà nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam,... ) đã có nhiều cố gắng trong công tác Bảo hộ lao động. Tuy
nhiên, hệ thống tổ chức quản lý về Bảo hộ lao động từ trung ương đến địa phương chưa
được củng c...
CHƯƠNG I:
MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, TÍNH CHẤT CỦA CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN
TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG
1. Mục đích của công tác bảo hộ lao động
An toàn lao động việc ngăn ngừa sự cố tai nạn xảy ra trong quá trình lao động,
gây thương tích đối với cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động.
Vệ sinh lao động việc ngăn ngừa bệnh tật do những chất độc hại tiếp xúc trong
quá trình lao động gây ra, đối với nội tạng cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động.
An toàn lao động không tốt thì gây ra tai nạn lao động; vệ sinh lao động không tốt
thì gây ra bệnh nghề nghiệp.
Thông qua các biện pháp về khoa học kỹ thuật, tổ chức, kinh tế, xã hội để loại tr
các yếu tố nguy hiểm hi phát sinh trong quá trình lao động, sản xuất của con
người;
Từ đó cải thiện điều kiện lao động, tạo điều kiện thun lợi, an toàn trong lao động,
ngăn ngừa bnh nghề nghiệp, hạn chế ốm đau làm giảm sút sức khoẻ cũng như nhng
thiệt hại khác đối với người lao động;
Nhằm bảo vệ sức khoẻ, đảm bảo an toàn về tính mạng người lao động và cơ sở vật
chất, góp phần bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động.
2. Ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động
Lao động tạo ra của cải vật chất, làm cho hội tồn tại và phát triển. Bất cứ dưới
chế độ hội nào, lao động của con người cũng là yếu tố quyết định nhất. y dựng
quốc gia, xã hội giàu có, tự do, dân chủ cũng nhờ người lao động. Tri thức mở mang
cũng nhờ lao động (lao động trí óc).
Vì vậy lao động là động lực chính của sự tiến bộ loài người.
Bảo hộ lao động trước hết phạm trù của lao động sản xuất, do yêu cầu của sản
xuất và gắn liền với quá trình sản xuất.
Bảo hộ lao động mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mi người nên mang ý
nghĩa nhân văn sâu sắc.
Mặt khác, nhờ chăm lo sức khoẻ của người lao động mà công tác BHLĐ mang lại
hiệu quả xã hội và ý nghĩa nhân đạo rất cao.
- 1 -
GIÁO TRÌNH: AN TOÀN LAO ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH: AN TOÀN LAO ĐỘNG - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
GIÁO TRÌNH: AN TOÀN LAO ĐỘNG 9 10 361