Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình autodeck inventor

Được đăng lên bởi phamhai73
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 1557 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Harmonysoft

Inventor
Lêi nãi ®Çu

Tõ tr­íc n¨m 90, phÇn mÒm trî gióp thiÕt kÕ AutoCAD cña h·ng Autodesk ®· ®­îc biÕt
®Õn vµ ®­îc sö dông réng r·i ë hÇu hÕt c¸c c¬ quan nghiªn cøu, c¸c tr­êng kü thuËt vµ t¹i c¸c
c¬ së s¶n xuÊt. ë ViÖt Nam, AutoCAD ®­îc dïng trong nhiÒu ngµnh kü thuËt, nh­ng th«ng
dông nhÊt lµ trong kü thuËt c¬ khÝ, kiÕn tróc, c«ng tr×nh. T¹i mét sè c¬ quan, doanh nghiÖp,
AutoCAD ®· trë thµnh c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt. T¹i c¸c
tr­êng ®¹i häc kü thuËt, AutoCAD lµ ®èi t­îng gi¶ng d¹y chÝnh trong c¸c m«n häc thuéc
nhãm ThiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt cã trî gióp cña m¸y tÝnh (CAD/CAM). Tõ sau Relese 10 (n¨m
1988), c¸c Relese kÕ tiÕp cña AutoCAD xuÊt hiÖn víi nhÞp ®é ngµy cµng nhanh vµ còng ®­îc
giíi kü thuËt ë ViÖt Nam ®ãn nhËn mét c¸ch tù nhiªn. §Õn nay, trong tay chóng ta ®· cã
phiªn b¶n AutoCAD 2002.
Cïng víi AutoCAD, hµng lo¹t phÇn mÒm CAD kh¸c cña Autodesk ®· ra ®êi, cËp nhËt
nhanh chãng c¸c kü thuËt hiÖn ®¹i ®ång thêi ®¸p øng rÊt kÞp thêi nhu cÇu ®a d¹ng vµ kh«ng
ngõng ph¸t triÓn cña c«ng t¸c thiÕt kÕ.
Kü thuËt thiÕt kÕ tham sè (Parametric Design) vµ h­íng ®èi t­îng (Feature Based
Design) ®­îc Autodesk ®­a vµo s¶n phÈm Mechanical Desktop (MDT), khiÕn phÇn mÒm nµy
tæ hîp ®­îc c¸c chøc n¨ng thiÕt kÕ 2D m¹nh cña AutoCAD víi c¸c c«ng cô 3D, dïng m«
h×nh Solid, Surface,... trî gióp thiÕt kÕ chi tiÕt vµ l¾p r¸p. §©y lµ mét m«i tr­êng thiÕt kÕ theo
tham sè vµ h­íng ®èi t­îng lý t­ëng.
Tõ n¨m 1996, Autodesk ph¸t triÓn thªm mét phÇn mÒm míi lµ Autodesk Inventor (AI).
Ngoµi c¸c c«ng nghÖ dïng trong MDT, chóng ta cßn gÆp kü thuËt míi duy nhÊt cã trong AI,
lµ c«ng nghÖ thiÕt kÕ thÝch nghi (Adaptive Technology). Víi c«ng nghÖ nµy vµ hµng lo¹t gi¶i
ph¸p ®éc ®¸o trong m« h×nh hãa h×nh häc, AI ®Æc biÖt cã thÕ m¹nh vÒ t¹o lËp vµ qu¶n lý c¸c
m« h×nh l¾p r¸p lín.
TÝnh n¨ng, tiÖn Ých vµ m«i tr­êng ph¸t triÓn ­u viÖt cña MDT vµ AI ®· hÊp dÉn c¸c nhµ
ph¸t triÓn øng dông c¬ khÝ, gäi lµ MAI (Mechanical Application Initiative) hµng ®Çu thÕ giíi
x©y dùng hµng lo¹t phÇn mÒm øng dông, nh­ Adams víi phÇn mÒm Dynamic Designer ch¹y
trong MDT, Pathtrace víi EdgeCAM Solid Machinist ch¹y trong MDT hoÆc AI.
Bé m«n M¸y vµ Robot, Häc viÖn KTQS ®· ®µo t¹o vÒ c¸c phÇn mÒm cña Autodesk tõ
n¨m 1994. Chóng t«i th­êng xuyªn cËp nhËt vµ ®­a c¸c phÇn mÒm CAD/CAM míi nhÊt vµo
ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ®¹i häc vµ sau ®¹i häc.
Tµi liÖu "ThiÕt kÕ c¬ khÝ theo tham sè vµ h­íng ®èi t­îng" ®­îc viÕt tr­íc hÕt nh»m
phôc vô ch­¬ng tr×nh CAD/CAM t¹i Häc viÖn KTQS. Sau phÇn chung...
Harmonysoft Inventor
Lêi nãi ®Çu
Tõ tríc n¨m 90, phÇn mÒm trî gióp thiÕt AutoCAD cña h·ng Autodesk ®· ®îc biÕt
®Õn vµ ®îc dông réng r·i ë hÇu hÕt c¸c c¬ quan nghiªn cøu, c¸c trêng kü thuËt t¹i c¸c
s¶n xuÊt. ë ViÖt Nam, AutoCAD ®îc dïng trong nhiÒu ngµnh thuËt, nhng th«ng
dông nhÊt trong thuËt khÝ, kiÕn tróc, c«ng tr×nh. T¹i t quan, doanh nghiÖp,
AutoCAD ®· trë thµnh c«ng kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong thiÕt s¶n xuÊt. T¹i c¸c
trêng ®¹i häc thuËt, AutoCAD ®èi tîng gi¶ng d¹y chÝnh trong c¸c m«n häc thuéc
nhãm ThiÕt s¶n xuÊt trî gióp cña m¸y tÝnh (CAD/CAM). sau Relese 10 (n¨m
1988), c¸c Relese tiÕp cña AutoCAD xuÊt hiÖn víi nhÞp ®é ngµy cµng nhanh còng ®îc
giíi thuËt ë ViÖt Nam ®ãn nhËn mét c¸ch nhiªn. §Õn nay, trong tay chóng ta ®·
phiªn b¶n AutoCAD 2002.
Cïng víi AutoCAD, hµng lo¹t phÇn mÒm CAD kh¸c cña Autodesk ®· ra ®êi, cËp nhËt
nhanh chãng c¸c thuËt hiÖn ®¹i ®ång thêi ®¸p øng rÊt kÞp thêi nhu u ®a d¹ng kh«ng
ngõng ph¸t triÓn cña c«ng t¸c thiÕt kÕ.
thuËt thiÕt tham (Parametric Design) híng ®èi tîng (Feature Based
Design) ®îc Autodesk ®a vµo s¶n phÈm Mechanical Desktop (MDT), khiÕn phÇn mÒm nµy
hîp ®îc c¸c chøc n¨ng thiÕt 2D m¹nh cña AutoCAD víi c¸c c«ng 3D, ng
h×nh Solid, Surface,... trî gióp thiÕt kÕ chi tiÕt l¾p r¸p. §©y mét m«i trêng thiÕt theo
tham sè vµ híng ®èi tîng lý tëng.
n¨m 1996, Autodesk ph¸t triÓn thªm mét phÇn mÒm míi Autodesk Inventor (AI).
Ngoµi c¸c c«ng nghÖ dïng trong MDT, chóng ta cßn gÆp thuËt míi duy nhÊt trong AI,
c«ng nghÖ thiÕt thÝch nghi (Adaptive Technology). Víi c«ng nghÖ nµy hµng lo¹t gi¶i
ph¸p ®éc ®¸o trong h×nh hãa h×nh häc, AI ®Æc biÖt thÕ m¹nh t¹o lËp qu¶n c¸c
m« h×nh l¾p r¸p lín.
TÝnh n¨ng, tiÖn Ých m«i trêng ph¸t triÓn u viÖt cña MDT AI ®· hÊp dÉn c¸c nhµ
ph¸t triÓn øng dông khÝ, gäi MAI (Mechanical Application Initiative) hµng ®Çu tgiíi
x©y dùng hµng lo¹t phÇn mÒm øng dông, nh Adams víi phÇn mÒm Dynamic Designer ch¹y
trong MDT, Pathtrace víi EdgeCAM Solid Machinist ch¹y trong MDT hoÆc AI.
m«n M¸y Robot, Häc viÖn KTQS ®· ®µo t¹o c¸c phÇn mÒm cña Autodesk
n¨m 1994. Chóng t«i thêng xuyªn p nhËt ®a c phÇn mÒm CAD/CAM míi nhÊt vµo
ch¬ng tr×nh ®µo t¹o ®¹i häc vµ sau ®¹i häc.
Tµi liÖu "ThiÕt ktheo tham híng ®èi tîng" ®îc viÕt tríc hÕt nh»m
phôc ch¬ng tr×nh CAD/CAM t¹i Häc viÖn KTQS. Sau phÇn chung, tµi liÖu ®îc t¸ch lµm
hai: PhÇn 1 ®îc dµnh cho ngêi dïng Autodesk Inventor; PhÇn 2 cho Mechanical Desktop.
Tµi liÖu ®îc viÕt dùa vµo c¸c tµi liÖu gèc do Autodesk cung p, diÔn ®¹t theo
"ng«n ng÷" cña nh÷ng ngêi dïng CAD chuyªn nghiÖp. Chóng t«i r»ng hy väng tµi liÖu nµy
sÏ gióp Ých cho c¸c häc viªn vµ c¸c ®éc gi¶ kh¸c.
Tuy nhiªn, trong b¶n in lÇn ®Çu nµy ch¾c kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ sai sãt.
Nhãm t¸c gi¶ mong muèn vµ ch©n thµnh c¸m ¬n mäi gãp ý cña b¹n ®äc.
Nhãm t¸c gi¶
giáo trình autodeck inventor - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình autodeck inventor - Người đăng: phamhai73
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
giáo trình autodeck inventor 9 10 317