Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình autocad 3d

Được đăng lên bởi dinhkhaipdu
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 447 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Autocad 3D

Source: Collection

GIỚI THIỆU:
Kỹ thuật thiết kế tự ñộng với sự trợ giúp của máy tính ñược viết tắt là
AutoCAD (Auto Computer Aided Design của Công ty Autodesk) là chương trình
thiết kế ña năng hỗ trợ cho nhiều lĩnh vực kỹ thuật. Tuy rằng ngày nay, có khá
nhiều phần mềm tương tự nhưng AutoCAD vẫn là phần mềm số một trong thiết kế
2D (hai chiều) và 3D (ba chiều). AutoCAD là cơ sở cho thiết kế ở nhiều lĩnh vực
như xây dựng, cơ khí, mạng, ñiện, bản ñồ...Còn AutoCAD 3D rất hiệu quả trong
ñồ họa 3 chiều trong không gian như phối cảnh công trình, kiến trúc - xây dựng,
trang trí nội thất, sản phẩm công nghiệp...
AutoCAD cho phép bạn nối kết ñến các phần mềm chế tạo và mỹ thuật khác làm tăng hiệu
quả của nó: SolidWorks, Pro/Engineer, MasterCAM, 3D Studio MAX,...

Collector: Nguyễn Văn Trúc Giang

Page 1

Autocad 3D

Source: Collection

Bµi 1
KiÕn thøc c¬ së vÒ m« h×nh 3D
I. Giíi thiÖu vÒ m« h×nh 3D
B¶n vÏ 2D lµ tËp hîp c¸c ®o¹n th¼ng vµ ®−êng cong (®−êng trßn, cung trßn, elÝp, … )
n»m trong mÆt ph¼ng XY. Trong b¶n vÏ 3D ta thªm vµo trôc Z.
D÷ liÖu CAD

Solids

TrÝch Surfaces

Surfaces

TrÝch 3D Edge

Wireframe

ChiÕu Edge lªn mÆt

B¶n vÏ 2D

LÞch sö ph¸t triÓn m« h×nh 3D b¾t ®Çu b»ng viÖc t¹o mÆt 21/2 chiÒu, sau ®ã d¹ng
khung d©y, mÆt cong, vµ cuèi cïng lµ Solid khèi r¾n.

Collector: Nguyễn Văn Trúc Giang

Page 2

Autocad 3D

Source: Collection

I.1 M« h×nh 21/2 chiÒu
M« h×nh mÆt 21/2 chiÒu ®−îc t¹o theo nguyªn t¾c kÐo c¸c ®èi t−îng 2D theo truc Z thµnh
c¸c mÆt 21/2 chiÒu.
I.2 M« h×nh khung d©y (Wireframe modeling)
M« h×nh khung d©y ®−îc t¹o bao gåm c¸c ®iÓm trong kh«ng gian vµ c¸c ®−êng th¼ng,
®−êng cong nèi chóng l¹i víi nhau.

H×nh 1

C¸c mÆt kh«ng ®−îc t¹o nªn mµ chØ cã c¸c ®−êng biªn, m« h×nh nµy chØ cã kÝch th−íc
c¸c c¹nh nh−ng kh«ng cã thÓ tÝch (nh− mÆt cong), hoÆc khèi l−îng nh− solid. Toµn bé c¸c ®èi
t−îng cña m« h×nh ®Òu ®−îc nh×n th©y.
I.3 M« h×nh mÆt cong (Surface modeling)
M« h×nh mÆt cong biÓu diÔn ®èi t−îng tèt h¬n m« h×nh khung d©y v× c¸c c¹nh cña m«
h×nh khung d©y ®−îc tr¶i b»ng c¸c mÆt ®−îc ®Þnh nghÜa b»ng c«ng thøc to¸n häc.
M« h×nh mÆt cã thÓ tÝch nh−ng kh«ng cã khèi l−îng, m« h×nh d¹ng nµy cã thÓ che c¸c nÐt
khuÊt vµ t« bãng.

H×nh 2

I.4 M« h×nh Solid (Solid modeling)
M« h×nh solid (khèi r¾n) lµ m« h×nh biÓu diÔn vËt thÓ ba chiÒu hoµn chØnh nhÊt, m« h×nh
nµy bao gåm c¸c c¹nh, mÆt vµ c¸c ®Æc ®iÓm bªn trong, ®Ó nh×n thÊy toµn bé bªn trong m« h×nh ta
cã thÓ dïng lÖnh c¾t solid. Nh÷ng m« h×nh solid ta cã thÓ tÝnh thÓ tÝch vµ ®Æc tÝ...
Autocad 3D Source: Collection
Collector: Nguyn Văn Trúc Giang Page 1
GII THIU:
K thut thiết kế t ñộng vi s tr giúp ca máy tính ñược viết tt
AutoCAD (Auto Computer Aided Design ca Công ty Autodesk) chương trình
thiết kế ña năng h tr cho nhiu lĩnh vc k thut. Tuy rng ngày nay, khá
nhiu phn mm tương t nhưng AutoCAD vn phn mm s mt trong thiết kế
2D (hai chiu) 3D (ba chiu). AutoCAD là cơ s cho thiết kế nhiu lĩnh vc
như xây dng, cơ khí, mng, ñin, bn ñồ...Còn AutoCAD 3D rt hiu qu trong
ñồ ha 3 chiu trong không gian như phi cnh công trình, kiến trúc - xây dng,
trang trí ni tht, sn phm công nghip...
AutoCAD cho phép bn ni kết ñến các phn mm chế to m thut khác làm tăng hiu
qu ca nó: SolidWorks, Pro/Engineer, MasterCAM, 3D Studio MAX,...
Giáo trình autocad 3d - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình autocad 3d - Người đăng: dinhkhaipdu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Giáo trình autocad 3d 9 10 19