Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình bê tông 3

Được đăng lên bởi haivai800
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 1302 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN
------------------------

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT
THÉP III
GVGD: ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN
KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN – ĐH MỞ TPHCM
20/01/2011 3:16 PM

ThS. Đồng Tâm Võ Thanh Sơn

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

1

GIỚI THIỆU MÔN HỌC
--------------------v NỘI DUNG MÔN HỌC
• Chương 1: Cầu thang BTCT
• Chương 2: Bể chứa chất lỏng
• Chương 3: Bể chứa vật liệu rời
• Chương 4: Tường chắn đất
• Chương 5: Kết cấu nhà nhiều tầng
• Chương 6: Kết cấu mái - vỏ mỏng BTCT

20/01/2011 3:16 PM

ThS. Đồng Tâm Võ Thanh Sơn

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

2

GIÁO TRÌNH và TÀI LIỆU THAM KHẢO
--------------------1.

2.

Tài liệu tham khảo bắt buộc:
1- ThS. Đồng Tâm Võ Thanh Sơn, Tập bài giảng Bê tông 3
2- Võ Bá Tầm, Kết cấu BTCT Tập 3 (Các CK đặc biệt),
NXB ĐHQG TP HCM, 2008.
Tài liệu tham khảo:
1- Ngô Thế Phong – Lý Trần Cường – Đinh Chính Đạo –
Phan Quang Minh, Kết cấu BTCT – Phần CK đặc biệt,
NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005.
2- PGS-TS Lê Thanh Huấn, Kết cấu chuyên dụng BTCT,
NXB Xây dựng, 2006.
3- Lê Thanh Huấn – Ngô Thế Phong, Hướng dẫn tính toán
bể chứa nhiên liệu, Hội xây dựng Việt Nam, 1985.

20/01/2011 3:16 PM

ThS. Đồng Tâm Võ Thanh Sơn

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

3

4- X.P Timosenko – X. Voinopski – Krige, Tấm và Vỏ,
bản dịch của Phạm Hồng Giang – Vũ Thành Hải –
Nguyễn Khải – Đoàn Hữu Quang, NXB Khoa học Kỹ
Thuật, 1971.
5- Wilhelm Flugge, Stresses in shells, California, 1960.
6- R. Park – T. Paulay, Reinforced Concrete Structure,
John Wiley & sons, 1975.
7- TCVN 356-2003, Kết cấu BT và BTCT – Tiêu chuẩn
thiết kế, NXB Xây dựng, 2005.
8- TCVN 2737-1995, Tải trọng và tác động, NXB Xây
dựng, 1995.
v Thời lượng môn học: 45t
v Hình thức đánh giá kết quả: thi viết cuối khóa
20/01/2011 3:16 PM

ThS. Đồng Tâm Võ Thanh Sơn

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

4

Chương 1: CẦU THANG BTCT
1.1. KHAÙI NIEÄM CHUNG
- Caàu thang laø phöông tieän chính cuûa giao thoâng ñöùng
cuûa coâng trình.
- Caàu thang laø moät yeáu toá quan troïng veà coâng duïng vaø
ngheä thuaät kieán truùc, naâng cao tính thaåm myõ cuûa coâng
trình.
- Caùc boä phaïn cô baûn cuûa caàu thang goàm: thaân thang,
chieáu nghæ, chieáu tôùi, lan can, tay vòn, daàm thang.
Chieàu roäng cuûa thaân thang
Tính töø maët töôøng tôùi meùp ngoaøi tay vòn.
- Nhaø ô:û thoâng thöôøng roäng töø 1,0m - 1,4 m
- Nhaø coâng nghieäp: töø 1,2m - 1,8m
- Nhaø coâng coäng: töø 1,4m - 2,0m...
20/01/2011 3:16 PM ThS. Đng Tâm Võ Thanh Sơn 1
KT CU BÊ TÔNG CT
THÉP III
GVGD: ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN
KHOA XÂY DNG VÀ ĐIN ĐH M TPHCM
KHOA XÂY DNGĐIN
------------------------
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
giáo trình bê tông 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình bê tông 3 - Người đăng: haivai800
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
giáo trình bê tông 3 9 10 531