Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình autocad

Được đăng lên bởi marslama-ha-gmail-com
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o tr×nh autocad

Ch−¬ng1(CHó ý TRANG 18+50)
Nh¾c l¹i mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ Autocad ®· häc
Bμi mét:
C¸c ph−¬ng thøc kÝch ho¹t mét lÖnh cña Autocad
Khi sö dông Autocad, ta cã thÓ kÝch ho¹t mét lÖnh b»ng mét trong
c¸c c¸ch sau:
+ Lùa chän lÖnh tõ Menu Pull-down b»ng chuét.
+ Lùa chän lÖnh tõ Menu Screen b»ng chuét.
+ Lùa chän lÖnh tõ Icon b»ng chuét.
+ Gâ lÖnn tõ dßng command-line.
Trong ®ã 3 c¸ch ®Òu sö dông b»ng chuét, c¸ch thø 4 dïng bμn phÝm.
L−u ý: NÕu cÇn sö dông l¹i mét lÖnh võa dïng ta cã thÓ bÊm phÝm
ph¶I cña chuét. Tõ ®ã cho phÐp ta rót ng¾n thêi gian thùc hiÖn c¸c thao
t¸c.
Hñy bá mét lÖnh cña Autocad
•
§Ó hñy bá mét lÖnh cña Autocad khi lÖnh ®ã ®ang thùc hiÖn,
th× ta chØ cÇn bÊm phÝm Esc.
•
§Ó hñy bá mét chuçi c¸c lÖnh ®· thùc hiÖn cña Autocad ta chØ
cÇn kÝch ho¹t lÖnh Undo.
* §Ó xem l¹i mét trang mμn h×nh nμo ®ã, mμ kh«ng lμm t¸c ®éng
®Õn c¸c ®èi t−îng ng−êi ta chØ cÇn kÝch ho¹t lÖnh Zoom, Previews.
§2: C¸c kÜ thuËt dïng Mouse ( Chuét ) vµ bµn phÝm trong Autocad.
Trong khi sö dông Autocad, viÖc sö dông thμnh th¹o chuét cã thÓ nãi
lμ cÇn thiÕt vμ mét ph−¬ng diÖn nμo ®ã cã thÓ coi lμ “th−íc ®o kÜ n¨ng”
cña mét ng−êi sö dông Autocad.
§èi víi mouse ta cã c¸c kÜ thuËt sau:
* BÊm chuét:
- PhÝm tr¸i:
+ KÝch ho¹t lÖnh.
+ NhËp ®iÓm vÏ trªn cöa sæ lμm viÖc.
+ Chän ®èi t−îng trong Mode lùa chän.
- PhÝm ph¶i:
+ KÕt thóc lÖnh: t−¬ng ®−¬ng víi Enter, SpaceBar.
+ Dïng l¹i lÖnh võa dïng.
* §èi víi bμn phÝm:
- Dïng nhËp lÖnh.
- Dïng nhËp c¸c sè liÖu (täa ®é, v¨n b¶n ).
- Ngoμi ra cßn cã mét sè c¸c phÝm chøc n¨ng vμ c¸c phÝm t¾t sau:
+ F1: KÝch ho¹t Help (Trî gióp).
+ F2: ChuyÓn tõ mμn h×nh ®å häa sang v¨n b¶n vμ ng−îc l¹i.


-1-

Gi¸o tr×nh autocad
+ F3 (Ctrl + F): T¾t-më truy b¾t ®iÓm th−êng tró.
+ F5: T¾t më Snap Grid chän lμ ISO Metric th× cho phÐp chuyÓn tõ
mÆt chiÕu trôc ®o nμy sang trôc ®o kh¸c.
+ F6 (Ctrl + D): T¾t më täa ®é con trá khi thay ®æi vÞ trÝ trªn mμn
h×nh.
+ F7 (Ctrl + G): T¾t-më m¹ng l−íi ®iÓm Grid.
+ F8 (Ctrl + L): T¾t-më chÕ ®é giãng th¼ng theo ph−¬ng ngang vμ
theo ph−¬ng ®øng.
+ F9 (Ctrl + B): T¾t hoÆc më chÕ ®é Snap (B¾t ®iÓm víi c¸c giao cña
l−íi Grid).
+ F10: T¾t-më dßng tr¹ng th¸i.
+ Esc: Hñy bá lÖnh ®ang tiÕn hμnh.
+ Enter, SpaceBar: kÕt thóc lÖnh hoÆc nhËp d÷ liÖu.
+ R: vÏ l¹i cöa sæ ®å häa.
* C¸c phÝm t¾t kh¸c:
+ Ctrl + C: Copy c¸c ®èi t−îng ®−îc lùa chän vμo Clipboad.
+ Ctrl + X: C¾t c¸c ®èi t−îng ®−îc lùa chän vμo Clipboad.
+ Ctrl + V: D¸n c¸c ®èi t−îng tõ Clipboad vμo b¶n vÏ.
+ Ctrl + O: KÝch ho¹t lÖ...
Gi¸o tr×nh autocad
http://www.ebook.edu.vn - 1 -
Ch¬ng1(CHó ý TRANG 18+50)
Nh¾c l¹i mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ Autocad ®· häc
Bμi mét:
C¸c ph¬ng thøc kÝch ho¹t mét lÖnh cña Autocad
Khi sö dông Autocad, ta cã thÓ kÝch ho¹t mét lÖnh b»ng mét trong
c¸c c¸ch sau:
+ Lùa chän lÖnh tõ Menu Pull-down b»ng chuét.
+ Lùa chän lÖnh tõ Menu Screen b»ng chuét.
+ Lùa chän lÖnh tõ Icon b»ng chuét.
+ Gâ lÖnn tõ dßng command-line.
Trong ®ã 3 c¸ch ®Òu sö dông b»ng chuét, c¸ch thø 4 dïng bμn phÝm.
Lu ý: NÕu cÇn sö dông l¹i mét lÖnh võa dïng ta cã thÓ bÊm phÝm
ph¶I cña chuét. Tõ ®ã cho phÐp ta rót ng¾n thêi gian thùc hiÖn c¸c thao
t¸c.
Hñy bá mét lÖnh cña Autocad
§Ó hñy bá mét lÖnh cña Autocad khi lÖnh ®ã ®ang thùc hiÖn,
th× ta chØ cÇn bÊm phÝm Esc.
§Ó hñy bá mét chuçi c¸c lÖnh ®· thùc hiÖn cña Autocad ta c
cÇn kÝch ho¹t lÖnh Undo.
* §Ó xem l¹i mét trang mμn h×nh nμo ®ã, mμ kh«ng lμm t¸c ®éng
®Õn c¸c ®èi tîng ngêi ta chØ cÇn kÝch ho¹t lÖnh Zoom, Previews.
§2: C¸c kÜ thuËt dïng Mouse ( Chuét ) vµ bµn phÝm trong Autocad
.
Trong khi sö dông Autocad, viÖc sö dông thμnh th¹o chuét cã thÓ nãi
lμ cÇn thiÕt vμ mét ph¬ng diÖn nμo ®ã cã thÓ coi lμ “thíc ®o kÜ n¨ng”
cña mét ngêi sö dông Autocad.
§èi víi mouse ta cã c¸c kÜ thuËt sau:
* BÊm chuét:
- PhÝm tr¸i:
+ KÝch ho¹t lÖnh.
+ NhËp ®iÓm vÏ trªn cöa sæ lμm viÖc.
+ Chän ®èi tîng trong Mode lùa chän.
- PhÝm ph¶i:
+ KÕt thóc lÖnh: t¬ng ®¬ng víi Enter, SpaceBar.
+ Dïng l¹i lÖnh võa dïng.
* §èi víi bμn phÝm:
- Dïng nhËp lÖnh.
- Dïng nhËp c¸c sè liÖu (täa ®é, v¨n b¶n).
- Ngoμi ra cßn cã mét sè c¸c phÝm chøc n¨ng vμ c¸c phÝm t¾t sau:
+ F1: KÝch ho¹t Help (Trî gióp).
+ F2: ChuyÓn tõ mμn h×nh ®å häa sang v¨n b¶n vμ ngîc l¹i.
giáo trình autocad - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình autocad - Người đăng: marslama-ha-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
giáo trình autocad 9 10 83