Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình bảo trì máy công nghiệp

Được đăng lên bởi nguyenvantoan15
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2216 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Giaùo trình Bảo tri bảo dưỡng máy công nghiệp

Tröôøng ÑHSPKT – Khoa Cô khí Maùy

Phần 1:

BẢO TRÌ
-----------o0o------------

BÀI MỞ ĐẦU
Trong yêu cầu xã hội hiện tại vấn đề tăng năng suất lao động luôn luôn được quan tâm để
phát triển nền công nghiệp quốc dân. Từ quan điểm trên việc đầu tư năng suất cho từng thiết bị
cũng như năng suất cụm dây chuyền hoặc cho cả nhà máy mỗi ngày một cải tiến, nhằm nâng cao
năng suất, trong đó mục đích chính yếu là giảm giá thành sản phẩm. Điều mong muốn của các
nhà sản suất sản phẩm là phải ổn định sản lượng và muốn ổn định sản lượng và tăng năng suất
phải giải quyết các vấn đề tổn thất trong chu kỳ gia công và các dạng tổn thất ngoài chu kỳ, trong
các dạng tổn thất đó có dạng tổn thất độ ổn định và tuổi thọ chi tiết máy.
Độ ổn định và tuổi thọ chi tiết máy được đánh giá từ các khâu :
 Thiết kế kỹ thuật
 Chế tạo thử nghiệm
 Đưa vào sản xuất thử nghiệm
 Đánh giá kết quả
 Chế tạo hoàn chỉnh
Trong các khâu trên điều rất quan tâm là các chế độ làm việc cho từng chi tiết máy và
muốn đánh giá chính xác bắt buộc người sử dụng thiết bị phải tuân thủ theo sự hướng dẫn kỹ
thuật bảo trì bảo dưỡng của từng thiết bị và hệ thống dây chuyền sản xuất suốt quá trình sản xuất.
Như vậy công tác bảo trì không những chỉ thực hiện cho từng cụm thiết bị hoặc hệ thống
dây chuyền trong nhà máy, xí nghiệp mà phải được thực hiện thường xuyên từng ngày, giờ, thời
kỳ, giai đoạn và suốt quá trình sản xuất. Việc này phải đưa vào kế hoạch bảo trì song song với kế
hoạch sản xuất.
Trong thời đại ngày nay, thời đại công nghiệp hoá hiện đại hoá công nghiệp, máy móc và
thiết bị đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hầu hết mọi lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ, ... Vì vậy, bảo trì các loại máy móc thiết bị đang ngày càng được quan tâm nhiều.
Bảo trì là một thuật ngữ quen thuộc, tuy nhiên để hiểu rõ về vai trò, chức năng và các hoạt
động liên quan đến bảo trì lại không dễ dàng vì tuỳ theo quan điểm của mỗi tổ chức, mỗi cơ quan
mà thuật ngữ bảo trì được hiểu khác nhau. Nhưng về cơ bản lại có những điểm tương đồng.
CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ BẢO TRÌ
1. Định nghĩa của Afnor (Pháp)
Bảo trì là tập hợp các hoạt động nhằm duy trì hoặc phục hồi một tài sản ở tình trạng
nhất định hoặc bảo đảm một dịch vụ xác định.
 Ý nghĩa của định nghĩa trên là tập hợp các hoạt động, tập hợp các phương tiện, các biện
pháp kỹ thuật để thực hiện công tác bảo trì.
 Duy trì: phòng ngừa các hư hỏng có thể xảy ra để duy trì tình trạng hoạt động của tà...
Giaùo trình Bo tri bo dưỡng máy công nghiệp Tröôøng ÑHSPKT – Khoa Cô khí Maùy
Döông bình Nam – Hoaøng Trí - 1 -
Phần 1:
BẢO TRÌ
-----------o0o------------
BÀI MỞ ĐẦU
Trong yêu cầu xã hi hiện tại vấn đề tăng năng suất lao động luôn luôn được quan tâm để
phát triển nền ng nghiệp quốc dân. Từ quan điểm trên việc đầu tư năng suất cho từng thiết b
cũng như năng suất cụm dây chuyền hoặc cho cả nhà máy mi ngày một ci tiến, nhằm nâng cao
năng suất, trong đó mục đích chính yếu là giảm gthành sn phẩm. Điều mong muốn của các
nhà sản suất sản phẩm là phải n định sản lượng muốn n định sản lượng tăng năng suất
phải giải quyết các vấn đề tn thất trong chu k gia công và các dạng tổn thất ngoài chu k, trong
các dạng tổn thất đó có dạng tổn thất độ ổn định và tuổi thọ chi tiết máy.
Độ ổn định và tuổi thọ chi tiết máy được đánh giá từ các khâu :
Thiết kế kỹ thuật
Chế to thử nghiệm
Đưa vào sản xuất thử nghiệm
Đánh giá kết quả
Chế to hoàn chỉnh
Trong các khâu trên điều rất quan tâm là các chế độ làm việc cho từng chi tiết máy và
muốn đánh gchính xác bắt buộc người sử dụng thiết bị phải tuân thủ theo sự hướng dẫn k
thuật bảo trì bảo dưỡng của từng thiết bị và hệ thống dây chuyền sản xuất suốt quá trình sản xuất.
Như vậy công tác bảo trì không những chỉ thực hiện cho từng cụm thiết bị hoặc hệ thống
dây chuyền trong nhà máy, nghiệp mà phải được thực hiện thường xuyên từng ngày, gi, thời
k, giai đoạn và suốt quá trình sản xuất. Việc này phải đưa vào kế hoạch bảo trì song song với kế
hoạch sản xuất.
Trong thời đại ngày nay, thời đại ng nghiệp hoá hiện đại hoá công nghiệp, máy móc
thiết bị đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hầu hết mi lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh,
dch vụ, ... Vì vậy, bảo trì các loi máy móc thiết bị đang ngày càng được quan tâm nhiều.
Bảo trì một thuật ngữ quen thuộc, tuy nhiên để hiểu rõ vvai trò, chức năng và các hoạt
động liên quan đến bảo trì lại không dễ dàng vì tuỳ theo quan điểm của mi tổ chức, mi cơ quan
mà thuật ngữ bảo trì được hiểu khác nhau. Nhưng về cơ bản lại có những điểm tương đồng.
CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ BẢO TRÌ
1. Định nghĩa của Afnor (Pháp)
Bảo trì tập hợp các hoạt động nhằm duy trì hoặc phục hồi một tài sản tình trạng
nhất định hoặc bảo đảm một dịch vụ xác định.
Ý nghĩa của định nghĩa trên tập hợp các hoạt động, tập hợp các pơng tiện, các biện
pháp k thuật để thực hiện công tác bảo trì.
Duy t: phòng ngừa các hỏng thể xảy ra để duy trì tình trạng hoạt động của tài sn
(máy móc, thiết bị)
Phục hồi: sửa chữa hay phục hồi lại trạng thái ban đầu của tài sản (bao gồm tất cả các thiết
b, dụng cụ sản xuất, dịch vụ...)
2. Định nghĩa của BS 3811: 1984 (Anh)
Bảo trì là tập hợp tất cả các hành động kỹ thuật và quản tr nhằm giữ cho thiết bị luôn một
tình trạng nhất định hoặc phục hồi về một tình trạng trong đó thể thực hiện chức năng
u cầu. Chức năng yêu cầu này thể định nghĩa như là mt tình trạng xác định nào đó.
http://SinhVienKyThuat.Com
Download tài liu k thut min phí ti http://SinhVienKyThuat.Com
giáo trình bảo trì máy công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình bảo trì máy công nghiệp - Người đăng: nguyenvantoan15
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
giáo trình bảo trì máy công nghiệp 9 10 289